The Signs of the Times d. 23. januar 1893

Tilbake

Vår plikt i å forbedre våre talenter

Fra denne avsidesliggende mark i Australia, vil jeg tale til dere i Amerika, og spørre hvilken anvendelse dere gjør av betrodde talenter? Enhver talent skal bringes tilbake til Mesteren med renter; for Herren har et arbeide for hver enkelt å gjøre, som, hvis det utføres, vil føre til samling av talenter og velsignelser. Alle kalles til å arbeide, mens det er dag; for natten kommer, hvor ingen kan arbeide. Der er steder og bygder som er hvite og parat til høsten; men hvor er høstfolkene? Der er bruk for såmenn, og høstfolkene bør være parat til å følge etter. Tiden er kort, og det er behov for alvorlige arbeidere til å gå gjennom Michigan, for især I denne stat er markene hvite til høst.

La ikke det arbeide som trenger å bli gjort, vente på ordinasjon av predikanter. Hvis der ikke er predikanter som tar arbeidet opp, så la forstandige menn, som ikke tenker på å samle på eiendommer, etablere seg selv i disse steder og bygder, og oppløfte korsets standard, bruke den kunnskap de har fått ved å vinne sjeler for sannheten. Kunnskapen om sannheten er altfor dyrebar til å samles sammen i et knytte og bli gjemt i jorden. Tilmed den ene talent som Mesteren betror oss, må brukes trofast. Hvor er der menn og kvinner som har oppkvikket velsignelsens strømmer fra Guds trone? La dem spørre seg selv hva de har gjort for å viderebringe dette lys til dem som ikke har hatt disse mulighetene? Hvordan vil de som har forsømt bruken av deres talenter stå på dommens dag, når alle motiver skal bringes frem for ransakelse? Den himmelske Mester har betrodd enhver av sine tjenere talenter. “Og til en gav han fem talenter, til en annen to og til enda en annen én, til hver etter hans egen evne.”

Det er ikke bare noen få utvalgte mennesker som har fått talenter av Gud, men til hver enkelt har han betrodd en eller annen spesiell gave som skal brukes i hans tjeneste. Mange som Herren har gitt dyrebare talenter, har nektet å bruke dem til fremme av Guds rike, de er likevel ansvarlige overfor Gud for hvorledes de bruker hans gave!. Alle, uansett om de tjener Gud eller behager seg selv, er i besittelse av noe som er betrodd dem, og som brukt på rette måten, vil ære Gud, og de forvanskede mennesker vil berøve Giveren. At han som besitter talenter ikke anerkjenner Guds krav på ham, gjør hans skyld ikke mindre. Hvis han velger å stå under mørkets fyrstes svarte banner i dette liv, vil han stå uten bekjennelse over for Kristus, på den endelige regnskaps dag. Kraft fra det høye 10 okt

"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Løsesummen er blitt betalt for enhver sønn og datter av Adam, og om de som blitt løskjøpt av Kristi dyrebare blod, nekter å danne allianse med ham, vil Han ikke beskytte dem fra den straff, som kommer over dem den siste dag. De skal svare for deres forsømmelige anvendelse av deres talenter for Mesteren. De må svare for deres skjensel imot deres Skaper og Forløser, og deres røveri imot Gud, da de har holdt deres talenter borte fra hans tjeneste, og gravet deres Herres goder ned i jorden.

Den menneskelige familie består av ansvarlige moralske vesener, fra den høyeste og mest begavede ril den ringeste og mest ubemerkede, alle er betrodd himmelens eiendeler. Tid er Guds gave som er betrodd oss, og den må brukes flittig i Kristi tjeneste. Innflytelse er en Guds gave og skal anvendes ul å fremme de høyeste og edleste hensikter. Kristus døde på Golgatas kors, så at all vår innflytelse kan brukes på å løfte ham opp, for en fortapt verden. De som beskuer himmelens Majestet, dør på korset for deres overtredelser, vil kun påskjønne deres innflytelse når den drar mennesker til Kristus, og de vil kun bruke den i denne hensikt. Forstand er et betrodd talent. Sympati og hengivenhet er talenter som skal voktes og utvikles som noe ukrenkelig for at vi kan tjene ham som har kjøpt oss som sin eiendom.

Alt hva vi er og kan bli, tilhører Gud. Utdannelse, oppdragelse og dyktighet på alle områder, bør bli brukt for ham. Kapitalen tilhører ham, og økningen er de renter som med rette tilhører Mesteren. Uansett om det betrodde beløp er stort eller lite, krever Herren at forvalteren gjør sitt beste. Det er ikke det betrodde beløps størrelse eller økning som bringer menneskene himmelens godkjenning, men det er troskapen, lojaliteten mot Gud, den kjærlige tjenesten de yter, som bringer den guddommelige velsignelsen: ”Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget; gå inn til din Herres glede.” Vi behøver Ikke å vente til vi går inn i Guds stad med gleden ved 'belønningen, den trofaste tjener får en forsmak på den allerede i dette liv!

