Youth Instructor d. 10. september 1907

tillbaka

Lärdomar om ekonomi och självförnekelse

Det är mycket som kan sägas till de unga om deras förmåner att få bidra till Guds sak. De kan lära sig att vara sparsamma och självförsakande. Många menar att de måste delta i det ena eller andra nöjesarrangemanget och för att klara det vänjer de sig vid att använda hela sin inkomst. Gud önskar att vi ska använda våra resurser bättre.{MYP 299.1}

Vi syndar mot oss själva, när vi är belåtna med att ha tillräckligt med mat, dryck och kläder. Gud har något högre än detta för oss. När vi är villiga att lägga våra själviska önskningar åt sidan och ge hjärtats och sinnets krafter åt arbetet för Guds sak, kommer himmelska makter att samarbeta med oss, så att vi blir till välsignelse för mänskligheten{MYP 299.1}

Den unga människa som är flitig och ekonomisk kan spara lite till Guds sak, även om han eller hon är fattig. När jag bara var 12 år gammal visste jag vad det vill säga att vara ekonomisk. Tillsammans med min syster lärde jag mig ett hantverk och fastän vi bara tjänade 25 cent om dagen kunde vi spara lite för att ge till mission. Vi sparade undan för undan tills vi hade 30 dollar. När budskapet om att Jesus snart kommer tillbaka nådde oss med en begäran att ställa upp med människor och medel, kände vi det som en förmån att ge dessa 30 dollar till far. Vi bad honom om att använda pengarna till traktater och flygblad, så att budskapet skulle kunna nå dem som var i mörkret.{MYP 299.1}

Alla som kommer i beröring med Gud verk, borde lära sig hur de ska använda sin tid och sina pengar på rätt sätt. Det är deras plikt. De som ger efter för lättja, visar att de inte bryr sig mycket om de härliga sanningar, som har anförtrotts åt oss. De behöver få undervisning om hur fliten kan bli en vana. De måste lära sig att arbeta och bara tänka på en enda sak, Guds ära.{MYP 300.1}

De som inte förstår sig på hur de ska använda tid och pengar, borde rådfråga dem som har haft erfarenhet av detta. För de pengar, som min syster och jag tjänade på vårt arbete, skaffade vi oss kläder. Vi brukade ge pengar till mamma och säga: ”Köp, så att det finns lite pengar kvar till missionsarbete, när du har betalat för våra kläder.” Och det brukade hon göra. På det sättet uppmuntrade hon vår missionsanda.{MYP 300.1}

Det givande, som är en frukt av självförnekelse är till underbar hjälp för givaren. Vi får del av en undervisning, som ger oss en fullständigare kunskap om det arbete som Jesus utförde, när han gick omkring och gjorde gott, befriade från lidande och gav dem som ingenting hade det de behövde. Frälsaren levde inte för att tillfredställa sig själv. I Hans liv fanns det inget spår av själviskhet. Fastän Han befann sig i en värld, som Han själv hade skapat, gjorde Han inte anspråk på något hem där. ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon”, sa Han, “men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” Matt 8:20 (Bibel 2000){MYP 300.1}

Om vi använder våra talenter på bästa sätt, kommer Guds Ande att leda oss till större och kraftfullare insats. Till den man som troget hade förvaltat sina talenter sade Herren: ”Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.” Matt 25:21 Det förväntades av mannen, som bara hade fått en talent, att han också skulle göra sitt bästa. Hade han omsatt sin herres egendom, skulle Herren ha förmerat talenten.{MYP 300.1}

Gud har gett varje människa ett arbete ”var och en efter hans förmåga” Matt 25:15. Gud vet vad vi kan klara av. Han vet vilka uppgifter han kan lägga på oss. Han befaller att den som har varit trogen ska anförtros större ansvar. Om han då visar sig vara trofast också i detta, sägs det: Anförtro honom ännu mer! På det sättet växer han genom Jesu nåd upp till människans fulla mognad i Jesus Kristus.{MYP 301.1}

Har du bara en talent? Lämna den till växlarna, som ökar värdet till två genom att investera den klokt. Använd dina händer och gör det som du har krafter till. Använd din talent så förståndigt, att den uppgift den skulle användas till blir fullförd. Det kommer att betyda allt för dig att få höra orden: “Det är bra”. Men bara de som verkligen har gjort det bra kommer att få höra orden:”Bra, du gode och trogne tjänare.”{MYP 301.1}

Unga män och unga kvinnor, ni har ingen tid att förlora. Sök ivrigt att bygga er karaktär med massivt timmer. Vi bönfaller er för Kristi skull att vara trogna. Sök att återvinna förlorad tid. Helga er varje dag till tjänst åt Gud och ni kommer att finna, att ni inte behöver många lediga dagar till att koppla av. Ni behöver inte heller ge ut en massa pengar för att tillfredställa er själva. Himmelen lägger märke till er för att se vem som vill göra sitt bästa, vem som vill formas och bli kristuslik. När människan lägger sin vilja under Jesus Kristus, kommer den Helige Ande att genomföra ett stort verk för henne.{MYP 301.1}

Varje sann, självuppoffrande arbetare i tjänst för Gud är villig att ge ut av sig själv och bli till nytta för andra. Kristus säger: “Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.” Joh 12:25 Genom att hjälpa med iver och omtanke, där hjälp behövs, visar den sanne kristne sin kärlek till Gud och till sina medmänniskor. Han kan komma att mista sitt liv i tjänsten, men när Jesus kommer för att samla sina juveler kommer han att få det tillbaka.{MYP 302.1}

avsn nr:1{MYP 299.1}
avsn nr:2{MYP 299.1}
avsn nr:3{MYP 299.1}
avsn nr:4{MYP 300.1}
avsn nr:5{MYP 300.1}
avsn nr:6{MYP 300.1}
avsn nr:7{MYP 300.1}
avsn nr:8{MYP 301.1}
avsn nr:9{MYP 301.1}
avsn nr:10{MYP 301.1}
avsn nr:11{MYP 302.1}