The Signs of the Times d. 9. januar 1893

Tilbake

“Søk de ting som er ovenfra”

Prediken i North Fitzroy, Melbourne, Australia, 10. september 1892.
“Er dere da reist opp med Kristus, så søk det, som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det, som er der oppe, ikke mot det, som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.” Kol. 3, 1-4.

Disse ord er enkle og tydelige, men forstår vi dem? --- Har vi praktisk kunnskap til å skjønne, hva de betyr? Hvis ikke, som Kristi bekjennende etterfølgere, må vi forstå, at vi må skynde oss å jobbe, det haster nå. –Vi må feste våre følelser på de ting, som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre side. Hvorfor befaler Gud oss å gjøre dette? --- Hvis vi setter vår lid til ting på denne jord, vil vi bli jordbundne, korttenkte og onde. --- Våre sinn vil alltid være der, hvor våre tanker er. Hvis våre tanker kretser om jordiske ting, vil vi gå glipp av påvirkningen fra himmelen. Det ville være en stor fordel for oss å grunne på Guds barmhjertighet, godhet og kjærlighet; men vi taper meget, når vi dveler ved jordiske og forgjengelige ting. Vi tillater sorg og bekymring og fortvilelse å gjøre oss deprimerte, og en mygg kan lett bli til en elefant. Når Paulus taler om det, som vi er kalt til å tåle, sier han: ”De trengsler, som vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større.” 2. Kor. 3, 17. Mens vi fokuserer på våre vanskeligheter, mens vi forstørrer våre prøver og kun tenker på våre harde vilkår, sier Paulus, at våre trengsler er lette. Vi skal ikke rette blikket mot de synlige ting, men mot de usynlige, for de synlige ting er forgjengelige; men de usynlige er evige.

Timelige ting bør ikke engasjere hele vår oppmerksomhet eller fylle hele vårt sinn, så våre tanker kun beskjeftiger seg med denne jord og jordiske ting. Vi må trene, disiplinere og utdanne sinnet, så vi kan tenke på himmelsk vis, dvele ved de usynlige og evige ting, som kun kan oppfattes med troens øye og gi oss åndelig klarsyn. Det er ved å betrakte Den Usynlige at vi kan få sjelsstyrke og Åndens kraft. Det var på den måte, Daniel mottok kraft. Han ble kalt til å gjøre en innsats i den høyeste stilling i kongedømmet Babylon, og han beviste, at han var en edel statsmann på alle vis i sine forbindelser med hoffet. Han levde et edelt liv og var et verdig eksempel. Hans øye var festet på de usynlige og evige ting. Han var fullt ut klar over, at han kjempet med himmelske intelligensvesener som tilskuere og at han var fullstendig avhengig av Gud.

01. Vi blir kanskje ikke kalt til å ta del i offentlige anliggender; men når Gud i Sitt forsyn kaller oss til en stilling, kan vi tillitsfullt forvente, at Gud vil være vår hjelper. Vi skal ikke være et leketøy i tilfeldighetenes spill, men Gud vil løfte oss opp over omstendighetene. Vi skal ikke kontrolleres av omstendighetene. Når vi blir anbrakt under prøvende forhold og opplever ting omkring oss, som vi ikke liker, fordi de tester vår tålmodighet og prøver vår tro, skal vi ikke synke hen i fortvilelse, men vi skal ta et fastere tak i Gud og bevise, at vi ikke fester vår lid til ting på jorden, men til ting oventil; at vi ser hen til Jesus, vår tros opprinnelse og fullender. Jesus skal være begynnelsen og avslutningen, den første og den siste. Han skal være vår styrke i enhver prøves stund. Gud skal være den eneste, vi er avhengig av. Når vi ikke mer regner med Gud og slutter å feste lid til Ham, berøver vi oss selv for store fordeler. Vi har ikke råd til det, og Gud har ikke råd til å la oss gjøre det! Hvorfor? Fordi vi er kjøpt med en uendelig stor pris, med det dyrebare blod av Faderens Enbårne Sønn. Gud har ikke råd til å la oss være med til å ære mørkets makter, hva vi gjør, når vi snur våre øyne til de synlige og forgjengelige ting; for da bruker vi vår innflytelse til gagn for fienden, i stedet for å samarbeide med Ham.

