The Present Truth d. 1. augusti 1849

tillbaka

Kära bröder och systrar!

I denna prövningens tid behöver vi uppmuntra och trösta varandra. Satans frestelser är större nu, än någon gång tidigare; ty han vet att hans tid är kort, och att väldigt snart kommer varje persons eviga öde att avgöras – till liv eller död. Nu är inte stunden för att sjunka ihop under besvikelser och prövningar; utan vi måste stå ut under alla våra bedrövelser, och fullt och fast lita på Jakobs mäktige Gud.

Herren har visat mig, att hans nåd är tillräcklig vid alla våra prövningar; och fastän de är större än någonsin förut, kan vi, om vi i allt förlitar oss på Gud, segra över varje frestelse, och genom hans nåd triumfera.

Om vi trotsar våra prövningar, och vinner seger över Satans frestelser, då har vår tro bestått eldprovet, vilket är långt värdefullare än guld, och blir vi starkare och står bättre rustade att möta nästa. Men om vi sjunker ihop, och ger efter för Satans frestelser, kommer vi att bli svagare och inte vinna någon belöning för prövningen. Alltså kommer vi heller inte att stå lika väl förberedda att möta nästa. På så vis kommer vi att fortlöpande försvagas, tills Satan helt har oss i sitt våld. Vi måste vara iförda Guds hela vapenrustning, och vara redo varje ögonblick på konflikt med mörkrets makter. När frestelser och prövningar drabbar oss med full kraft, låt oss då uppsöka Gud och kämpa med honom i bön. Han kommer inte att sända oss iväg tomhänta; utan kommer att skänka oss nåd och styrka till seger, för att omintetgöra fiendens kraft. O, att alla såge dessa saker i deras rätta ljus, och uthärdade vanskligheterna som bra soldater åt Jesus. Då skulle Israel marschera framåt, starka i Gud, och i styrkan hos hans makt.

Gud har visat mig, att han gav sitt folk en bitter kalk att dricka, för att luttra och rena dem. Drycken smakar förfärligt, och de kan göra den än mer motbjudande genom att muttra, klaga och grina. De, som reagerar så, måste dricka på nytt; ty den första klunken har inte haft avsedd verkan på hjärtat. Och i fall den andra klunken inte heller har avsedd verkan, då måste de ta en till och en till, intill dess att drycken verkligen fungerat, annars förblir de smutsiga och orena i hjärtat. Jag såg, att den bittra kalken går att göra lindrigare med hjälp av tålamod, uthållighet och bön, och att den kommer att ha önskad verkan på hjärtat åt dem som tar emot kalken på detta sätt, och då kommer Gud att äras och förhärligas. Det är ingen liten sak att vara kristen, och ägas och godkännas av Gud. Herren har visat mig somliga, vilka bekänner den närvarande sanningen, men vars liv inte överensstämmer med deras bekännelse. Nivån på deras fromhet är alldeles för låg, och därför kommer de till korta vad gäller biblisk helgelse. Vissa deltar i fåfänga och opassande samtal; och andra ger efter för jagets krav. Vi kan inte mena att vi skall tillfredsställa egot, leva och uppträda som världen, njuta av dess nöjen, och umgås med världsligt folk samt regera med Kristus i härligheten.

Vi måste ta del av Kristi lidanden här, om vi skall ta del av hans härlighet härefter. I fall vi söker att gynna oss själva, att i högsta grad göra oss själva glada, i stället för att försöka att göra Gud glad samt gynna hans dyrbara, skadade sak, kommer vi att vanära Gud och det heliga, som vi bekänner oss till.

Vi har bara en gnutta tid kvar att verka för Gud. Ingenting borde räknas som alltför dyrbart att uppoffra för Jesu kringspridda och sargade hjords frälsning. De, som nu ingår förbund med Gud genom uppoffring, kommer snart att föras hem för att bli delaktiga av en rik belöning, och äga det nya riket för alltid och evinnerligen.

O, låt oss leva helhjärtat för Herren och visa genom ett välartat liv och gudfruktigt uppträdande, att vi har varit hos Jesus, och är hans saktmodiga och ödmjuka efterföljare. Vi måste arbeta, medan dagen varar, ty när vansklighetens och ångestens mörka natt stundar, kommer det att vara för sent att verka för Gud. Jesus är fortfarande i sitt heliga tempel, och tar nu emot våra offergåvor, våra böner och våra bekännelser av fel och synder, samt vill nu förlåta Israels samlade synder, så att de går att sudda ut, innan han lämnar helgedomen. När Jesus lämnar helgedomen, då kommer de som är heliga och rättfärdiga att fortsätta att vara heliga och rättfärdiga; ty då har samtliga deras synder strukits ut, och de har då beseglats med den levande Gudens insegel. Men de, som är orättfärdiga och smutsiga, kommer att fortsätta att vara orättfärdiga och smutsiga; ty då kommer det inte att finnas någon Präst i helgedomen som bär fram deras offergåvor, deras bekännelser och böner inför Faderns tron. Alltså måste det, som görs för att rädda själar från den kommande stormen av vrede, göras innan Jesus lämnar det allra heligaste i den himmelska helgedomen.

Herren har visat mig, att dyrbara själar svälter, ja, dör för att de saknar den närvarande, beseglande sanningen, alltså mat i rätt tid; och att de raska budbärarna bör hasta åstad, för att utfordra den lilla hjorden med den närvarande sanningen. Jag hörde en ängel säga: ”ge fart åt de snabba budbärarna, ge fart åt de snabba budbärarna; ty snart avgörs fallet för varje själ, antingen döms vederbörande till liv eller till död.”

Jag såg, att det fordrades av dem med medel, att de skulle bistå budbärarna, som Gud hade kallat till sin tjänst, och att då dessa färdades från ort till ort, skulle de vara trygga mot den förhärskande farsoten. Men i fall vissa fore åstad, trots att Gud inte hade kallat dem, skulle de riskera att dödas av farsoten; således bör var och en ingående söka att få veta sin tjänst, och bli säker på, att vederbörande handlar enligt den Helige Andes anvisning.

Vad vi har sett och hört beträffande farsoter, är bara början på det, som vi kommer att få se och höra. Snart kommer de döda och döende att ligga runt omkring oss. Jag såg att somliga kommer att vara så förhärdade, att de till och med kommer att göra narr av Guds straffdomar. Då kommer Herrens slagna att täcka jordens yta från ena änden till den andra; de kommer inte att bli sörjda, ihopsamlade eller begravda; däremot kommer likstanken att stiga upp från hela jordklotet. Endast de, som äger den levande Gudens insegel, kommer att skylas från vredesstormen, som snart kommer att drabba dem, som har förkastat sanningen.

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8
avsn nr:9
avsn nr:10