Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 6. februar 1879

Den store strid: Kain og Abel

Den store strid Mellem Kristus og hans engle, og Satan og hans engle.

Kapitel fem Kain og Abel   ret

Adams sønner, Kain og Abel, var af meget forskellig karakter. Abel frygtede Gud. Kain nærede oprørske følelser, og knurrede imod Gud på grund af forbandelsen som var udtalt over Adam, og fordi jorden var forbandet for hans synd. Disse brødre havde fået undervisning om den foranstaltning som var gjort til menneskeslægtens frelse. Gud krævede af dem at de skulle følge hans system af ydmyghed lydighed, og vise ærefrygt for Gud, samt vise deres tro på og afhængighed af den forjættede Forløser, ved at slagte de førstefødte af deres hjord, og højtidelig fremstille dem med blodet som et brændoffer for Gud. Dette offer ville lede dem til hele tiden at huske deres synd, og den kommende Forløser, som ville blive det store syndoffer for menneskene.   ret

Gud havde underrettet Adam om at uden blodsudgydelse sker ikke forladelse. Men Kain var ikke engang meget omhyggelig for at bringe det bedste af sin frugt. Abel rådede sin broder til ikke at fremkomme for Herren uden blodet af et offer. Men Kain var ikke engang meget omhyggelig for at bringe det bedste af sin Frugt. Abel rådede sin broder til ikke at fremkomme for Herren uden blodet af et offer. Men Kain, som var den ældste, ville ikke lytte til sin broder. Han foragtede hans råd, og fremførte sit offer med tvivl og knurren angående nødvendigheden af ceremonielle ofringer.   ret

Abel frembar sin hjorts førstefødte, og af deres fedme som Gud havde befalet; og han fremstillede sit offer i fuld tro på den kommende Messias og med ydmyg ærefrygt. Gud så til hans offer. En ild skinner fra himmelen og fortærer Abels offer. Kain ser intet tegn på at hans bliver antaget.   ret

Abel kom på Guds tilrettelagte måde, medens Kain fulgte sit eget hjertes tilskyndelser, og modsætter sig Guds befaling. ”I tro bragte Abel Gud et bedre offer end Kain.” Idet Abel så på det uddødende offer, blev han indprentet med den smertelige kendsgerning, at syndens løn er døden. Han så at det var ovretrædelse af Guds lov som havde adskildt mennesket fra sin Skaber, og at ofre livet alene kunne imødekomme den brudte lovs forlangender. Gennem dødskampe, og strømmende blod fra offeret, så han i tro på Guds død for den skyldige slægt.   ret

En vigtig lektie kan læres fra beretningen af Kain og Abels offer. Den uendelige retfærdigheds krav, og kravene fra Guds lov, kan kun mådes ved Kristi sonoffer. Det kostbareste offer at mennesker kan bringe Gud, frugten af dets slid, det fysiske og intellektuelle som mennesket har fået, tilhører allerede dets skaber. Mennesket har intet som ikke har fået. Hverken materiel velstand eller forstandsmæssig storhed vil sone sjælens synd. Kain forhånede tanken at det var nødvendigt at komme til Gud, med et blodigt offer. I den samme ånd, nægter mange i dag at tro på at Kristi blod blev udgydt som et offer for menneskers synder. Selvom Kain valgte at ignorere Guds befaling, bragte han sit offer i stor tillid. Han så på det frugterne af sit eget arbejde, og derved at det tilhørte ham. Nutidens populære religion i de dag lærer faktisk de samme ting, mennesker må fortjene sig til Guds velsignelser ved deres gode gerninger. Mange føler at det er nedladende fra deres side, at bekende sig til religion; og at de derved giver en gunstbevilling til Gud. Og der er mange mennesker, som ikke har noget ønske om at komme til Guds grænser; men laver grænser for sig selv, og forventer at Gud accepterer dem. En sådan religion er af samme karakter som Kain. Det store spørgsmål må være: Hvad kan jeg gøre for at imødekomme Gud anerkendelse? ikke, Hvordan kan jeg bedst behage mig selv.   ret

