Youth Instructor d. 29. mars 1904

tillbaka

Sångens Kraft

Lovsångens melodi är ett eko av stämningen i himmelen, och när himmelen kommer i beröring med jorden, uppstår det musik och sång, ty: ”Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.” {Jesaja 51:3.}

Över den nyskapade jorden, där den låg, skön och ofläckad, under Guds leende, skedde det, att ”morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje”. {Job 38:7.} Alltså har mänskohjärtan, i tillgivenhet för himmelen, gett gensvar på Guds godhet i lovsångstoner. Många av händelserna i människornas historia har varit förbundna med helig sång.

Sångens historia, som den beskrivs i Bibeln, pekar hän mot musikens och sångens gagn och nytta. Ofta förvanskas musiken till, att tjäna onda avsikter. Härigenom blir den en av frestelsens största lockelser. Men används den rätt, är den en dyrbar gåva från Gud, inrättad till, att lyfta tankarna till högre och ädlare ämnen, till att inspirera och upphöja själen. Då Israels barn färdades genom ödemarken, uppmuntrades de längs vägen med ljudet från helig sång. På samma sätt önskar Gud, att Hans barn skall glädjas i sitt pilgrimsliv i dag. Det finns inget bättre sätt, att fästa Hans ord i minnet på, än att upprepa dem i sång. Och en sådan sång äger en förunderlig kraft. Den har kraft till, att dämpa en grov och okultiverad natur; kraft till, att förädla tankarna och väcka vänlig uppmärksamhet, och att främja samklang i handling, samt att jaga bort tungsinthet och varna för sådant, som ödelägger modet och försvagar ansträngningarna.

Musiken är ett av de verksammaste medlen till, att inpränta andlig sanning i hjärtat. Musiken erinrar ofta en hårt pressad och förtvivlad mänskosjäl om några av Guds ord – från ungdomens sedan länge bortglömda sånger – varvid frestelsen mister sin makt, och andra själar ingjuts med mod och glädje!

Man bör aldrig bortse ifrån, att sången har värde som medel till utbildning. Låt sånger ljuda i hemmet, sånger, som är livliga och rena, ty då blir det inte lika många hårda ord, utan mera munterhet, hopp och glädje. Låt det förekomma sång i skolorna, ty då kommer eleverna att dras närmare till Gud, till lärarna och till varandra.

I den kristna gudstjänsten är sång lika mycket tillbedjan, som bön är. Faktiskt är många sånger en bön. Om barnet lär sig, att inse detta, kommer det att tänka mera på innebörden av orden det sjunger, och kommer att vara mera mottagligt för deras kraft.

I det, att vår Återlösare för oss över tröskeln till det oändliga, som flammar av Guds härlighet, måste vi gripa tag i lovsångens tacksamhetston från den himmelska kören, som står samlad kring tronen. När ett genljud från änglarnas sång väcks i våra jordiska hem, kommer hjärtan att dras närmare till de himmelska sångarna. Himmelens gemenskap börjar på jorden. Här lär vi oss dess grundton.

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7