Youth Instructor d. 26. juni 1902

tillbaka

Framåt och uppåt

Jag önskar att jag kunde måla skönheten i det kristna livet. Den kristne börjar sin vandring i livets morgonstund. Naturens lagar och Guds lag styr hans liv. Han rör sig hela tiden framåt och uppåt. Han dras dagligen närmare sitt himmelska hem. Där väntar livets krona och ett nytt namn på honom. Det namnet är ett namn “som ingen känner utom den som får det.” Upp 2:17 Hela tiden växer hans lycka, hans helighet och användbarhet. Varje år gör han större framsteg än året förut.{MYP 95.1}

Gud har gett de unga en stege att klättra på, en stege som når från jorden till himlen. Däruppe, där stegen tar slut, finns Gud och de klara strålarna från hans härlighet lyser upp varje steg. Han ser på dem som klättrar och Han är beredd att sända hjälp när greppet slappnar och den som klättrar håller på att tappa fotfästet. Ja, säg det med ord fulla av glädje, att alla som ihärdigt klättrar uppför stegen kommer att få gå in i den himmelska staden.{MYP 95.1}

Satan kommer till de unga med mångs slags frestelser. Han spelar ett spel om deras själar, som gäller livet, och låter inga medel vara oprövade för att förföra dem och förstöra dem. Men Gud lämnar dem inte utan hjälp i kampen mot frestaren. De har en allsmäktig Hjälpare.{MYP 95.1}

Långt starkare än deras fiende är Han som i mänsklig natur mötte Satan och besegrade honom, genom att stå emot varje frestelse som de unga möter i dag. Han är deras äldre bror. Han hyser ett djupt och ömhjärtat intresse för dem. Hela tiden vakar Han över dem och Han gläder sig när de försöker behaga Honom. När de ber, blandar Han deras böner med sin rättfärdighets rökelse och sänder dem till Gud som ett välbehagligt offer. I Hans styrka kan de unga härda ut i svårigheter som korsets goda stridsmän. När de får styrka från Honom, klarar de av att nå de höga idealen som de har framför sig. Offret på Golgata är deras garanti för seger.{MYP 95.1}

Guds församling består av stora och små kärl. Gud begär ingenting orimligt. Han väntar sig inte att de små kärlen ska kunna rymma lika mycket som de stora. Det Han väntar sig att få tillbaka står i förhållande till det en människa har, inte till det som hon inte har. Gör ditt bästa. Gud kommer att godta dina ansträngningar. Ta fatt på den plikten, som ligger närmast dig och utför den trofast, så kommer Mästaren att helt och fullt godta ditt arbete. Försumma inte de små uppgifterna, som väntar på dig, då du önskar göra något stort.{MYP 96.1}

Passa på att du inte försummar att be i enrum och studera Guds Ord. Det är det som är ditt vapen mot honom som försöker hindra dig att gå framåt på vägen till himlen. När du först har hoppat över bön och bibelstudium en gång, är det lättare att försumma det nästa gång. När du först har stått emot den Helige Andes kall en gång, har du berett dig på att säga nej nästa gång. På det sättet blir hjärtat och samvetet förhärdat.{MYP 96.1}

Å andra sidan blir det lättare och lättare för varje gång du motstår en frestelse. Varje självförnekelse gör nästa självförnekelse lättare. Varje seger som vinns bereder vägen för en ny seger. Varje motstånd mot frestelse, varje självförnekelse, varje seger över synd är ett frö som sås till evigt liv. Varje osjälvisk handling medför att det andliga livet stärks. Ingen kan försöka likna Jesus utan att bli mera ädel och sann.{MYP 96.1}

Herren kommer att lägga märke till varje ansträngning du gör att nå Hans ideal för dig. När du gör ett misstag, när du luras att synda, tillåt dig inte att känna att du inte kan be, att du inte är värd att komma inför Herren. “Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.” 1 Joh 2:1 Han väntar med utsträckta armar för att ta den förlorade sonen i famn och önska honom välkommen tillbaka. Gå till Honom och berätta för Honom om dina fel och misslyckanden. Be Honom om kraft till nya ansträngningar. Han kommer aldrig att göra dig besviken. Han kommer aldrig att missbruka ditt förtroende.{MYP 97.1}

Prövningar kommer du att få. Det är Herrens sätt att slipa bort ojämnheterna i din karaktär. Beklaga dig inte. Det blir bara svårare att tåla prövningen om du klagar. Ära Gud genom glad undergivenhet. Uthärda trycket med tålamod. Även om någon har gjort fel mot dig ska du bevara Guds kärlek i ditt hjärta. “Avhåll .. din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.” Ps 34:14-16 {MYP 97.1}

Låt bli att ta steg i förtvivlan, när mörkret känns tungt. I morgon är allting över och allt är lugnt.{MYP 97.1}

“Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Jes 30:15 Kristus vet hur starka dina frestelser är. Han känner till vilken styrka du har att stå emot. Hans hand är alltid utsträckt i öm medkänsla med varje lidande barn. Till de frestade, missmodiga säger Han: Barn, som jag har lidit och dött för, kan du inte lita på mig? “Som din dag är ska din styrka vara.” Se 5 Mos 33:25{MYP 97.1}

“Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det” Ps 37:5 Han skall vara “som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land” för dig. Jes 32:2 Han säger: “Kom till mig.....så skall jag ge er vila.” Matt 11:28 Det är en vila som världen varken kan ge eller ta bort. ... {MYP 98.1}

Ord kan inte beskriva den frid och glädje, som en man får, när han litar på Guds Ord. Han störs inte när han får prövningar. Han förargas inte när man behandlar honom nedsättande. Det egna jaget är korsfäst. Hans plikter kan bli tyngre för varje dag, frestelserna kan bli starkare och prövningarna svårare. Men han vaklar inte, för han får den styrka han behöver.{MYP 98.1}

avsn nr:1{MYP 95.1}
avsn nr:2{MYP 95.1}
avsn nr:3{MYP 95.1}
avsn nr:4{MYP 95.1}
avsn nr:5{MYP 96.1}
avsn nr:6{MYP 96.1}
avsn nr:7{MYP 96.1}
avsn nr:8{MYP 97.1}
avsn nr:9{MYP 97.1}
avsn nr:10{MYP 97.1}
avsn nr:11{MYP 97.1}
avsn nr:12{MYP 98.1}
avsn nr:13{MYP 98.1}