Abel stolede helt på fortjenesterne fra Kristi sonoffer. Det var denne tro der knyttede ham til Gud. Løftet fra Genløseren blev forstået uklart; men brændofrene kastede lys på løftet. Kain havde den samme anledning til at lære og acceptere disse sandheder som Abel havde. Gud tog ikke imod den ene og forkastede det andet uden en tilstrækkelig begrundelse. Abel troede og adlød; Kain betvivlede og gjorde oprør. Gud har ikke personsanseelse, dog vil han belønne den lydige, og straffe den ulydige.   ret

Da Kain så at hans offer ikke blev accepteret, blev han meget vred på Herren, og på hans bror. Men i sin uendelige nåde, nedgjorde Gud sig til at sende en engel til Kain, for at tale med ham. Englen spurgte efter begrundelsen til hans vrede, og informerede ham at han ville følge de anvisninger som Gud gav ham, ville han respektere hans offer. Men han ville ydmyge sig til at underligge sig Guds forordninger, og tro og adlyde ham, kunne hans offer ikke antages.   ret

Der var ingen uretfærdighed fra Guds side, og ingen svaghed blev udvist mod Abel; hvis han vil gøre godt vil Gud antage ham, og hans bror skulle lytte til ham, og han skulle tage ledelsen, fordi han var ældst. Men også efter at være instrueret så nøje, angrede Kain ikke. I stedet for at kritisere og føle afsky ved sig selv for hans vantro, beklager han sig stadig over Guds uretfærdighed og partiskhed. Og i sin jalousi og had kæmper han med Abel, og bebrejder ham. Abel pegede blot på sin brors vildfarelse, og dristede sig at overbevise ham om den fejl der var i ham selv. Men Kain hadede sin bror fra det øjeblik at Gud vist ham tegnene på hans anger. Abel forsøgte at dæmpe hans vrede ved at pege på Guds medlidenhed da han sparede deres forældres liv, skønt han kunne have dræbt dem med det samme. Ha fortalte Kain at Gud elskede dem, ellers ville han ikke have givet sin Søn, uskyldig og hellig, til at lide den vrede menneskene fortjente at bære på grund af deres ulydighed. Medens Abel retfærdiggjorde Guds plan, blev Kain ude af sig selv, og hans vrede blev så stort og brændende imod Abel, fordi han ikke vil gå med i hans oprør, indtil han slog ham i hjel i sit raseri.   ret

Gud spurgte Kain efter hans bror, og han prøvede at skjule sin skyld ved at sige noget forkert: ”Det ved jeg ikke, er jeg min brors vogter?” Gud informerede Kain at han kendte til sin synd, - at han kendte til alle hans handlinger, og endog hans hjertes tanker, og sagde til ham: ”Din broders blod råber til mig fra jorden! Derfor skal du nu være bandlyst fra agerjorden, som åbnede sig og tog din broders blod af din hånd! Når du dyrker agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin kraft du skal flakke hjemløs om på jorden!« Den først erklærede forbandelse over jorden blev kun mærket let; men nu hvilede en dobbel forbandelse over den.   ret

Kain og Abel fremstillede to klasser, de retfærdige og de ugudelige, de troende og de vantro, som ville eksistere fra menneskets fald indtil Kristi andet komme. At Kain ihjelslog sin broder Abel fremstiller hvorledes de ugudelige ville være misundelige på de retfærdige og hade dem fordi de er bedre end de er. De ville nære skinsyge mod de retfærdige og forsøge at ihjelslå dem fordi deres retfærdige handlemåde fordømmer deres syndefulde liv.   ret

