The Signs of the Times d. 27. juli 1888

Tilbake

Et levende samfunn med Kristus

Han som har ekte tro på Kristus vil kjenne Kristus. Han vil ha en voksende forståelse av kraften og dybden i forløsende kjærlighet og nåde, fordi Kristus har blitt brakt inn i hans daglige liv, tror han på Kristus som sin frelser, og har satt sin lit til Guds nåde. Selv om han vet at han er en synder, og fortjenener Guds Vrede, men han ser til korset og ser Guds Lam som tar bort verdens synd. Han vet at Kristus døde for ham, og at i Kristus er det mulig å holde Guds lov. Hans egen sjel vitner vitner om verdien og kjærligheten i Kristus, som hans sjel griper og tar til seg. Hans tro er ikke av en falsk karakter, som nekter å løfte opp korset, og følge Kristus ved å være lydige mot alle Guds bud. Den er ikke av den formastelige naturen som gjør krav på Guds løfter uten å underlegge seg vilkårene de er gitt på. Hans tro forstod hva Frelseren mente da han sa, :"Dersom dere ikke eter Guds Sønns kjød, og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. "Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv; og jeg vil reise ham opp på den siste dag." Sann tro griper Guds Ord og vever det inn i livet og i karakteren.Tro livnærer seg på hvert ord som går ut av Guds munn. For sine disipler forklarte Jesus meningen med å ete Hans kjød og drikke Hans blod. Han sa, "Det er Ånden som gjør levende; kjødet gagner intet; ordene som jeg taler til dere er Ånd og de er liv."

Tro er det mystiske og mektige prinsippet som trekker menneskesjen til Gud. Som den tørre grenen er forent med det levende vintreet, slik må vi være forent med Kristus. Det er to slags foreninger mellom grenene og vintreet. En er synlig men overfladisk. Den andre er usynlig og levende. Så det virker som det er en forening, et medlemskap i kirken, og en bekjennelse av religion, som i seg selv er godt. Men den kommer for ofte ikke sammen med en levende tro på Jesus eller en levende lydighet mot Guds bud. Grenene som er i kontakt med Jesus, det levende vintreet manifesterer det ved å bære mye frukt i gode gjerninger til Guds ære. Men de grenene som bare tilsynelatende er forent, vil være uten frukt. Som grenen umulig kan bære frukt uten en levende forbindelse til vintreet, slik kan den kristne bære frukt i gode gjerninger bare hvis man stadig har og vedlikeholder sin forening med Kristus.Deres ruin som ikke er i forening med Kristus er like fullstendig som om de ikke hadde noe navn å leve ved; For de er døde.Kristus sammenligner dem med døde grener som blir samlet og brent i ilden. "Hver gren i meg som ikke bærer frukt tar han bort. Hver gren som bærer frukt renser han så den kan bære mere frukt."

Det kan ikke være noen sann enhet med Kristus hvis personen som gjør krav på den ikke har noe praktisk kjennskap til tilstrekkeligheten i Guds nåde som har kraft til å løfte opp, gjøre verdig, rense, og gjøre den kristne rede for himmelen. De som kjenner Kristus, vil vise hvor attråverdig hans kjærlighet og fred er. Hver sanne troende vil smake og se at Herren er god, og han vil vise sin takknemlighet mot ham som kalte ham ut av mørke inn til Guds barns underfulle lys. Den sanne troende har ikke bare tro, men han har kjennskap til den kraften som er i Kristi blod til å rense fra synd. Kristus korsfestet er emnet for hans tanker og meditasjon. Guds ord er ikke for ham bare godt uttenkte fortellinger. Kristus korsfestet, for Jødene er snublestein, og for hedningene dårskap. Men for ham er det kraften og visdommen i Gud. Når han møter motstand fra skeptikere, vil hans levende erfaring i de tingene som angår Gud gi ham argumenter som ikke kan bli motsagt, og gjøre ham i stand til å stå imot den ondes brennende piler. Slik at selv den uskolerte ikke kan bli overvunnet av tvilen og cavils til de ikke troende .Han kan forholde seg til hva han selv har opplevd. Han kan si, "Jeg vet hvem jeg har trodd på.

De som begynner på Kristi skole vil være nøye med å adlyde Guds ord. Deres tro vil være bygget på kunnskap, for de vil være iherdige studenter av Skriftene. Som de enkle fiskerne som forente seg med Frelseren for å lære av ham vil de som elsker Kristus dag for dag ikke bare lytte til hans ord, men gjøre etter hans befalinger, og følge i hans spor. Den største læreren verden har kjent, har åpnet deres forstand, og har gitt dem kunnskap og dømmekraft, så de kan dømme hva som er best.

De best utdannede så vel som de mest uvitende kan ta del i kunnskapen om Kristi frelse. Den store apostelen lærte selv i Kristi skole, og styrket sin tro ved erfaring i å følge Jesus og ved å tilegne seg kunnskap i Bibelhistorie. Han overbeviste mennesker om at Jesus var kristus, Guds sønn, og Kristus lot sin ære skinne over apostelen, og han kunne tale om hva han hadde sett og kjent.

