2. Vittnesbördens ställning och deras ändamål. - Ps.119:24.

a) Jag tog den dyrbara bibeln och omgav den med de olika vittnesbörd, som äro givna för Guds folk. Här, sade jag, äro tagna mått och steg för nästan var och en. Synderna, som de böra undvika, äro här: utpekade. De råd, som de önska, kunna här vinnas; ty här stå de upptecknade för andra, som befunnit sig i liknande läge. Det har behagat Gud att giva eder lärdom på lärdom och bud på bud.

Men endast få av eder veta, vad vittnesbörden verkligen innehålla. I ären icke bekanta med skriften. I skullen icke hava behövt vittnesbörden, om I genomforskat bibeln under önskan att uppnå den bibliska ståndpunkten och den kristliga fullkomligheten. Men emedan I försummat att rätt lära känna den inpirerade bibelboken, har han sökt nå eder genom det enkla, direkta vittnesbördet och fästa eder uppmärksamhet på orden i den helige. skrift, vilken I icke haven lytt, enträget bedjande eder att ställa edert leverne i överensstämmelse med dess rena och upphöjda läror. - Vittnesb., s.18-19.

b) Herren har för avsikt att varna, straffa och råda eder genom de givna vittnesbörden samt att på edra sinnen inpränta vikten av hans ords sanning. De skrivna vittnesbörden skola icke giva oss nytt ljus, utan de skola mera levande inprägla de inspirationens sanningar, som redan ärt uppenbarade. Människans plikter mot Gud och nästan äro tydligt framhållna i Guds ord, men en dast få av eder äro detta ljus lydiga. - Genom vittnesbörden äro inga ytterligare sanningar Uppenbarade, däremot här Gud genom dem förenklat de stora, redan givna sanningarna och på sitt eget vis framfört dem för folket för att uppväcka och inplanta dem på sinnena, så att alla må vara utan ursäkt. - Vittnesb., s. 19.