The Southern Watchman d. 21. mars 1905

tillbaka

”I Elias ande och kraft”

Malakis avslutande ord är en profetia om det arbete, som skall förbereda Kristi första och andra ankomst. Denna profetia inleds med förmaningen: ”Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel.

Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.”

Denna profetia uppfyllde Johannes Döparen; ty Frälsaren tillkännagav själv för lärjungarna: ”Elia har redan kommit”. Då lärjungarna hörte detta, ”förstod {de} att han hade talat till dem om Johannes Döparen.”

Under varje avsnitt av denna världs historia har Gud haft sina ombud, som genomfört hans verk, som måste göras på hans bestämda sätt. Johannes Döparen hade ett särskilt arbete, som han var född till och som han var utsedd till – att bereda vägen för Herren.

Johannes Döparens mission specificerades av Herrens ängel, såsom nedtecknades av Lukas: ”Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Den Helige Ande skulle vila över honom.

Johannes’ verksamhet i öknen var den mest slående och bokstavliga uppfyllelsen av profetian. Jesaja förutsade detta arbete så här: ”En röst ropar i öknen: ’Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.”

Som profet framträdde Johannes som Guds representant, för att visa förbindelsen mellan lagen och profeterna och den kristna tidsåldern. Liksom Malaki, vädjade han enträget till judarna: ”Kom ihåg min tjänare Mose lag, . . . . med alla stadgar och föreskrifter.” Hans arbete och förkunnargärning pekade åter till lagen och profeterna, medan han, samtidigt, hänvisade folket framåt till Kristus, som väldens Frälsare. Han manade dem till att: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.”

Kristi förelöpare upphävde sin röst i Judéens öken och ropade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.” ”Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: ’Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!’” ”Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.” ”. . . Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: ‘Se, er Gud!’ Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. "

Johannes Döparen tillkännagav judarnas fördärvlighet i Elias ande och kraft, och tillrättavisade dem för deras förhärskande synder. Hans predikningar var klara, tydliga och överbevisande. Många fördes till ånger, och som bevis på deras ånger, blev de döpta av honom i Jordan. Detta var det nödvändiga arbetet, för att bereda väg för Kristi jordiska tjänst.

Johannes Döparens arbete, och deras arbete, som i de sista dagarna går ut i Elias ande och kraft, för att väcka folk ur deras apati, är i många avseenden samma arbete. Hans arbete är en bild på det arbete, som måste göras i denna tid. Kristus skall komma den andra gången, för att döma världen i rättfärdighet. De Guds budbärare, som framför det sista varningsbudskapet till världen, skall bereda vägen för Kristi andra ankomst, liksom Johannes förberedde vägen för hans första ankomst. Under detta förberedelsearbete skall: ”Varje dal... höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark”; ty historien skall upprepas, och åter igen skall ”HERRENS härlighet... uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

I denna tidsålder, strax före Kristi andra ankomst på himlens skyar, kallar Gud män, som vill förbereda ett folk till att stå på Herrens stora dag. Just ett sådant arbete, som Johannes gjorde, skall utföras i dessa sista dagar. Herren ger budskap till sitt folk genom redskap han har valt, och han vill att alla skall noga beakta de förmaningar och varningar han sänder. Budskapet, som föregick Kristi offentliga verksamhet, löd: Omvänd Er, tullare och syndare; omvänd Er, fariséer och sadducéer; ”ty himmelriket är nära.” Vårt budskap skall icke vara ett fredens och säkerhetens budskap. Som ett folk, som tror på Kristi snara framträdande, måste vi ha ett bestämt budskap att förmedla: ”Så bered dig, Israel, att möta din Gud.”

Vårt budskap måste vara lika direkt som Johannes’ var. Han tillrättavisade kungar för deras syndighet. Trots den fara hans liv råkade in i, lät han aldrig sanningen bli slö på sina läppar. Vårt arbeta i denna tid måste utföras lika trofast.

Se på den bild världen uppvisar i dag. Oärlighet och bedrägeri, våld och blodsutgjutelse ses överallt. Änkor och faderlösa berövas ofta allt de har. Teatern, galoppbanan och tvivelaktiga nöjen av alla slag är stora folkskaror upptagna av. I många kyrkor har synder blivit moderna. Dessa täcks över och ursäktas. Gemenskapens högra hand räcks ut till just de personer, som inför falska teorier och åsikter. Det värnas inte längre om de riktiga principerna. När man får råd och tillrättavisningar, reagerar inte längre samvetet. Man tar inte emot budskap om att ångra sin synd.

I denna tid, med ett nästan allmänt avfall, kallar Gud på sina budbärare att förkunna hans lag i Elias ande och kraft. Liksom Johannes Döparen, som förberedde ett folk till Kristi första ankomst, riktade deras uppmärksamhet på de tio buden, ligaså skall vi ge budskapet utan någon otydlig klang: ”‘Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit.” Med det allvar, som utmärkte Elia-profeten, och Johannes Döparen, skall vi kämpa, för att bana väg för Kristi andra ankomst. Beslutsamhet, självförnekselse och helgade ansträngningar är nödvändiga från envar medarbetare. Vakenhet och helig iver måste tillämpas i stället för ointresserad likgiltighet. Bönefyllda och allvarliga vädjanden, som kommer från ett hjärta genomsyrat av den Ande och anda, som drev Elia, kommer att överbevisa den i hjärtat uppriktige.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. . . . Han som betygar detta säger: ‘Ja, jag kommer snart.’ Amen, kom, Herre Jesus!”
Fru E. G. White

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8
avsn nr:9
avsn nr:10
avsn nr:11
avsn nr:12
avsn nr:13
avsn nr:14
avsn nr:15
avsn nr:16