Youth Instructor d. 26. september 1901

tillbaka

”Jag vill också ge er ett nytt hjärta”

”Jag ska stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort srenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.” Hes 36:25,26 Många som talar med andra om behovet av ett nytt hjärta vet inte själva vad dessa ord betyder. Det är uttrycket “ ett nytt hjärta” som vållar problem, i synnerhet för de unga. De vet inte vad det betyder. De väntar sig att deras känslor ska förändras på ett speciellt sätt. Det kallar de för omvändelse. På grund av detta missförstånd har tusentals snubblat. Det har blivit deras undergång. De har inte förstått uttrycket: “Ni måste födas på nytt” Joh 3:7. {MYP 71.1}

Satan får människor att tro att de är omvända, eftersom de har upplevt ett känslorus. Men de har ingen ny erfarenhet. De beter sig på samma sätt som förut. Deras liv bär inga goda frukter. De ber ofta och länge och hänvisar hela tiden till de känslor de hade vid det ena och det andra tillfället. Men de lever inte ett nytt liv. De har blivit lurade. Deras erfarenhet går inte djupare än till känslan. De bygger på sand, och när motgångens vind blåser, sopas huset bort.

Många stackars människor famlar i mörkret. De söker efter känsloupplevelser som andra talar om att de har haft. De lägger inte märke till det faktum, att troende kristna måste arbeta på sin egen frälsning med fruktan och bävan. Fil 2:12 Den överbevisade syndaren behöver göra något.. Han måste ångra sig och visa sann tro.

När Jesus talar om det nya hjärtat, menar han sinnet, livet, hela människan. Hjärtats förvandling betyder att hjärtats kärlek flyttas över från världen till Kristus. Att ha ett nytt hjärta betyder att ha fått ett nytt sinne, nya mål och nya motiv. Vad är beviset på att hjärtat är nytt? Ett förändrat liv. Det betyder att vi varje dag och varje timme låter själviskheten och stoltheten dö. {MYP 72.1}

Det finns de som begår ett stort misstag. De antar att en hög bekännelse kan uppväga ett verkligt tjänande. Men en religion som inte är praktisk är inte äkta. Sann omvändelse gör oss omutligt ärliga, när vi har att göra med våra medmänniskor. Den gör oss trofasta i vårt dagliga arbete. Den som uppriktigt följer Jesus kommer att visa att Bibelns religion gör honom duglig, så att han kan använda sina förmågor i Mästarens tjänst.

“Slappna inte i er iver.” Rom 12:11 (Bibel 2000) Dessa ord kommer att uppfyllas i varje sann kristens liv. Även om ditt arbete kan tyckas vara ett slitsamt slavgöra, så kan du höja det genom det sätt du utför det på. Gör det som för Herren. Gör det villigt och glatt och med himmelsk värdighet. Det är de ädla principerna som tillämpas i arbetet, som gör det helt och fullt godtagbart i Herrens ögon. Det rätta tjänandet förenar den ringaste av Guds tjänare på jorden med den högste av Hans tjänare i Herrens gårdar däruppe.

Som Guds söner och döttrar borde kristna sträva efter att nå det höga ideal som evangeliet framställer. De borde inte nöja sig med något mindre än fullkomlighet, eftersom Jesus säger: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig”. Matt 5:48 {MYP 73.1}

Låt oss göra Guds heliga ord till vårt studium och tillämpa dess heliga principer i våra liv. Låt oss vandra inför Gud i saktmod och ödmjukhet och var dag rätta till våra fel. Måtte vi inte genom självisk stolthet gå bort från Gud. Måtte vi inte nära en känsla av vi är överlägsna och bättre än andra. ”Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.” 1 Kor 10:12 Frid och vila kommer till dig, när du låter din vilja underordnas Herrens vilja. Då kommer Kristi kärlek att råda i hjärtat. De hemliga impulserna till handling kommer Frälsaren att behärska. Det häftiga, lättirriterade tempramentet mjukas upp och blir lugnare tack vare nådens olja som flödar från Kristus. Vetskapen om att synderna är förlåtna ger oss den frid som är större än vi kan förstå. Vi kommer att göra allvarliga ansträngningar för att övervinna allt som hindrar oss att bli fullkomliga i Kristus. Oenigheten kommer att försvinna. Den som förr fann fel hos dem han umgicks med kommer att se, att han har ännu större brister i sin egen karaktär.

Det finns de som lyssnar till sanningen och blir överbevisade om att de har levt i uppror mot Kristus. De är fördömda och ångrar sina synder. Eftersom de litar på Jesu förtjänster och visar en sann tro på Honom, får de förlåtelse för sina synder. När de slutar med att göra det som är ont och lär sig att göra gott, växer de i nåd och kunskap om Gud.. De förstår att de måste göra uppoffringar, om de ska kunna ta avstånd från det som är världsligt. När de har beräknat vad det kostar, räknar de allt som en förlust, om de bara kan vinna Kristus. De går in i Herrens här. Det är krigföring som väntar dem och de deltar i striden modigt och glatt. De kämpar mot sina egna naturliga böjelser och själviska önskningar och låter sin egen vilja böjas under Jesu vilja. Varje dag söker de Herren om nåd att lyda Honom och de får hjälp och kraft. Detta är sann omvändelse. Den som har fått ett nytt hjärta litar på att Jesus hjälp med ödmjuk och tacksam tillit. I hans liv blir rättfärdighetens frukt synlig. En gång älskade han sig själv och var road av världsliga nöjen. Nu är hans avgud störtad från sin tron och Gud är den som ensam regerar. Nu hatar han de synderna som han älskade en gång.. Fast och beslutsamt följer han helighetens väg.

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8
avsn nr:9