Adams liv var fuldt af sorg, ydmygelse, og bestandig anger. Idet han underviste sine børn og børnebørn i Herrens frygt, blev han ofte bittert dadlet for sin synd, som bragte så meget elendighed over hans efterkommere. Tanken at han skulle dø fyldte ham med forfærdelse da han forlod det dejlige eden. Han betragtede døden som en forfærdelig ulykke. Sit første bekendtskab med dødens forfærdelige virkelighed i den menneskelige familie fik han da hans egen søn Kain slog sin border Abel ihjel. Adam blev fyldt med det bitreste samvittighedsnag over sin egen synd, blev berøvet over sin søn Abel og måtte se på Kain som hans morder, mens han vidste hvilken forbandelse Gud havde udtalt over ham. Alt dette nedbøjede hans hjerte med sorg. Han bebrejdede sig selv bitterlig sin første store overtrædelse. Han bad Gud om forladelse gennem det forjættede offer. Han følte dybt Guds vrede for den forbrydelse han begik i paradiset. Han var vidne til den almindelige fordærvelse som siden efter til sidst opæggede Gud til at udrydde jordens indbyggere ved syndfloden. Dødsstraffen som Skaberen havde udtalt over ham, forekom ham i begyndelsen meget forfærdelig; men til sidst, efter at han havde levet nogle hundrede år, syntes det retfærdigt og nådigt af Gud at bringe hans elendige liv til ende.   ret

Da Adam så de første tegn på naturens forfald, idet bladene faldt af træerne og blomsterne visnede, sørgede han dybere end menneskene nu sørge over deres døde. De falmede blomster var ikke så stor en årsag til sorg, fordi de var mere små og svage; men at de høje, ædle kraftige træer mistede deres blade og viste tegn på død, fremstillede for ham en almindelig opløsning af den skønne natur, som Gud havde skabt særdeles til gavn for mennesket.   ret

Adam beskrev herligheden af sit edenhjem for sine børn, og for deres børn, indtil den niende slægt; og tillige hans fald og dets forfærdelige følger, og den byrde af sorg som kom over ham på grund af det brud i hans familie som endte med Abels død. Han fortalte dem om de lidelser som Gud havde ført ham igennem for at lære ham nødvendigheden af at følge Guds lov nøje. Han erklærede for dem at synden vil blive straffet i hvilken skikkelse den end eksisterer. Han bad dem at adlyde Gud, som ville vise barmhjertighed imod dem, dersom de ville elske og frygte ham.   ret

Det blev pålagt Adam at undervise sine efterkommere i Herrens frygt, og lære dem ved sit eksempel at ved ydmyg lydighed at agte de ofringer højt, som var et forbillede på den kommende frelser. Adam erindrede nøje hvad Gud åbenbarede for ham og overdrog det mundtligt til sine børn og børnebørn. På denne måde blev kundskaben om Gud bevaret.   ret

Sabbaten blev indført i edens have og vore første forældre overholdt den før syndefaldet. Fordi Adam og Eva var Guds befaling ulydig, og spiste af den forbudne frugt, blev de stødt ud fra Edens have; men de overholdt sabbaten efter deres fald. De havde erfare ulydighedens bitre frugter, og lærte at enhver som træder på Guds befalinger hurtigt vil lære, at Gud mener præcis det han siger, og at han visselig vil straffe overtræderen. Dem som drister sig til at tage let på den dag, som Jehova hvilede på, den dag han har helliggjort og velsignelset, den dag som han har befalet skal holdes hellig, vil dog vide at alle hans loves forskrifter er lige så hellige, og at døden er straffen for over overtrædelsen.   ret

På grund af den særlige ære som Gud har givet den syvende dag, har han pålagt hans folk at tælle til syv, for at de ikke skal glemme deres skaber, som har gjort himlene og jorden i seks dage og hvilet på den syvende dag. Kains efterkommere var ikke så omhyggelige med at respektere den dag som Gud havde hvilet på. De valgte deres egen tid til arbejde og hvile, uanset Jehovas særlige befaling. De var to forskellige kasser på jorden. En klasse var i åbent oprør imod Guds lov, medens den anden adlød hans bud, og hvilede på hans sabbat.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2paa1 54
afsn nr:3paa1 54
afsn nr:4paa1 55
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11paa1 57
afsn nr:12paa1 57
afsn nr:13paa1 58
afsn nr:14paa1 58
afsn nr:15paa1 59
afsn nr:16
afsn nr:17