The Signs of the Times d. 19. mai 1887

Tilbake

Ransak skriftene

Enhver kristen bør bli grundig bekjent med Guds ord. Betydningen av dette studie kan knapt overvurderes. “Gitt ved Guds inspirasjon,” gjør oss “kloke på frelse,” gjør “Guds menneske fullstendig, grundig forberedt til alle gode gjerninger.” Bøkenes bok børgjøre krav på vår ærbødige oppmerksomhet. Vi må ikke være tilfreds med et overfladisk kjennskap, men må søke å lære sannhetens ords fulle betydning, og drikke dypt av de hellige oraklers ånd.

Det er kun av liten nytte å læse et vist antall kapitler daglig, eller la hukommelsen huske en viss mengde, uten omhyggelig omtanke for den hellige teksts betydning. Alvorlig oppmerksomhet og studierunder bønn er nødvendig. Noen deler av skriften er faktisk lett å forstå; men det er andre hvor betydningen ikke ligger på overflaten, og derfor ikke kan forstås umiddelbart. Skriftsted må sammenlignes med skriftsted; ved omhyggelig granskning og tålmodig refleksjon vil disse studiene bli verdifulle. På samme måte som minearbeideren oppdager årer med dyrebart metall skjult under jordens overflate, slik vil ogsåden som gransker Guds ord for skjulte rikdommer, finne sannheter som er skjult for den overfladiske søker.

Det kan være vanskelig å danne de rette studievaner. Hvis sinnet er flyktig skal manarbeide på å fåkonsentrasjonsevnen tilbake. Hvis forstanden og de moralske holdninger er blitt fordervet av overbebyrdelse og spenningsromaner, så sinnet er utilbøyelig til å studere Guds ord iherdig, er det en kamp å kjempe med selvet og overvinne denne fordervede levevane. Kjærlighet for fiksjons-lesning bør straks opphøre, og stramme regler bør overholdes for å kunne fokusere tankene. Dårlig lesestoff er et onde Satan bruker som redskap til å ødelegge sjelen. Når sinnet er opptatt med opphissende historiermister det smaken for menigsfull lesning, som vil forbedre hukommelsen og styrke forstanden.

Jeg kjenner mange eksempler på denskadelige virkningen denne vanen har. Jeg har kjent personer med et avbalansert sinn, som Gud har begavet med usedvanlige gode mentale egenskaper. Jo mere de brukte tiden til å lese romaner, og jo mer de føyde appetitten for den slags mental føde, dess større ble kravet. Fantasien krevde stadig den tilvante stimulans, akkurat som de som er henfallen til alkohol eller tobakk. Deres mentale og moralske krefter ble svekket og fordervet. De mistet interessen for bibellesning og bønn, og de ble ruinertmentalt og åndelig,i likhet med drankeren eller tobakk-slaven. De som leser noveller er mentale drankere, og de trenger til å undertegne et løfte om total avholdenhet på samme måte som de som ligger under for andre former for avhengighet.

Der er en annen farekilde som vi hele tiden burde være på vakt for, og det er de hedenske forfatteres verker. Disse verker er inspirert av Satan, og ingen kan lese dem uten å miste noe av sjelen. Noe som påvirkes negativt av dem, kan gjenopprettes; men alle som lar seg påvirke av denneurene innflytelse, befinner seg på Satans område, hvor man blir et lett bytte. De inviterer til hans fristelser, og de har verken visdom til å se, eller krefter til å motstå dem. Med en fascinerende fortryllende kraft, fester vantro og hedenskap seg i deres sinn. Rommes disse er det som å la en slange, hvis bitt alltid er giftig og ofte fatalt,bite én.

Vi er omgitt av vantro. Selve atmosfæren synes mettet med den, og bare stadig anstrengelse fra vår side kan hjelp oss til å motstå dens makt. De som virkelig ønsker å bli frelst, burde sky slike fritenkene skrifter som spedalskhet.

