- Tilbage

1888-materialer, kap 103, - . 1890 - »“Den store strid” i cirkulation«

Jeg mærker mere end nogen sinde før, at vore menigheder har behov for de advarselsbudskaber, som Gud har givet, for at vække dem op til deres ansvarsfølelse. Alle lysstråler som kommer fra himlen må skinne ud midt iblandt det mørke som dækker jorden. Guds ords advarsler og indtrængende bønner, og profetiernes opfyldelse der dagligt finder sted blandt os, ser de mange, der bekender at tro den nærværende sandhed, kun svagt. Satan vil at folk sover, medens han arbejder aktivt på at så vildfarelsens frø. Alle øjne i det ufaldne univers vendes mod de scenerier der folder sig ud for os, - det sidste sceneri i den store strid – den lange kamp med ondt imod godt, med helvede imod himlen, når sin afslutning. Med sin mirakelvirkende kraft bedrager Satan den ugudelige verden. Men Kristus, sonofferet, vil være tilflugt for alle sjæle der stoler på Ham. I klippekløften skjuler vi os, sikker mod al den ondes magt og kunst.

Satan vil tage alle menneskesind i besiddelse som han får kontrol over, og vil arbejde gennem alle de redskaber han kan få, for at videreføre sine planer. Og jo mere nødvendigt det bliver at sprede lys i verdens mørke, des mere forskellige vil Satans anstrengelser være for at opsnappe lyset.

Herren har åbenbaret de farer som er omkring og foran os. Ved profetiens Ånds hjælp, har Han afsløret de bedrag som vil tage verden til fange, og har talt til Hans folk, der siger, ”Dette er vejen; gå I på denne.” De fire bind af ”Den store strid” tager maskeskjulet af Satan; og vi kan forvente at al retfærdigheds fjende, vil anstrenge sig med al sin kraft for at holde folk borte fra det det som afslører hans kunst.

Herren har ved Sin Ånd givet os de nødvendige instrukser til denne tid. Den særlige bevægelse under Åbenbaringen 14’s budskaber, i forhold til fortiden og fremtiden, udfoldes Kristi afsluttende arbejde i himlen og for Sit folk på Jorden. Herren har pålagt mig en byrde for at bringe disse ting ud, og i bind fire har jeg bragt dem; jeg nærer stadig en byrde for at budskabet til gå ud til folk. I denne bog er der advarsler til Guds folk at vogte sig imod de mange vildfarelser, som bekendtgøres som sandhed. Alle familier blandt vort folk bør studere dette. De sandheder som det giver, vil vække samvittigheden, og det viser sig som en forsikring imod bedrag. Det vil bekræfte deres tro på budskabernes tidligere arbejde. Alle behøver de advarsler, irettesættelser og den undervisning der gives ved Guds Ånd. Der er brug for en opvågning, en hjerteransagelse, i det lys som Gud har givet.

Folk behøver de sandheder er bringes i bind fire, og har haft brug for dem i årevis. Herren bad mig ikke at tøve med at føre disse advarsler ud, og jeg var ikke ulydig mod det himmelske syn. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne gøre. Andre agenter må gøre deres del for at få bogen i det rette omløb.

Men siden generalkonfensen i 1888, har Satan arbejdet med særlig kraft, gennem intetanende elementer på at svække tilliden til Guds folk med en røst, som har appelleret til dem i mange år. Hvis dette lykkes for ham, så vil han, ved fejlagtige udlæggelser af skriften, lede mange til at bortlægge deres tillid til fortidens arbejde under budskaberne. Derved får ham dem til at drive rundt, uden solidt fundament for deres tro, håber på at de kommer helt under hans magt. Lad vore folks opmærksomhed blive henledt til Guds Ånds særlige arbejde, som det er forbundet under de trebudskabers opkomst og fremdrift, og vil resultere i en velsignelse for hele organet. En troens vækkelse og interesse for Guds Ånds vidnesbyrd, vil føre til en sund erfaring for Guds ting.

