The Signs of the Times d. 24. mars 1890

Tilbake

Troen opphever ikke loven

Kristi blod ble utgytt for å sone for synd og rense synderen. Vi må gripe fatt i fortjenesten i Kristi blod og tro at vi har liv gjennom hans navn. La ikke Satans villfarelser forføre deg. Du blir rettferdiggjort ved troen alene, men troen på Kristus fritar deg ikke for plikten til å holde Guds uforanderlige lov som er like hellig som hans trone. Troen er svært viktig, men ekte tro vil sette den som har den i stand til å bringe fram Åndens frukter.

Synd er overtredelse av loven og intet menneske kan bli frelst i synd. Synderen må angre overfor Gud og bli lydig mot Guds lov gjennom troen på Kristus. Troen er hånden som griper fatt i Den Allmektige. Når vi ved Kristi nåde gjør det som er i samsvar med loven og rett, holder vi Guds bud. Til dem har Gud gitt sitt ord på at han vil gjøre store ting. Lik Daniel kan du bekjenne din synd og daglig komme til Gud med dine bønner. Likegyldig hvor mye du selv føler at du er fattig og uverdig og feilende, så er det ditt privilegium å ta til deg Guds løfter. Du kan få den nåde og hjelp som Kristus alene er i stand til å gi deg. Gud kan like lite glemme ett av sine barn som prøver å være lydig mot hans hellige krav, som han kan glemme seg selv. Skriften erklærer at Kristus har tegnet oss sine håndflater og at han alltid husker på oss.

En impuls, en følelsesmessig øvelse, er ikke tro eller helliggjørelse. Helliggjørelse er å gjøre alt det som Gud pålegger oss. Noen av dere har ikke gjort dette fordi dere har vendt blikket bort fra Jesus og har sett på dere selv. Noen har satt Kristus utenfor sitt liv fordi de har følt sin egen uverdighet. Men Kristus døde på korset på Golgata for de urettferdige og uverdige. Dersom de ser på ham, vil de da gå fortapt? Nei, de skal se og leve. Du som føler at din innsats er uverdig og full av ufullkommenheter, du som er sliten og bærer tunge byrder, Jesus ber deg om å komme til ham så du kan finne hvile for din sjel. Jesus ønsker at du skal bære hans åk og løfte hans byrder, og han sier at hans åk er godt og hans byrde er lett.

Noah var en som forkynte rettferdighet. Men alle hans advarsler ble foraktet av menneskene de var rettet til. Sannheten vil aldri være populær i verden, for verden er fiendtlig overfor Guds lov. Verden er full av synd, full av falskhet, full av overtredelse. Jesus forkynte sannheten trofast, med glede og alvor og praktiserte selvfornektelse. Flokket verden seg under hans banner? Nei. Når ble sannheten møtt med en mer avgjort og sterk avvisning enn på Kristi tid? Dersom vi sørger for å ha et rett forhold til Gud slik at vi kan undervise om sannheten og bli helliggjort gjennom den, vil vi ikke alltid lykkes i våre anstrengelser for andre. Vi må overlate resultatene til Gud og ikke bringe oss selv til kanten av fortvilelse fordi menneskene forherder hjertene sine og forkaster det mest tydelige av det Skriften lærer. Vi må holde fast ved troen vår og styrke sjelen ved å stole fast på Guds løfter. Da kan du si: «Jeg vet at jeg er en uverdig arbeider, men jeg stoler på Kristi rettferdighet. Jeg ber bare om fortjenesten i Kristi blod. Jeg vet at jeg er en synder, men Kristi blod renser fra all synd.» Vi må ære Gud ved å tro på hans løfter.

Det er noen som har hatt en svært god erfaring, som har vært sterke i troen, som vet hva det betyr å tro på Gud, og deres tro er blitt tilregnet dem som rettferdighet. Men Satan har arbeidet for å gjøre dem motløse og bryte deres faste grep på Gud. Selv om skyer har omsluttet dem, har Herren ikke forlatt dem. Herren vil løfte dem opp, gi dem fysisk styrke og oppmuntre og gjenopplive deres tro. Dersom vi bevarer vår tro til enden må vi kjempe en stadig kamp mot Satan midt i all motløshet som presser seg mot oss. Vi må vende blikket bort fra oss selv, for Jesus er vårt eneste håp. Sjelen må si: «Han er min. Jeg vil aldri slippe Hans arm. Han vil velsigne meg. Det rensende blodet vil ha sin virkning på min sjel.»

