- Tilbage

brev nr 47, 28. marts 1903 - »Gilbert, F.C.«

Oakland, Californien – 28. marts, 1903
Dette brev er udgivet i sin helhed i 20MR 152-155.

Kristus skal være vort eksempel i alle ting. Han iklædte sin guddommelighed med menneskelighed og kom til denne jord for at plages på alle punkter som menneskevæsener plages. Han gennemgik den erfaring som vi er kaldet til at gennemgå. Men der er en erfaring som Han aldrig har gennemgået – syndens erfaring. Det er fordi Han, selvom han blev fristet på alle punkter ligesom vi er, er Han dog uden synd, så han kunne undsætte dem som fristes. Den guddommelig-menneskelige Syndbærer – Han kan tage alle vore synder bort.

Min kære bror,—
Jeg læser dit brev denne formiddag. Det er fyldt med rige ting, som opmuntrer og velsigner.

Vi kom til Oakland sidste Mandag for at deltage i generalkonferensen. Konferensen åbnede egentlig ikke før fredag, men nogle rådssamlinger var allerede begyndt da vi ankom. Ved dette møde vil der være mange vigtige spørgsmål at tænke over. Vi skal kun afkræve visdom som Gud alene kan give. Vi har bedt for at Herren har givet af Sin nåde til os. Vi behøver hans lederskab for hvert skridt. Vi må følge tæt efter i Jesu fodspor. Han siger: ”Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig!” Jeg er dybt bevæget at der må være mindre tale, meget mindre kritik, og meget mere alvorlig sjælsunger efter bibelsandhedens ord.

Vi skal ikke blot betragte de himmelske ting for os selv. Vi skal gribe mere end dette, til dem som er svage i troen, vi han sige ord som vil opmuntre dem til at presse den mod værdsættelsens mærke af Guds høje kald i Kristus Jesus. Vi må samle guddommelig belæring fra vor Herres lære, så vi kan glimte lys på deres stivej, som kæmper imod det der for dem virker som uoverkommelige vanskeligheder. Vi må række ud efter det forfinede, ophøjede og forædlede sprog hvorved åndelige idéer kan udtrykkes.

Vore klareste begreber kan ikke nå den fuldeste forståelse af Guds ting. Men jeg ved at der er meget mere kundskab til os, hvis vi blot ville søge det i tro, tro på løfterne. Vi er for nemt tilfreds med en smugle. Hvis vi overvinder i kampen, over mørkets kræfter, vil vi dagligt modtage lys og nåde fra det høje. Før vi kan opfylde Guds forlangender, må vi tage imod kraft fra al krafts Kilde.

Tanken er for stor til at vi kan fatte det. Oh hvor bliver vi dog æret ved at have en Frelser, som kan frelse alle til det yderste som kommer til Gud ved Ham. ”Til det yderste” – disse ord indbefatter alt.

Herren Jesus kan bibringe os åndelige sandheder som ingen af vore ord kan udtrykke. Den himmelske verdens klarhed, det kristne håbs glans og glæde, som får vore hjerter til at gløde inden i os, kan vi kun svagt portrættere.

Apostlen Paulus blev taget til den tredje himmel, og da han var der fik han syn for de himmelske ting. Da han vendte tilbage til bevidstheden om jordiske ting, fandt han ud af at det var umuligt for ham at beskrive de henrivende scenerier der var gået forbi ham. Men han bevarer det forunderlige billede han havde set i sig.

Så længe som Gud giver mig magt til at tale til vore folk, skal jeg fortsætte med at kalde på forældre at forlade byerne og danne hjem på landet, hvor de kan opdyrke jorden og lære renhedens og enkelthedens lektier ud fra naturens bog. Naturens ting er Herrens tavse forkyndelse til os, hvoraf vi lærer åndelige sandheder. De taler til os om Guds kærlighed og erklærer den store Mesterkunstners visdom.

Jeg elsker de smukke blomster. De er mindesmærker fra Edens Have der peger hen til det salige land, som vi snart skal indtage, hvis vi er trofaste. Herren leder mine tanker hen til blomsternes og træernes sundhedsbringene egenskaber.

Hvor forunderlig er ikke lektien med vandlijen der vokser op imellem ruiner og drivtønner, sender sine rødder igennem revner og slår rod ned i sandet under og på søbunden åbner sine blomster i pletfri renhed og ynde.

Himlene erklærer Guds herlighed. Stjernerne taler om Ham. Solen, dagens hersker og månen, med dens blødre lys, erklærer Hans herlighed.

Vi skal gennem naturen se Guds nature. Lad os åbne vore hjerter for at forstå disse læreres lektier. Dem som er i berøring med Gud, Hans hænders værk taler om det rige som er evig i himlene. Lad os i tro gå ind i det allerhelligste, og få samfund med vor himmelske Fader og med vor Genløser, syndernes Frelser, som vil vaske os og gøre os hvide i Hans blod.

Idet naturens ting viser deres påskønnelse for Mesteren ved at gøre deres bedste for at forsønne jorden og fremstille Guds fuldkommenhed, ligså bør menneskvæsener bestræbe sig i deres område, på at fremstille Guds fuldkommenhed, lade Ham udvirke hans retfærdigheds-, barmhjertigheds- og godhedsmål igennem dem.