02. Du skal arbeide på din egen frelse med frykt og beven og samtidig må du være klar over, at det er Gud som virker i deg både å ville og å utføre ting etter Hans velbehag. Når vi er Guds medarbeidere, kan vi ikke feste våre følelser til ting her nede; for der hvor våre følelser er, vil våre tanker også være; og der hvor våre tanker er, vil vår skatt også være. Når vi dveler ved synlige og forgjengelige ting, vil vi forsømme å få den kunnskap om guddommen, som Daniel fikk. Hvordan er vår posisjon i dag? Er vi elever i Kristi skole, idet vi ærlig og oppriktig søker å finne ut av hva som er Guds vilje med hensyn til oss? Hvor mange i denne forsamling tror, at Kristus er deres personlige Frelser? Hvor mange kan si: Han frelser meg? Jeg vet, at Han ønsker, at jeg skal bli frelst. Han anser meg for å være verdifull i Sine øyne, og derfor vet jeg, at mine tanker, mine ord og mine gjerninger passerer revy for Ham. Alt som er forbundet med det kjøp, som Kristus har gjort med Sitt blod har verdi i Guds øyne. På grunn av prisen, som er betalt for vår frelse, er vi pliktig til å hellige, vie, ofre alle våre følelser til Ham. Vi skal bringe alt i oss til Ham; og idet vi gir alt til Ham, skal vi da tro, at vi har tapt veldig meget? Nei, for når vi gir våre talenter til Ham, dobler vi dem. Enhver gave som Han har gitt oss, som vi returnerer, blir velsignet av Ham, så den kan få økende betydning for Guds verk. Hvor du enn ferdes, må du være klar over, at du tilhører Kristus, og at din innflytelse vil være så vidtrekkende som evigheten.

03. En gang kom en lovkyndig til Jesus og sa: ”Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?” Er det noen her, som ønsker å få det spørsmål besvart? Jesus returnerte spørsmålet tilbake til den, som spurte og sa til ham: ”Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Den skriftlærde svarte Ham på en måte, som gjorde det klart, at han forsto hva loven innbefattet. Han siterte ordene i 5. Mosebok og i 3. Mosebok og sa: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte ---(gi ikke det halve til verden og en tredjedel til deg selv, men gi alt til Gud. Vil der da bli noe til overs til verden?) --- og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.” Da sa Jesus: ”Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.” Lukas 10, 25-28. Alt vi har og er kreves i Guds tjeneste. Der er ikke plass til noen reservasjon. Men noen sier: ”Vel, jeg vet ikke, hvordan jeg skulle lykkes i denne verden, om jeg skulle leve etter den oppskrift.” Du ville lykkes meget bedre, enn du gjør nu; for du ville finne ut, at gudsfrykt er gagnlig til alt, den skaffer deg alt som er nødvendig for ditt velbefinnende i denne verden og din lykke i den neste. Du ville lykkes meget bedre, for Gud vil arbeide sammen med deg. Du ville leve og se Ham som er usynlig. Du vil være klar over, at du arbeider i en verden, som er synlig for en usynlig verden.

04. Det var på den måte, at Moses lyktes. Han levde som en, som så Den Usynlige, og ble derfor i stand til å regne Kristi irettesettelser for større rikdom enn skattene i Egypt. Hvis mennesker ønsket å leve på denne måte, ville vi få se deres ansikter gløde av Guds herlighet; for de ville se den evige herlighet, og ved beskuelse ville de bli forvandlet til et bilde av Kristus. Men i stedet for dette, hvor alminnelig er det ikke å glemme Gud! Hvor få er det som konstant holder sine øyne festet på den usete gjest, idet de er klar over, at Han er ved deres høyre hånd! Hvor mange overser ikke Hans nærvær. Hvis vi hadde behandlet andre som vi behandler Jesus, hvilken uhøflighet ville andre mennesker ikke ha regnet det for å være!