Likegyldig hvilke vanskeligheter vi møter, så vet Jesus alt om dem. Vi kan fortelle alt om dem til vår medfølende Frelser. Han føler med oss i alle våre svakheter, og han blir berørt av følelsene vi har av våre skrøpeligheter. La oss bringe våre byrder til ham og stole på ham og vi skal se hans frelse. Dersom vi ber om det, dersom vi tror det, vil vi bli tildelt hans Ånds himmelske gave. Strekk ut hendene i tro i dag, for Jesus av Nasaret går forbi. Send opp din inderlige bønn og rop: «Bli hos oss, vi trenger at du er her, din kjærlighet og din tilgivelse.» Han vil ikke gå forbi deg, men vil bli hos deg og velsigne deg.

Herren er villig til å gi hver enkelt av dere en rik erfaring. Han vil at du skal bli i stand til å sette pris på kunnskapen om sannheten han har gitt deg og verdsette de dyrebare tegnene på hans kjærlighet. Han ønsker å gi deg enda større bevis på sin kjærlighet, enda flere tydelige svar på bønnene dine, et dypere og nærmere kjennskap til ham. Herren har en oppgave for hver enkelt. Dersom du lever opp til dine opphøyde privilegier, vil du få en større tro. Husk at tro ikke er følelser. Vi er tilbøyelige til å måle vår religiøse framgang ut fra våre følelser. Men følelsene våre er ikke en målestokk vi kan bruke til å bedømme dette. «Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.» De som tidligere har hatt moralsk mot til å forsvare sannheten burde nå være sterke i Herren og i kraften av hans styrke. Vi har et arbeide å gjøre for Mesteren, og vi bør ta på oss hele rettferdighetens rustning. Når Satan forteller deg om din uverdighet, kan du erkjenne at det er slik. Men samtidig kan du vise til en Frelser som har omsorg og som vil frelse til det ytterste alle som kommer til Gud ved ham. Snakk tro, snakk håp og mot og kom inn i lyset. Det er ved å betrakte skjønnheten i Kristi karakter at vi blir forvandlet til Hans bilde. Vend blikket bort fra mørket, se bort fra deg selv og til din omsorgsfulle Gjenløser, og la din sjel bli inspirert ved tro og bønn. Hent Jesus inn i livet ditt og bring dydene i hans karakter inn i din karakter.

Vi skal ikke gi etter for Satans forslag. Det er hans plan å forføre deg, enten ved å smigre din forfengelighet eller ved å sørge for at du blir motløs ved at du dveler ved din uverdighet. Han vil forsøke å omgi deg med dem som vil forvirre troen din og bryte forbindelsen din til Gud. Men du bør holde fast ved en hellig tillit til Gud og fortsette å ha en kristen karakter som er i samsvar med din religiøse tro. Du bør være ydmyk, men likevel stå fast, glad til sinns, men samtidig from, slik at du ikke godtar synden i noen som helst form.

I hjemmet bør du vise tålmodighet, overbærenhet og kjærlighet. Du må opptre varsomt, med klokskap og på en fullkommen måte. Du bør begynne og avslutte hver dag med bønn og være full av tro og takknemlighet til Gud. Velg ordene dine med omhu slik at de er passende, krydret med salt, slik at din sjel hele tiden strekker seg etter å nå høyere opp. Dersom dette er holdningen din, vil Guds fred ikke være en tilfeldig gjest, men en gjest som stadig har tilhold hos deg og som hersker i hjertet ditt. Guds Ånd vil mildne sjelen og gjøre den rolig og foredle karakteren. Hva er sunn fromhet annet enn en erfaring i god likevekt? Vi må ha mer tro. Sjelens tale skulle være: «Fordi Jesus lever, skal jeg også leve.» I Kristus har vi frihet, og hvis vi alltid ser på ham i tro vil vi ha en velsignet visshet om hans nærvær. Men hvis vi forvrenger hans kjærlighet og kraft vil vi vanære Gud. Det er vårt privilegium alltid å ha Jesus som vår hjelper.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9