Til de unge vil jeg si: Vær forsiktige med hva dere leser. Så lenge sinnet blir ledet i feilaktige kanaler ved upassende lesning, er det umulig for dere å gjøre Guds ord til gjenstand for stadig betraktning. Dersom det noensinne var en tid hvor kjennskap til skriften var mer viktig enn ellers, er det nå. Jeg appellerer til eldre og yngre: Gjør Bibelen til din tekstbok. Her vil du finne det sanne ideal for karakteren. Her vil du lære hva som kreves av deg, for å bli et Guds barn.

Foreldre og barn bør utnytte de dyrebare anledninger for å studere Guds ord, som sabbatsskolen tilbyr. Tilstrekkelig med tid bør helliges til studiet av leksen, for å få kunnskap til de fakta den inneholder, og til de åndelige sannheter som disse kjensgjerninger er til for å undervise i. Det bør gjøres særlige anstrengelser for å innprente de unge med viktigheten av å søke skriftens fulle betydning.

Foreldre bør sette litt tid til side hver dag til studier av sabbatsskolelekser med deres barn. De bør om nødvendig oppgi de sosiale besøk, frem for å ofre tid, på den hellige histories dyrebare lektier. Foreldre så vel som barn vil få gagn av dette studium. La viktigere passager i skriften knyttes til uten ad læren, ikke som en oppgave men som et privilegium. Selv om hukommelsen kan være mangelfull i begynnelsen, vil den styrkes ved å bli brukt, og så vil du etter en tid glede deg over å samle de dyrebare sannhetsord; og vanen vil vise sig som en verdifull hjelp i den religiøse veksten.

Hvilke velsignelser ville bliv sikrethvis den tid som bortkastes i sladder, i ting som løfter vår stolthed eller tilfredsstiller appetitten, blev avsatt med like stor interesse for studiet af Bibelen. Men når foreldre er mer opptatte avat deres barn er moteriktig kledd på, enn at deres tanker er på Guds ord, er det ikke underlig at barnene bruker mere tid påå kle seg og vise seg frem, enn å konsentrere seg om det som angår deres evige interesser.

Foreldre, det hviler et viktig og høytidelig ansvar på skuldrene deres. Gjør det til deres livsarbeid å forme deres barns karakter etter den standard som er gitt i Guds ord. Hvis de har fått den indre besmykkelse, saktmodighetens vakre og stille ånd, vil det være fordi dere utholdende opplærer dem til å elske læren i Guds ord, og å søke Jesu anerkjennelse frem for verdens bifall.

Studiet av Skriften i familien bør føres systematisk. Det er bedre å forsømme noe av timelig art, enn å bruke tid på unødig syning og unødige tilberedelse til bordet, enn å forsømme føde til sjelen med livets brød. Verdien av den brukte tidsom kommer av en time, eller enn og en halv time, i bibelstudier i gode og hyggelige rammer, er umulig å verdsette. Gjør bibelen til dens egen fortolker, belys alt sammen som er sagt om et emne, ved flere anledninger og under forskjellige forhold. Bryt ikke bibelstudiene i hjemmet opp på grunn av at det kommer gjester. Hvis de kommer inn, så by dem inn og tilby dem å ta del i klassen. La det kunne ses at du betrakter kunnskap om Guds ord som en stor viktighet. Gjennom hele åpenbaringens bok er sannhetens og fredens gledelige ord spredt. Når disse dyrebare inspirerte ordoverveies i hjertet, vil de bli lik strømmer som flyter fra livets vanns flod. Vår frelser bad om at disiplenes sinn måtte åpnes så de kunne forstå skriften. Når vi studerer bibelen under bønn, er den hellige åndtilstede, for å åpne ordenes betydning for oss.

De unge burde lære å elske å studere bibelen. Bøkenes bok bør være det første i våre tanker, og det vi viser vår største hengivenhet. ”Å frykte Herren er visdommens begynnelse.” La os forsøke å bli grundig utstyrt til alle gode gjerninger. La oss komme nær til Gud, så hans engler kan beskytte og velsigne oss. Dermed vinner vi seier over mørkets makter, og til sist får vi herlighetens, ærens og det evige livs krone, i Guds rike. Basel, Svejts

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:326 sep Kraft fra det høye
afsn nr:426 sep Kraft fra det høye
afsn nr:5
afsn nr:627 sep Kraft fra det høye
afsn nr:727 sep Kraft fra det høye
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13