05. Anta, at vi var sammen med en god venn og at vi skulle møte en bekjent på veien; så skjer det, at vi retter hele vår oppmerksomhet til vår nye venn og at vi fullstendig ignorerer vår første venns tilstedeværelse, hvilket inntrykk ville andre få av vår lojalitet til vår første venn. Hvilken grad av respekt viser vi ham? Akkurat sådan behandler vi Jesus. Vi glemmer, at Han er vår medarbeider, vår følgesvenn og beste venn. Vi tar del i konversasjon; men vi nevner aldri Hans navn eller inkluderer Hans lærdommer i våre ord. Vi taler om verdslige forretningsanliggender, når det trengs. Det skader ikke vår sjel og vanærer ikke Jesus; men vi vanærer Ham, når vi i samkvem med våre venner, kammerater og bekjente forsømmer å nevne Hans navn. Han er vår beste venn, og vi burde lete etter anledninger til å tale om Ham. Vi burde alltid huske, at Han er ved vår høyre hånd for at vi aldri skal rokkes, og vi burde alltid holde Ham innenfor synsvidde. Vår konversasjon skulle være av en sådan karakter, at den ikke er til anstøt for Gud. Vi skulle være seiervinnere, arbeide sammen med Jesus, vi må ikke låne bort vår innflytelse til beste for fienden. --- Skjønt, ”således elsket Gud verden, at Han ga Sin sønn, Den Enbårne, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortapes men ha evig liv,” Joh. 3, 16. --- Likevel er det sådan. At ikke en eneste av oss vil bli frelst, hvis vi forsømmer å samarbeide med Gud. Og selv om vår frelse er avhengig av at vi samarbeider med Gud, kan vi ikke rose oss selv, for Jesus er opphavet og fullføreren av vår tro. All ære tilhører Ham. Kristus er begynnelsen og enden. Vi er fullstendig avhengige av Ham.

06. Jesus sier: ”Uten Mig kan dere intet gjøre” hvis det er vår posisjon, kan vi da tillate, at våre sinn flakker omkring overalt? Kan vi bruke vår prøvetid til å fortelle anekdoter og vitser? Skal vi ikke forstå at det er en høytidelig og meget alvorlig ting å leve? Mennesker er som regel enige om, at det er en høytidelig og meget alvorlig ting å dø; men det er en meget mer høytidelig og meget mer alvorlig ting å leve. Hvorfor? Fordi ethvert menneske omgis av en atmosfære, som øver en meget sterk innflytelse over dem, han kommer i kontakt med. Mange samler til seg en atmosfære som stammer fra mørkets makter. Endog bekjennende etterfølgere av Kristus tillater ofte Satans helvetes skygger å komme mellom deres sjel og Gud. Deres tanker og deres ord er av en billig, lav kvalitet, og gir andre det inntrykk, at religion er en billig sak. Åh, vi kan ikke tillate oss å etterlate et sådant inntrykk! Vi, som har mulighet for å være gjennomsyret av Kristi Ånd, som har mulighet for å huse Hans kjærlighet i våre hjerter og som har mulighet for å ha Hans livgivende innflytelse i våre hjerter, burde ha en helbredende, velgjørende innflytelse på mennesker. Vi burde alltid samarbeide med Jesus. --- Han sier: ”Søk de ting, som er oventil.”

”Likesom Du har utsendt Mig til verden, har også Jeg utsendt dem til verden, og jeg helliger Meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være et, likesom Du Fader i Mig, og Jeg i Deg, at også de må være et i oss, for at verden skal tro, at Du har utsendt Meg. Og den herlighet som Du har gitt Meg, den har Jeg gitt dem, for at de skal være et, likesom Vi er et, Jeg i dem og Du i Meg, for at de skal være fullkommen til et, så at verden kan kjenne, at Du har utsendt Meg og elsket dem, likesom Du har elsket Meg.” Joh. 17, 18-23. ”Jeg ber ikke om, at Du vil ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde.” Joh. 17, 15.

08. Dette er sannhetene, vi skulle dvele ved. Våre legemer er bygget opp av den mat, vi får, og våre sinn, våre erfaringer, vil være i overensstemmelse med det, som vår åndelige føde består av. Jesus sier: ”Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har evig liv, og Jeg skal oppreise ham på den ytterste dag;” Joh. 6, 53. 54. ”Det er Ånden, som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord, som Jeg har talt til dere, er Ånd og er liv.” Joh. 6, 63.

afsn nr:1
afsn nr:2Kraft fra det høye 29 nov
afsn nr:3Kraft fra det høye 29 nov
afsn nr:4Kraft fra det høye 29 nov
afsn nr:5Kraft fra det høye 12. jan
afsn nr:6
afsn nr:7Kraft fra det høye 29 nov; 18 feb.
afsn nr:8Kraft fra det høye 18 feb.
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11