The Signs of the Times d. 16. januar 1907

Tilbake

Å vitne for Kristus

For å frelse den falne menneskeheten, og under en følelse av det uendelige omfanget av denne oppgaven, tok Kristus på seg å representere for verden Guds karakter i sin store kjærlighet til verden. Ingenting ble tillatt å avlede Hans oppmerksomhet for et eneste øyeblikk. Hans eneste innsats var å føre ut i livet den planen Gud hadde formet før verdens grunnvoll ble lagt. Kristus sa: «Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Min sjel, for at Jeg skal ta det igjen.» «Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Min sjel for sauene.»

Det vil si: «Min Far har elsket dere så høyt, at Han elsker Meg ennå mer fordi Jeg har gitt Mitt liv for å gjenløse dere. Ved å bli deres Stedfortreder og Sikkerhet, ved å overgi Mitt liv, ved å ta på Meg deres svakheter, deres overtredelser, har Jeg blitt ennå kjærere for Min Far, for ved Mitt offer er Hans vilje fullbyrdet, Hans lov bekreftet, og Gud kan være rettferdig og likevel rettferdiggjøre den som tror på Jesus.»

Dette er en kjærlighet som overgår all forstand. Skal vi ikke fylles med undring over Kristi nådes forunderlige rikdommer? Jesus alene kunne gjøre dette arbeidet. Han som kjente til høydene og dybdene i Guds kjærlighet, kom hit til verden for å gjøre den kjent for syndere. Ikke noe annet enn det uendelige offer Kristus gav på falne menneskers vegn, kunne uttrykke Guds kjærlighet til den fortapte menneskeslekten. Det er umulig for oss å fatte hans nådes rikdommer, som så rikelig er tilveiebrakt for alle som tror på Kristus. Og etter slik å ha representert Faderens karakter for verden, har Han pålagt dem som tror på Ham å representere Hans karakter for verden, og slik reflektere Guds herlighet i sin egen karakter.

Jesus sier: «Slik som Du har utsendt Meg til verden, slik har også Jeg utsendt dem til verden» for å være vitner for Meg. Kristus kaller på hver enkelt av sine etterfølgere til å representere Hans godhet, Hans miskunnhet og Hans kjærlighet til verden, slik som Han representerte Faderens kjærlighet. Han har gjort dem som tror på Ham som Sin personlige Frelser delaktige i guddommelig natur, slik at de ikke skal fortapes, men ha evig liv. De som er frelst ved Hans nåde, skal åpenbare Hans kraft til andre, slik at andre kan bli frelst gjennom deres medvirke. Alle som virkelig er omvendt, har fått i oppdrag av Gud å være lysbærere i verden.

«…det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, for at dere kan være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden er, og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» For ethvert Guds barn er det et privilegium og en plikt dag etter dag å oppnå en levende erfaring i de ting som hører Gud til. Gjennom en forbindelse med Kristus skal vi gå frem i Hans Ånd, med Hans sinn, som agenter som samarbeider med det guddommelige, for å bringe verden budskapet om Guds kjærlighet til menneskene. Vi skal forkynne at Kristus er vår Talsmann, at løftes bue ringer inn tronen, at Herren venter på å være nådig. Dette arbeidet må ikke bli lagt til side fordi det krever selvfornektelse og selvoppofrelse. Idet vi ser på vår tros Opphavsmann og Fullender, ser vi vårt mønster, og former våre liv etter det eksemplet Han har gitt.

Menigheten kan individuelt være alt det de gir seg ut for å være, for hvis de vil søke Herren med hele sitt hjerte, vil de bli fylt med Ånden. Jesus Kristus er Mønsteret, og alle som kopierer Mønsteret vil forstå verdien av sin egen sjel som Kristi kjøpte eiendom. Han vil se at Gud krever at alle medlemmer i Hans menighet, som levende, menneskelige agenter, i enhet skal utøve en helliggjørende innflytelse for å bygge opp Gjenløserens rike på jorden. Likegyldig uvirksomhet, latskap og forsømmelsen av å bruke en eneste betrodd evne, som kunne ha vært brukt til å velsigne menneskeheten, frarøver verden den lovende innflytelsen av den Hellige Ånd, som kunne ha fulgt Guds levende vitne med Sitt nærvær. Et budskap fra Himmelen blir sent til verden gjennom dem som Herren har kalt. Det skal gjøre Guds frelse kjent, slik at mange kan bli frelst ved vitnesbyrdet til dem som er helliggjort.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6