The Signs of the Times d. 9. juli 1902

Tilbake

Helhjertet tjeneste

Kristus sier: «Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke samler med Meg, sprer.» Han ber om helhjertet, fryktløs disiplin – om menn og kvinner som er rede til å virke og våge for Ham, klare til å følge hvor enn han leder dem. Dette krever gjennomgripende omvendelse. Halvomvendte menn blir til halvhjertede kristne. De er som et tre uten frukt. På dem ser Kristus forgjeves etter frukt. Han finner ikke noe annet enn løv.

Det er mange som ved den halvhjertede, likegyldige måten de arbeider på, sier til Mesteren: «Jeg ber deg om å ha meg unnskyldt.» Tusener ville forene seg med Kristus hvis de kunne gjøre dette uten å fornekte selvet. Hvis Kristus og selvet kunne tjenes samtidig, ville et stort antall forene seg med rekkene av dem som vandrer mot Himmelen. Men Jesus kaller ikke på slike. Hans sak trenger ikke slike tilhengere.

Kristi sanne etterfølgere bruker deres kunnskap til å få andre til mottagere av Hans nåde. Med sine lamper fylt med hellig olje, går de fremad for å gi lys til dem som er i mørke. Slike arbeidere ser mange sjeler som vender seg til Herren. Nye sannheter utfolder seg stadig for dem, og idet det mottar, gir de det også videre.

De som har opplevd hvordan syndens lenker har blitt brutt, som har søkt Herren med sønderbrutt hjerte, og som har fått svar på sine tryglende bønner, er aldri kalde og uten ånd. De innser at de har en del å gjøre i å arbeide for å frelse sjeler. De våker og ber og arbeider for sjelers frelse. Dannet og formet ved den Hellige Ånd, oppnår de en dybde og bredde og stabilitet i sin kristne karakter. De oppnår vedvarende åndelig lykke. Idet de vandrer i Kristi fotspor, blir de gjort til ett med Ham i Hans selvoppofrende planer. Slike kristne er ikke kalde og uimottagelige. Deres hjerter er fylt med uselvisk kjærlighet til syndere. De legger til side alle verdslige ambisjoner, all selviskhet. Kontakt med de dype ting i Gud gjør dem mer og mer lik deres Frelser. De jubler over Hans seirer, de er fylt med Hans glede. Dag etter dag vokser de opp til den fulle modenhet av menn og kvinner i Kristus.

Kristus hater synd. Han møtte det onde med streng irettesettelse. Men samtidig som Han hater synden, elsker Han synderen. Han la til side sin rikdom og herlighet for å komme til denne jorden for å søke oss syndige, feilende, ulykkelige mennesker, for å kunne lede oss til Himmelen. Han ydmyket Seg Selv, og tok på Seg Selv vår natur, slik at Han kunne gjøre oss lik Seg Selv – rene, oppriktige og frie fra besmittelse. Han led mer enn noen av dere noen gang vil bli kalt til å lide. Han ga alt for deg. Hva har du gitt til Ham?

I forhold til de talentene som du har fått, vil du bli krevd tilbake av Mesteren. Hva har du gjort for å overtale syndere til å tro på Kristus? Overalt omkring deg, i synd og nedverdigelse, er de som Kristus døde for, slik at de kunne bli rene, hellige og syndfrie. Hva gjør du for dem? Har ditt liv vært fylt av gode gjerninger? Har du sådd frø i deres hjerter som du har kommet i berøring med som vil spire frem og bære frukt i rettferdighet?

Når vi sitter ved Jesu føtter og lærer av Ham som er mild og ydmyk av hjertet, kan Han dele med oss av sannhetens skatter og vite at vi skal bli vise arbeidere. Ikke før Kristi liv blir den livgivende kraften i våre liv, kan vi bli sterke til å motstå fristelser som angriper oss innenfra og utenfra. Vi behøver å presse oss tett inntil Kristus. Vi må være sikre på at vi bærer Hans åk av tilbakeholdenhet og lydighet. Da skal vi være sikre, for vi er på Herrens side. Hans sannhet er i våre hjerter, og vi finner Hans åk gagnlig og Hans byrde lett. Vi er sterke i Herren og i Hans veldige kraft. Men uten styrke fra Kristus kommer vi til å bøyes som et piltre ved hvert eneste pust av kritikk. Ikke noe annet enn Hans kraft kan bevare oss sanne og standhaftige. Ingen kan bli stående fast som ikke oppelsker Guds sannhet i sitt hjerte.

Vi er Guds tjenere, og vi skal være arbeidere sammen med ham, og gjøre Hans arbeid på Hans måte, slik at alle de vi kommer i kontakt med kan se at vi ikke bare taler om selvfornektelse, men at vi fører det ut i våre liv.

I vår tjeneste må det ikke finnes noe spor av å søke seg selv. «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Løft opp Mannen fra Golgata. Løft Ham opp ved levende tro på Gud, slik at deres bønner kan nå fram. Forstår vi hvor nær Jesus vil komme til oss? Han taler til oss individuelt. Han vil åpenbare Seg Selv for hver eneste som er villige til å bli kledd i Hans rettferdighets kappe. Han erklærer: «Jeg er den som holder din høyre hånd». La oss stille oss der hvor Han kan holde oss i Sin høyre hånd, hvor vi kan høre Ham si med forsikring og autoritet: «Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet.»

Alle blir testet og prøvd. Ved den måten vi utfører det verket Kristus har gitt oss å gjøre i Sitt fravær, bestemmer vi vår fremtidige skjebne. Mange forsømmer sitt Gudgitte arbeid. Det nekter å være Guds hjelpende hånd. La oss frykte for å komme til kort i forhold til Guds plan for oss. Hans tjenere skal alltid være på sin post, alltid arbeide for å løfte opp dem som Han har gitt sitt liv for.

Kristus, husholdets Mester, har gått for å forberede boliger for oss i den Himmelske By. Vi venter på at Han skal komme tilbake. La oss ære Ham i Hans fravær, ved trofast å utføre det verk Han har lagt i våre hender. Mens vi venter og våker og arbeider, skal vi forberede oss for Hans gjenkomst. Hvis vi er trofaste, hvis vi tjener Ham med hele vårt hjertes hensikt, vil Han ta imot oss med disse nådige ord: «Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Han vil motta oss med ære. Vi vil få en herlighets krone som ikke vil fordunkles, et nytt navn «som ingen kjenner uten dem som får det.» Det som følger Kristus her, vil en dag «følge Lammet hvor Han enn går».

Gud kaller. Hører du Hans stemme? Han ber om oppriktige, helhjertede arbeidere. Vil du høre, fornekte selvet, ta korset opp og følge Ham? De som nekter dette og gir seg selv over til kjærlighet til makelighet og selvtilfredsstillelse, lider evig tap.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12