Det er nettop den kunnskapen vi får daglig i våre konflikter med Satan som vil være verdifull for oss i framtiden. Det er erfaringen som vi tilegner oss om hva Jesus gjør for oss, i å verne våre sjeler og kropper fra den onde makten til vår fiende. Det vil øke vårt håp og legge til vår kraft til å kjempe oss gjennom.

I Paulus sitt eksempel i å lide for Herren så han samfunnet med og støtten fra sin frelser. Hans prøvelser gjorde ham ikke motløs, for Guds rike nåde styrket ham for konflikten og med kraft gikk han ærefullt gjennom prøvelsen

Hva skal vi gjøre med det lyset Gud har gitt oss? I timelige ting har mange tanker og oppmerksomhet og nærvær med hodet, for å gjøre suksess i en forretning. Skulle ikke vi gi vår beste talent i tjeneste for Gud? Skulle vi ikke søke å få en større kunnskap i å gjøre Guds arbeid? Er vi fornøyd med å heve de timelige ting over de evige interesser?

Som apostelen bad for brødrene fra Fillipia, så skal dere be for dere selv og hverandre, "at kjærligheten deres stadig må bli rikere på erkjennelse og på all evne til å skjelne. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, og slik være fylt av rettferdighets frukter, de som kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris." Vi skulle ikke være fornøyd me våre åndelige prestasjoner. Hvis Herren skulle åpne for oss vår tilstand som den virkelig er, og vi skulle se faren for å tape våre sjeler, ville de som nå bekjenner seg til å være kristne falle på sine knær, og oppriktig be, "Herre, ha medynk med meg, en synder." Den forbløffende likegyldigheten og uforsiktigheten som mange nå føler, kommer av at de har vendt sine tanker bort fra Gud og er uvitende om den fare de er i. Hvis sannheten ikke har en helliggjørende innflytelse på ditt liv og din karakter, vil du være som de uforstandige brudepikene, for lampene deres hadde slukket idet brudgommen kom til bryllupet. En teori om sannheten er ikke nok. Vi har et høyt mål å nå. Vår strid er en stadig strid mot mørkets makter, og vi må ta på oss hele Guds rustning, kjempe den gode strid, og gripe det evige livet. Men hvor få er det ikke som er villige til å kjempe sin vei mot himmelen, mot all verdens motstand fra onde krefter.

Apostelen bad om at kjærligheten måtte bli flyte mer og mer. Det må være en levende tro, før det kan være en levende erfaring. Det er mange som har en viss formell kjennskap til Kristus, og en ubestemt tro som ikke har en aktiv innflytelse på liv og karakter. Denne tro er ikke en frelsende tro. Vår kjærlighet til Jesus må starte her, hvis vi tenker å elske ham gjennom evighetens tidsaldere. Alle som elsker Kristus vil snakke om ham. Hvordan skal verden vite om det salige håpet, og vår Frelser og Herres komme i stråleglans, med mindre du gjør det til temaet for dine tanker og din tale? Hvis deres hjerter fryder seg i håpet om å se vår kommende frelser, skal vi ikke snakke om det til andre? "Out of the abundance of the heart the mouth speaketh". Vi vil ha Kristi Ånd hvis vi er ett med ham; og med den samme utrettelige kjærlighet skal vi søke det som er fortapt. En sjel er verdt verden. Den er kjøpt med Kristi blod, og de som virkerlig elsker Kristus vil kjenne verdien i sjeler som han gav sitt dyre blod for.

Herligheten i den evige verden er rett foran oss. sender du din skatt i forveien fra verden som forgår til det sikre land? Hvilken omsorg som tas for retten til verdslige eiendeler. Har ditt sinn blitt øvet for å sikre eierretten til de himmelske eiendeler? Dine eiendeler her i verden vil snart bli borte, til tross for all din engstelse og ditt slit. På et tidspunkt må du forlate dem. Du kan dø før Kristus kommer igjen, eller du kan leve til da; uansett hvordan det er, tankene og ambisjonene som er fra Jorden må bli relinquished; men dersom din skatt er gjemt i det høye vil din rikdom være uforgjengelig, ubesmittet, og vil aldri forgå.

Bli venner med Kristus idag. Legg din sak i hendene til den store Advokaten. Han vil bønnfalle Faderen for deres skyld. Selv om dere har brutt loven, og må stå som skyldige foran Gud, vil Kristus presantere sitt dyrebare blod på dine vegne; Og gjennom tro og lydighet og en levende forening med Kristus, kan du stå for all jordens dommer med deres sak oppgjort. Og han vil være din venn når den siste basunen skal lyde, og de jordiske scenarioer ikke skal være mer.

Kristus, du kan stå oppgjort for hele verdens dommer, og han vil være din venn når den siste basun skal lyde, og jordens scener ikke mer skal være.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12