Denne verden er vor skole – en disciplinerende og oplærende skole. Vi er sat her for at forme karaktertræk ligesom Kristi krakter og få det højere livs levevaner og sprog. Påvirkningen imod det gode er overalt. Syndens udviklng bliver så fuld, så dyb, så afskyelig for Gud, at Han snart vil rejse sig i sin majestæt og ryste jorden frygteligt. Så listige er fjendens planer, så besnærende er komplikationerne han kommer med, at dem som er svage i troen ikke kan se hans bedrag. De falder i de snarer Satan har tilberedt, som virker gennem mennesklige redskaber for at føre endog de udvalgte vild. Kun dem som er tæt forbundet med Gud, vil kunne se fjendens falsknerier og rænkespil.

I denne verden er der kun to klasser, Dem som tjener Gud, og dem som står under mørkets fyrstes storte banner. Dem som går ind af porten til Guds stad må leve i union med Kristus i denne verden.

Principperne i Guds regering – de eneste principper som vil kunne klare sig fra evighed til evighed – skal de følge som søger adgang til himlens rige. Skillelinjen mellem dem som tjener Gud og dem som ikke tjener Ham, skal holdes klar og tydelig.

Tænk på den herlighed der venter dem der sejrer! De vil se Hans ansigt i hvis tilstedeværelse er glædens fylde og hvis højre hånd er glæde for altid.

Lad os tillade at Gud kontrollerer vore tankesind. Lad os ikke sige eller gøre noget som vil vende et medmenneske fra den rette vej.

Jeg er meget bedrøvet når jeg tænker på hvor få der er som viser at de har smagt nadvermåltidets dybe salighed sammen med en opstanden og opfaren Frelser. Verdens mænd kæmper for overherredømmet. Guds efterfølgere skal altid holde Kristus for øje, spørge: Er dette Herrens metode? Et helligt ønske om at leve Kristi liv, skal fylde vore hjerter. Hos Ham bor al Guddommens fylde legemligt. Hos ham er visdommenes og kundskabens rigdomme skjult.

O om vore folk kunne indse hvilke muligheder der ville være deres hvis de hele tilden ville se på Jesus! ”Alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre.” Han er vor Alfa og vor Omega. Holder vi os tæt til Hans side og har fællesskab med Ham, bliver vi som Ham. Gennem Kristi Ånds forvandlende kraft, forandres vi i hjerte og liv. Hans ord er indgraveret i sjælens skriveblok, og vi er Hans vidner der fremstiller Ham i det daglige liv.

Et sådant liv er det eneste sande religiøse liv. Det er kun ved at leve dette liv at vi kan danne Kristus-lignende karakter.

Mange hæver at være religiøse. Men det er noget helt andet at være en sand kristen. Paulus var en religiøs mand før sin omvendelse. Derefter blev han en kristen. Frelseren åbenbarede Sig Selv for Paulus, og Paulus blev omvendt. Lige siden var Krsitus den største blandt titusinde for ham, og den eneste smukke.

Jeg blev meget opmuntret af dit brev. Det har været underligt for mig at der var så få som mærkede en arbejdsbyrde for det jødiske folk, som spredes ud over så mange lande. Kristus vil være hos jer idet I bestræber jer på at styrke hurtige opfattelsesevner, så I mere klart kan beskue Guds Lam, der bærer alverdens synd bort. Det jødiske folks slumrende evner skal vækkes op. De gammeltestamentlige skrifter, blandet med det nye, vil være lige så dragende for en ny skabelse, eller som en sjælsgenoprettelse, for dem. Der vil vækkes minder som Kristus skildrede dem i de gammeltestamentlige sider. Sjæle vil frelses fra den jødiske nation, idet de nytestamentlige døre vil låses op med de gammeltestamentlige nøgler. Kristus genkendes som verdens Frelser, eftersom det ses hvor klart det nye testamente forklarer det gamle. Mange i det jødiske folk vil i tro modtage Kristus som deres Genløser. For dem vil ordene opfyldes: ”Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.” De vil ændres til det samme billede fra herlighed til herlighed, ligesom ved Herrens Ånd. De vil få del i guddommelig natur. Det guddommelige billede vil præsges på deres sjæle. De vil fortsætte med at lære af Kristus, de vil opnå målet af Kristi fylds statur.

O, om mange af de jødiske folk matte åbne deres sinds kamre, og lade himlens lys skinne for at oplyse hele mennesket.

Jeg er glad over at du har så godt succes med dit arbejde. Jeg beder for at Gud vil arbejde med os alle. Lad os få styrke at udvise større tro, bevæge os fremad og opad, skridt for skridt, fra sejr til sejr.

Vær ved godt mod i Herren. Måtte han fortsætte med at velsigne dig, ligesom Han har velsignet dig tidligere, er min bøn.

Din søster i troen og i sandhedens kærlighed.

afsn nr:1
afsn nr:6
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:5
afsn nr:4
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15
afsn nr:16
afsn nr:17
afsn nr:18
afsn nr:19
afsn nr:20
afsn nr:21
afsn nr:22
afsn nr:23
afsn nr:24
afsn nr:25
afsn nr:26
afsn nr:27
afsn nr:28
afsn nr:29