- Tilbage

manuskrift nr 76, 08. august 1901 - »Dagbog/ Instruerende ord«

8. august, 1901
Dette manuskript er publiceret i sin helhed i 21MR 442-445.
Gud har sendt Sit budskab til menighederne. Alle mulige midler skal bruges til at vække dem som hævder at tro Kristus, som alligevel holder Guds bud. Lægemissionsarbejdet skal føres så det fastholder en hellig og ophøjet standard, flytter stadig fremad og opad, bringer Guds krav til dem, som aldrig har hørt sandheden for denne tid. Lægemissionsarbejdet skal være den tredje engels budskab som den højre hånd er på kroppen, vokse i sin nyttighed og virkekraft.

Sandheden skal ikke sygne hen. Lægemissionsarbejdet skal ikke kun udføres i vore store byers slumkvarterer. Arbejdet kan føres så hårdt over for håbløst fornedrede, at de marker der er moden til høst bliver forsømt. Heller ikke dette skal forsømmes. Ved vore lejrmøder skal der være mænd der indvier tid til at redde de, som Satan holder som slavens appetit. Gud siger: ”før fattige og vanføre og blinde og lamme herind!” [se Lukas 14,21] Der skal holdes møder over afholdstemaet. Guds engle går gennem forsamlingen, overbeviser og omvender sjæle.

Ved vore lejrmøder skal lægemissionsarbejdet fremføres af medarbejdere der er fri for fanatisme. Ved disse møder skal sandheden undervises i klare linjer. Sværdet skal skære begge veje. Den tredje engels budskab skal finde sin plads i verden. Daniel skal stå ved sin lod og på sit sted, og frembære sit budskab at tiden er nær. Måtte Herren give Sit folk visdom.

De midler og talenter Gud har givet Sit folk, må ikke spildes tilfældigt arbejde. Guds folk må beslutsomt og alvorligt føre Sit arbejde fremad.

Der er dem i verden som længes efter sandhed og som vil, når de er omvendte, blive hjælpere i Herrens store vingård, tjene Guds sang med forstand. Med deres tro og gerninger viser de at det arbejde der er lagt i dem, ikke er forgæves.

I det syttende kapitel i Johannes, fortæller Kristus Sit folk at det er ved deres enighed, at verden skal overbevises om kristendommens ægthed. Det er Guds plan at Hans folk skal arbejde sammen i menighedsøjemed. Der må ikke være uenighed om Hans plan. Satan vil juble, helvedets kræfter vil sejre, hvis Guds menighed bliver uorganiseret, brydes op i adskilte atomer.

Kristus erklærede: ”En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.” [Joh. 13,34. 35.] Dette er den kærlighed menighedsmedlemmerne skal vise mod hinanden. Denne kærlighed vil udøve en kraftfuld indflydelse for sandheden. Kristus ønsker at arbejde gennem Sine udpegede agenter, for at Hans sag skal være kraftfuld i vor verden. Han siger: ”Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!” [Joh. 14,13-15.]

Vi behøver at nøje studere Johannesevangeliets fjortende, femtende, sekstende og syttende kapitel under bøn. Hvis vi studerer disse kapitler med et blødgjort og underlagt hjerte, vil vi få tanker som gør os kloge på frelsen.

Det er umuligt at finde sig til rette i trossamfundenes menigheder, og derfor har Herren anvist at der skal holdes lejrmøder. Således skal den tredje engels budskab proklameres. Herren har på særlig måde sat dette middel til side for at kunne nå masserne. Således kan både høje og lave, rige og fattige, frie og bundne blive nået. Det er en fornøjelse at se tusindvis folk sidde, som var de naglet til deres stole, og lytter forbavset til præsentation af sandheden. For dem er bibelen som en ny bog. Oh, hvor de lytter alvorligt, idet nye og gamle ting tages ud af Ordets skattekammer. Mange fra de højere såvel de lavere klasser har taget imod sandheden ved dette arbejde. Helligånden har gjort indtryk på menneskene, og mænd og kvinder, som Gud kunne arbejde igennem, kunne bringes sammen i menighedsfællesskab.