Nogle af dem som fornylig er kommet tiltroen, hævder at få særligt åndeligt lys fra Gud om disse budskaber; men deres nye lys får dem til at sætte de funderede sandheder til side, som er vor tros grundpiller. De fejlfortolker og misbruger Skriften. De sætter budskaberne i åbenbaringen 14 på et forkert sted, og sætter det værk til side som disse budskaber har udrettet. Derved forkaster de, de storevejmærker som Gud Selv har oprettet. Eftersom deres nye lys får dem til at nedrive den struktur som Herren har opbygget, kan vi vide at Han ikke leder dem.

Arbejder Herren ikke med dem som lige er kommet til troen, vil deres erfaring ikke komme i harmoni med Guds ord, og med Hans tidligere omgang med Sit folk, og den instruks Han har givet dem. Han vil ikke modsige sig selv.

Gud har givet budskaberne i Åbenbaringen 14 deres plads på den profetiske linje, og deres arbejde vil ikke ophøre før afslutningen af denne jords historie. Den første og anden engels budskaber er stadig sandhed for denne tid, og skal gå parallelt med det der følger. Den tredje engel proklamerer sin advarsel med høj røst. ” Derefter” sagde Johannes, ”så jeg en anden engel komme ned fra Himmelen; han havde stor magt, og jorden blev oplyst af hans herlighed.” I denne illustration, kombineres lyset fra alle tre budskaber.

I bind fire åbenbarer Herren den kommende krise for os, som næsten er over os. Han har advaret os om de farer som ligger på vor vej, for at vi kan gribe fat i Hans styrke, og få sejr over dyret og dets billede, og til sidst stå ved glarhavet og synge den evige sejrs sang. Men Herren havde ikke tænkt sig at vi skal holde disse advarsler for os selv. Det lys som Han har givet os i bind fire er til verden.

I dag er uretfærdigheden fremherskede overalt, ikke kun i verden, der besmitter den ligesom i Noas dage, men den eksisterer i menigheden. Som modvirkende bevægelse, må Golgatas kors løftes op, sonofferet må holdes frem for folk, så mennesker kan beskue synd i sin hadefulde karakter, og må gribe fat i Kristi retfærdighed, som alene kan underlægge synd, og genoprette Guds moralske billede i menneskene.

Mange i menigheden lader ting af jordisk natur lægge sig imellem sjælen og himlen. De har ikke et rigtigt begreb om Guds karakter. De ser ikke Hans uforlignelige kærlighed; og tro og kærlighed dør ud i deres hjerter. Manges tankesind er forvirrede. De kan ikke se de åndelige ting, og de kan ikke skelne mellem den sande Hyrdes røst og en fremmed. Hvor nødvendigt er det at disse studerer det budskab Gud har givet, så de ikke fejes bort af fjendens oversvømmende bedrag.

Hele verden er begravet i mørke. Mørke dækker jorden, og tykt mørke over folket, og Herren kalder på menighedens medlemmer, at arbejde sammen med Ham om at vække verden, om muligt, til deres fare. Vi kan ikke gøre det af os selv. Vi må trække vor virkekraft fra Kristus. Jesus siger: ” Og jeg når jeg er blevet ophøjet, vil jeg drage alle til mig.” Her er den kraftens og virkelystens hemmelighed; for kommer menneskers medhjælp ind i frelsesarbejdet, er det alene lyset der skinner fra det opløftede kors, der kan drage hjerterne mod himlen. Vi må bringe sandheden som den er i Jesus. En iboende frelsers lys og kraft, må blive vor, ellers kan vi ikke drage andre til Ham. Vi må besjæles med sandhedens ånd, Kristi ånd. Der er ingen kraft i blandt menneskene der kan drage mennesker til Kristus. Vi er som jern, som ikke kan tiltrække, medmindre der er magnetkraft. Vi må helliges gennem sandheden hvis vi skal have en helliggørende indflydelse på andre. Jesus siger, ”Dit ord er sandhed.” Det er gennem en helliggjort kundskab til Guds ord at vi skal kunne overvinde mørkets kræfter og vidne sjæle til Mesteren.