I stedet for å grave våre talenter ned I jorden, vil de som gjerne vil handle med dem, ikke handle forgjeves. Gud uttaler sin velsignelse over uegennyttig, utrettelig flid, og selv om vi bare har en talent og bare kan gjøre en liten investering, vil Gud sørge for frukt som resultat. Den som arbeider i tro vil innse at forstanden, følelsene og alle hans krefter tilhører Gud, og han vil anstrenge seg for å gjøre flittig bruk av dem og vil utvikle sine evner og talenter. Men i stedet for å forstå at alle våre evner tilhører Gud, er det mange som er likeglade uten å tenke på at deres innflytelse, deres simple, lettsindige ord er med til å danne karakteren hos dem de omgås og bringe deres sinn ned på et lavere plan. Hvis de blott forstår hva de gjør, kan de så innrømme at de står til ansvar for deres innflytelse, og at de i himmelens øyne spiller sine anledninger, og således forminsker deres tale- og tanke-talenter, og således former deres venners tanker til det som er lavt og uverdig, ved deres spøk og tarvelig samtale? Det er ved innflytelsen fra de ryggesløses spøk, at det ondes forbund styrkes og Guds betrodde talenter forderves og graves ned i jorden. Kraft fra det høye 11 okt

Men nettopp de talentene som mennesker forvansker til ond tjeneste er blitt betrodd av Herren til deres opphøyelse og deres opphøyelse som de omgås. Gjennom sinnets øvelse og evner, gjennom talens kraft, skal de hele tiden bli bedre, og gi andre menneskesinn rik og forstandsmessig føde, derved bli en velsignelse for verden. Skal vi ikke her i sær gjøre den best mulige bruk av sinnets og kroppens naturlige krefter? Skal vi ikke omhyggelig oppsamle alle betrodde talenter, og styrke alle evner når de anvendes, og leve på sånn måte at den unge og uerfarne og den aldrede og erfarne skal få gagn av vårt selskap?

Den atmosfære som omgir oss, har stor innflytelse til godt eller ondt. Den kan være fylt med gift og usunnhet, eller være ren og helsebringende. Denne moralske innflytelse må stå i forhold til vår forbindelse med Kristus eller var atskillelse fra ham som er liv og lys. De som er knyttet til Kristus, vil forstå at han har gitt dem betroelser i forhold til de forskjelliges dyktighet, og uansett deres omgivelser, vil de anse dem for gunstige for utviklingen av moralsk karakter. Vi må gjøre det beste ut av enhver fordel og anledning. Vi må øve oss i å utvikle våre evner for at vi ikke skal skuffe var mester men at vi kan nå det høyest mulige ideal og således påvirke andre til å følge vårt eksempel. Vi må si: ”Hverken nabolag eller nære venner må få sin oppfatning om kristen karakter redusert ved min handlemåte." Dem som tar og bevarer denne del vil finne at evangeliet er Guds kraft til frelse. Disse vil motta dommen: “Vel gjort, gode og tro tjener.”

I sitt arbeide med å spre evangeliet, sendte Kristus sine disipler ut to og to. I våre anstrengelser bør vi følge vår Mesters plan. Det er mange som tror at det vil være mer fordelaktig å sprede våre krefter så mye som mulig, så der inntas mye territorium; men Kristi måte er den beste, og det vil alltid føre til tap å følge andre metoder enn hans. Hvis to arbeidere kommer til denne fjerne mark, utrustet av Helligånden, og vil fornekte selvet og ta korset opp og følge Jesus, gjøre det tydelig at de var sanne disipler, kan der gjøres et betydningsfullt arbeide i byene og deres omegn. Vi ønsker at menn og kvinner skal komme til disse marker, som har sannhets-kunnskap, som ikke er som barn som kastes hit og dit, som ikke ønsker en behagelig tid, men er villig til å bære byrder.

Å, om Herren ville døpe menn og kvinner som tidligere var I mørke og har sett stort lys, med sin Helligånd, så de må erkjenne deres plikt og la lyset skinne frem til andre som er i mørke.

Deres fordeler som har hørt sannheten i Amerika, har vært store; men hvilken bruk gjør dere av deres privilegier? Hva gjør du med dine talenter? Setter du dem ut hos pengevekslerne? Legger dere dem ut til pengevekslerene? Har du samlet sannheten sammen i gode og ærlige menneskehjerter, akseptert lyset, stråle etter stråle som det er kommet til deg, og føler du deg forpliktet til å spre det lys du har fått? Forstår du at Herren vil innprente liknelsen om talentene i deg? Herren har betrodd ethvert menneske talenter etter hans evner og alle behandler disse betrodde goder. Gjør man som Herren har befalt, fordobler de deres talenter. Men der var en som kun var betrodd et talent, og han gikk og pakket det inn i et klede og skjulte det i jorden; og når mesteren kom tilbake og gjorde regnskap med sine tjenere, tok han talentet tilbake til sin Herre og frembar han et falsk vitne imot sin Mester, og anklaget ham for å være en hard mann, som høstet hvor han ikke hadde sådd og samlet hvor han ikke hadde spredt, og brukte denne feil fremstilling av sin Herres karakter som unnskyldning for sin dovenskap. Men Herren trengte inn bak hans forkledning og svarte ham etter det han sa:

"Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener. Du visste at jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker der hvor jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene mine hos pengevekslerne. Og da jeg kom, ville jeg ha fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har ti talenter. For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.”

Men for dem som bruker deres talenter nøye, og som ved klok anvendelse av gaver dobler opp av deres evner, har Herren erklært sin guddommelige velsignelse. Til disse har han sagt: “Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede!”

afsn nr:1
afsn nr:2Kraft fra det høye 11 okt
afsn nr:3Kraft fra det høye 10 okt
afsn nr:4
afsn nr:5Kraft fra det høye 10 okt
afsn nr:6Kraft fra det høye 10 okt
afsn nr:7Kraft fra det høye 11 okt
afsn nr:8
afsn nr:9Kraft fra det høye 11 okt
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12Kraft fra det høye 11 okt
afsn nr:13
afsn nr:14