Der er brug for bibler til de udefrakommende ved alle de lejrmøder der holdes i Australien. Folk har spurgt efter bibler, som dem syvendedags adventisterne bruger. Mange har med alvorlige ansigter komme til os, for at købe en syvendedags adventist-bibel. De har fået at vide at vore prædikanter brugte en bibel der er anderledes fra deres. Vi forsikrede dem igen og igen at vor bibel er præcis den samme som deres, men det nyttede ikke. De var opsat på at få en ny bibel. Der blev solgt mange bibler ved vore lejrmøder.

Efter at en prædikanttjener trofast har gjort sin pligt, at frembringe sandheden fra talerstolen, skal han arbejde personligt for sine tilhørere. Prædikanter skal ikke opbruge deres energi ved at holde lange prædikener. De skal spare på deres kræfter til personligt arbejde. Kun derved kan sandhedens lys føres ud til alle dele af verden.

Når gudstjenesten er forbi bør de, som er ivrige efter at stille spørgsmål, henvises til at gå over i et andet telt, og her er der udpegede medarbejdere der taler med dem. Under lejrmødet vækkes der en interesse, og en prædikant sammen med en gruppe medarbejdere bliver tilbage for at følge op om interessen. Medarbejderen har sat tid til side til studium, og resten af tiden bruges på personligt arbejde blandt folk. Interessen må ikke få lov at komme bagefter. Arbejdet skal være aggressivt.

Gud ønsker at Hans medarbejdere skal nå en højere standard. Missionsånden er den sande evangeliske ånd. Studér Kristi undervisningsmetode. Da Han stillede sig ude på den store hovedfærdselsåre, gav han et advarselsbudskab til hundredvis og tusindvis mennesker. Hans ord sank dybt i manges hjerter, og de tog til deres hjem for at søge Guds ord som aldrig før. Mange som kom ubekymrede og ligegyldige til ham, gik dybt overbeviste bort, om at de straks begynder at spørge Gud efter den sandhed, der frelser sjælen. Herren kalder medarbejdere til at gå ud på kolportagemarken, så bøger med den nærværende sandheds lys kan komme i omløb. Folk i verden må vide at tidernes tegn opfyldes. Tag bøger med til dem, som oplyser dem. ”Daniel og Åbenbaringen, ”Den store strid”, ”Patriarker og profeter”, og ”Den store mester” (”Jesu liv”) bør nå ud i verden. Den store undervisning der er i ”Daniel og Åbenbaringen” har mange i Australien været igennem. Denne bog har været middel der bringer mange dyrebare sjæle til sandhedskundskab. Alt hvad der kan gøres, bør gøres for at udbrede ”Tanker om Daniel og Åbenbaringen”. Jeg kender ingen anden bog som kan gå i stedet for denne. Den er Guds hjælpende hånd.

De som har været længe i sandheden sover. De behøver at helliggøres ved Helligånden. Den tredje engels budskab skal proklameres med en høj røst. Enorme problemer ligger lige foran os. Vi har ingen tid at tabe. Gud forbyde at vi lader underordnede ting fordunkle det lys som burde gives til verden.

Advarselsbudskabet skal bringes ud til alle dele af verden. Vore bøger skal udgives på mange sprog. Og med disse bøger skal ydmyge, trofaste mænd gå ud som kolportørevangelister og bringe sandheden til mange, som ellers ikke ville blive oplyst. Dem der tager denne arbejdsgren op skal gå velforberedte til lægemissionsarbejdet. De syge og lidende skal hjælpes. Mange som dette nådesarbejde skal gøres for, vil høre og tage imod livets ord. Mange vil helbredes ved troens bøn og vil komme sig at blive raske, og forsvare sundhedsreformens dyrebare principper.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15Kolportørtjenesten side 120