Jeg fandt det nødvendigt at opfordre til at selv søge i skrifterne, så de kan vide hvad sandhed er, og kan se Guds medfølelse og kærlighed klarere. Alligevel er der behov for omhyggelig og alvorlig bøn i Bibelstudiet, så ingen kan fare vild ved at forstå dens lære forkert. Der er en stor central sandhed der altid skal være i tanke når Skrifterne ransages: - Kristus og Ham korsfæstet. Al anden sandhed er omgivet af en indflydelse og kraft der svarer tilt forhold til temaet. Det er kun i lyset af korset at vi kan se Guds lovs ophøjede karakter. Den sjæl, der er lammet af synd, kan kun begaves med liv fra et arbejde, der er udført på korset af vor frelses Ophavsmand. Kristi kærlighed tvinger mennesket til at gå sammen med Ham i Hans værk og offer. Åbenbaring af guddommelig kærlighed vækker dem til en fornemmelse om at de burde være lysbærer for verden, og indgyder dem med en missionsånd. Denne sandhed oplyser sindet og ofrer sjælen. Det fordrive vantro og indgyde tro. Det er den ene store sandhed der hele tiden skal fremholdes for menneskenes sind. Hvor vag bliver Guds kærlighed dog ikke forstået; og det gør kun svagt indtryk i ordets lære.

Når Kristus ses i Sit genløsningsværk som den store centrale sandhed i et system af sandhed, spredes der et nyt lys over alle fortidens og fremtidige begivenheder. De ses i et nyt forhold, og har en ny og dybere betydning. Det er sådan at Gud, ved Sin Helligånd har åbnet disse ting for Sit folk. Ud fra dette standpunkt bringer bind fire af Den store strid menighedens tidligere erfaring frem for vore øjne, og fremtidens store begivenheder. Det er i den bog at Gud har lagt begivenhederne, som skal finde sted på vor jord, frem for os. I den store bog har Gud lagt de begivenheder frem for os, som skal finde sted på vor jord.

Men Satan prøver hele tiden at opsnappe alle lysstråler som Gud sender, for at berede folk for det som ligger foran dem. For dem, som burde give lyset til verden, vil han få planerne til at se ud som sandhedsforkyndelse, men vil i virkeligheden forhindre værket. Disse planer virker så besnærende, at de godtages, og derved vil hans mål være udrettet. Det er derfor bind fire ikke får den opmærksomhed, som det burde have.

Man har lagt til grund for at vore kolportørerne ikke har solgt mere af denne bog, at det er vanskelige at ekspedere den end andre bøger. Jeg har gode beviser for at blev den forstået og præsenteret ordentligt, kan den sælges ligeså hurtigt som nogen af vore andre bøger. Men skulle dette stå til troende, at den er vanskelig at sælge, er det så en grund for at den så bliver forsømt? Hvis det er en bog som folk behøver, hvis den Guddommelige Vagtmand har gået med til at afsløre den store kamps scenerier, hvori alle levende sjæle har en del at gøre, bør der så ikke anstrenges hårdt for at cirkulere den ud? Skal kolportørerne ikke opmuntres til at ekspedere den? Bør vore folk ikke opmuntres til at gøre deres yderste for at frembringe den for verden? Er kolportørerne instrueret sådan som de burde være, så de ikke bare skal håndtere én bog, for at lukke andre ude, fordi det giver dem større profit? Skulle vi tilpasse vort arbejde efter hvilken profit det giver, hvor viser vi da en missionsånd?

Kolportøren behøver ikke at miste modet, hvis han støder på vanskeligheder i hans arbejde; lad ham arbejde i tro, og sejren vil gives. “Den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke.” Hvor en bog end præsenteres vil den udsættes for vildfarelse, Satan er tæt ved hans side som den gives til, og tilskynder begrundelser, hvorfor den ikke antages. Men en guddommelig agent arbejder for at påvirke til fordel for lyset. Tjenende engle vil bruge kræfter imod Satans. Og når sandheden gennem Helligåndens indflydelse, bliver taget imod i sind og hjerte, vil det få en forvandlende indflydelse på karakteren.

Vi kan kun oplyse folk ved Guds kraft. Kolportører må holde deres egne sjæle i en levende forbindelse med Gud. De bør arbejde og bede for at Gud vil åbne vejen, og berede hjerter til at modtage det budskab Han sender dem. Det er ikke agentens eller medarbejderens dygtighed, men Guds Ånd der bevæger hjertet, som vil give virkelig succes.

