Youth Instructor d. 22. juni 1899

tillbaka

Guds syfte med unga i dag

Ett stort ansvar vilar på de unga. Gud väntar mycket av dem i dag. De lever i en tid med större ljus och mer kunskap än tidigare. Han förväntar att de ska dela med sig av detta ljus och denna kunskap till andra. Han önskar använda dem för att driva bort falska föreställningar och övertro som gör mångas sinnen mörka. De ska disciplinera sig genom att ta vara på varje liten gnutta av kunskap och erfarenhet. Gud håller dem ansvariga för de tillfällen och förmåner de får. Arbetet som väntar dem behöver deras allvarliga och ivriga ansträngningar, så att det kan genomföras steg för steg på det sätt som tiden kräver.{MYP 41.1}

Om de unga helgar sina sinnen och hjärtan till tjänst åt Gud, kommer de att bli mycket dugliga och användbara. Det är denna höga nivå av effektivitet som Herren förväntar att de unga ska nå upp till. Om man nöjer sig med något mindre än så, innebär det att man vägrar att göra det bästa av de tillfällen man fått av Gud. Det blir betraktat som förräderi mot Gud och ett misslyckande i arbetet för mänsklighetens bästa.{MYP 41.1}

De som strävar efter att arbeta för Gud, som ivrigt skaffar sig sådant som de kan ge vidare till andra, kommer hela tiden att få ljus från Gud, så att de kan vara kanaler, som Gud kan nå världen igenom. Om unga män och unga kvinnor kunde bli som Daniel, skulle de uppfylla kraven för högre uppgifter, Då skulle de vara villiga att låta sina vanor, sin apptit och sina begär foga sig efter Guds krav. De skulle rensa ut allt som är lågt och lättsinnigt från sina sinnen. De skulle lägga bort allt tomt prat och låta lusten till nöjen fara. Det är sådant som inte passar sig i deras liv och erfarenhet, som lever i tron på Guds Son och äter Hans kött och dricker Hans blod.{MYP 41.1}

De borde inse, att även om alla studieförmåner finns inom räckhåll, kanske man ändå inte lyckas få den utbildning, som gör en lämplig för ett arbete i någon del av Herrens vingård. De kan inte bli antagna i Herrens tjänst utan att ha ett förstånd, som är överlåtet åt Gud och de nödvändiga förmågor, som det för med sig. Om de låter sinnet vara upptaget av nöjen och njutningar, så försvagas de dyrbara själskrafter som de har fått av Gud. Dessa krafter borde styrkas av höga och ädla mål. De som inte förvaltar dessa gåvor, så att de genom klok användning växer och utvecklas, står med skuld inför Gud. {MYP 42.1}

Deras dvärgvuxna andlighet är ett hån mot Gud. De fläckar ner och fördärvar sina kamraters sinnen. Genom sina ord och handlingar uppmuntrar de till en obekymrad likgiltighet för heliga ting. De sätter inte bara sin egen själ i fara utan genom sitt exempel skadar de alla som de kommer i kontakt med. De har inga förutsättningar alls att representera Jesus. De är syndens tjänare. De är likgiltiga, hänsynslösa och dåraktiga. De leder bort själar från Herren.{MYP 42.1}

De som är nöjda med outvecklade förmågor klarar inte att samarbeta med Gud. Satan kommer med sina förslag till dem, som inte bevakar sitt sinne utan låter tankarna driva. Om tankelivet inte beskyddas, fyller Satan sinnet, så att de tränas i hans armé och blir hans lockfåglar för att fånga andra. De kanske bekänner sin kristna tro, de kan ha ett sken av gudsfruktan, men de älskar njutning mer än Gud.{MYP 42.1}

Det finns ungdomar som har ett slags skärpt förstånd.. De får erkännande och blir beundrande av dem de umgås med, men deras förmågor är inte helgade. De är inte styrkta och befästa genom de prövningar och de dygder som erfarenheten ger. Gud kan därför inte använda deras tjänster till nytta för människor till Sitt namns ära. De har gudsfruktan som en mask och under sin förklädnad använder de sin älskvärdhet för att upprätta ett falskt mönster. De oomvända ser på dem som en ursäkt för sitt eget felaktiga handlingssätt. Satan leder dem att roa sina kamrater med struntprat och så kallade kvickheter. Allt som de företar sig blir tarvligt och simpelt, därför att de kontrolleras av frestaren. Han styr dem och formar deras karaktärer, så att de kan göra hans verk.{MYP 43.1}

De har förmågor, men de är otränade. De har begåvning, men den är outvecklad. De har fått talenter, men de missbrukar dem och förnedrar dem genom sin dårskap. De drar ner andra till sin egen låga nivå. Kristus betalade priset för att frälsa deras själar genom självförnekelse, självuppoffring och förödmjukelse, genom skam och vanära. Detta gjorde Han för att Han skulle kunna rädda dem från syndens träldom, för att befria dem från slaveriet under en herre, som bara bryr sig om dem i den mån han kan använda dem för att förföra människor. Men genom det liv de lever blir Frälsarens kärlek inte till någon nytta för dem och Han ser med sorg på det de gör.{MYP 42.1}

Sådana unga är på väg att gå förlorade för evigt. Hur kommer de att se på sina skämt och sitt skoj på domens dag? Den dagen skall varje människa få igen för sina gärningar av hela jordens Domare. De har byggt på grunden med trä, hö och strå och hela deras livsverk kommer att brinna upp. Vilken förlust!{MYP 42.1}

Hur mycket bättre är inte situationen för de unga som gör sin del i Guds verk och som ser upp till Jesus för att få Hans godkännande. De för dagligen bok över sina misstag, felsteg, sorger och segrar - de segrar som de vunnit över frestelser - och den glädje och frid de har i Kristus. Sådana ungdomar behöver inte känna skam och bestörtning, när de får se sitt livsförlopp. {MYP 44.1}{MYP 42.1}

avsn nr:1{MYP 41.1}
avsn nr:2{MYP 41.1}
avsn nr:3{MYP 41.1}
avsn nr:4{MYP 42.1}
avsn nr:5{MYP 42.1}
avsn nr:6{MYP 42.1}
avsn nr:7{MYP 43.1}
avsn nr:8{MYP 42.1}
avsn nr:9{MYP 42.1}
avsn nr:10{MYP 42.1}