3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.

a) Ingen kan intaga en neutral ståndpunkt. Det finns ingen mellanklass av människor, som varken älskar Gud eller tjäna fienden till all orättfärdighet.

Den, som icke helt överlämnar sig åt Gud, står under kontroll aven annan" makt och hörsammar en annan röst, vilkens inflytelse är aven helt annan beskaffenhet. En halvhjärtad tjänst försätter människan på fiendens sida såsom bundsförvant med mörkrets härslaror. - Jesu bergspredikan, s. 109-110.

b) Men satan är icke den enda arbetare, genom vilken mörkrets rike "befordras. Var och en, som uppfordrar till synd, är en förförare. Var och en, som efterhärmar den store" bedragaren, blir hans hjälpare. Var och en, som genom sitt inflytande understöder ett ont verk, förrättar slavtjänst åt satan. - Vittnesb, , s. 108.