Mange af vore brødre tror at, ikke kun andre publikationer, kan være lige så effektive til at få sjæle til sandhedskundskab som bind fire kan.

Der er nogle som bestrider ansvarsbetyngede stillinger, som kun har lidt erfaring med Helligåndens arbejde. De påskønner ikke lyset i form af advarsler, irettesættelser og opmuntring til menigheden i de sidste dage, fordi deres hjerter og sind ikke har taget imod den guddommelige nådes Ånd. Disse personer vil gerne skjule den kendsgerning, at Herren, i forbindelse med den tredje engels budskabs arbejde, kommunikerer en kundskab om Sin vilje, gennem profetiens Ånd. De tror at sandheden hurtigere vil modtages, hvis denne kendsgerning ikke gøres tydelig. Men det er kun menneskers tænkning. Netop dette, at dette lys kommer til folk, og som ikke har sin oprindelse i menneskers sind, vil gøre indtryk på en stor klasse mennesker, som tror at Åndens gaver manifesteres i menigheden i de sidste dage. Mange vil således fange deres opmærksomhed, og de vil overbeviste og omvendte. Således vil mange få indtryk, som ellers ikke vil kunne nås.

De som ikke værdsætter de budskaber som Gud sender dem, end de gør med mennesketænkte produkter, må komme i tæt kontakt medhimlen, før de kan erkende at tingene er fra Gud. Åndelige ting må ses åndeligt.

Jeg bevidner for menighederne at bind fire bør have ligeså stor en udbredelse som noget andet værk vi har udgivet, og bindet ville være kommet ud til folk, hvis man reagerer på den vigtighed og alvor, som emnerne i bogen bringer.

Jeg har ventet længe på at andre vil mærke vigtigheden af at bringe advarslerne i bind fire frem for verden. Jeg har ventet på at de fører sagen frem for vore kolportørere. Men ingen lader sig mærke af at de har en særlig pligt for denne sag. Nu bringer jeg dette frem for jer brødre, i Herrens navn. Jeg tror at mange af jer ikke ved hvad bindet indeholder, og jeg beder jer studere det omhyggeligt og under bøn. Da vil I se styrken i mine ord; I vil se det nødvendige i at opfordre til en plads i alle familier blandt os, og at det føres frem for verden.

Resultaterne af denne bogs cirkulation [Den store strid] skal ikke dømmes efter det som vi ser nu. Ved at læse denne, vil nogle sjæle vækkes op, og vil få mod til at straks gå sammen med dem der holder Guds bud. Men et større antal som læser den, vil ikke tage stilling, før de ser de begivenheder som finder sted, som bogen forudsiger. Opfyldelsen af nogle af forudsigelserne vil indgyde tro, så andre også vil komme til, og når jorden oplyses med Herrens herlighed i det afsluttende værk, vil mange sjæle tage stilling til Guds bud, som resultat af dette redskab.
Genkopieret 29.marts, 1963 —arr

afsn nr:1Manuskript 31,1890
afsn nr:2Manuskript 31,1890
afsn nr:3Manuskript 31,1890
afsn nr:4Manuskript 31,1890
afsn nr:5Manuskript 31,1890
afsn nr:6Manuskript 31,1890
afsn nr:7Manuskript 31,1890
afsn nr:8Manuskript 31,1890
afsn nr:9Manuskript 31,1890
afsn nr:10Manuskript 31,1890
afsn nr:11Manuskript 31,1890
afsn nr:12Manuskript 31,1890
afsn nr:13Manuskript 31,1890
afsn nr:14Manuskript 31,1890
afsn nr:15Manuskript 31,1890
afsn nr:16Manuskript 31,1890
afsn nr:17Manuskript 31,1890
afsn nr:18Manuskript 31,1890
afsn nr:19Manuskript 31,1890
afsn nr:20Manuskript 31,1890
afsn nr:21Manuskript 31,1890
afsn nr:22Manuskript 31,1890
afsn nr:23Manuskript 31,1890
afsn nr:24Manuskript 31,1890
afsn nr:25Manuskript 31,1890