Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 26. marts 1906

II. Hvad siger skriften?

Når der blev stillet spørgsmål til Kristus, svarede Han: ”Har I ikke læst?” ”Hvad siger Skrifterne?” Kristus kunne have besvaret ethvet forvirrende spørgsmål, der blev stillet Ham, men Han gjorde det ikke. Han henviste spørgerne til kundskabens store forrådshus. Han vidste, at Han ikke altid kunne være hos dem i menneskelig skikkelse, derfor ville Han lære dem at sætte deres lid til Ordet: ”Ransag Skrifterne!” . Han henviste dem til sit eget inspirerede Ord, for at de, når de blev fristet af Fjenden, kunne møde ham på samme måde, som Han selv havde gjort og sige: ”Der står skrevet!” På denne måde kunne Fjenden vises tilbage. For Djæve-len har ingen magt over den, der stoler på Guds Ords Vidnesbyrd.   ret

Salmisten skriver om Guds Ord: ”Tydes dine Ord, så bringer de lys; de giver enfoldige indsigt.” Det er et lys, der skinner på et mørkt sted. Når vi ransager denne Bogs sider, får lyset indgang i hjertet og oplyser sindet. I dette lys ser vi, hvad vi burde være.   ret

Guds Ord er vor rådgiver og vejleder
I Ordet ser vi advarsler og løfter, og Gud står bag dem alle. Vi indbydes til at ransage Hans Ord for at finde hjælp og støtte, når vi stilles i van-skelige situationer. Hvis vi ikke rådfører os med Vejlederen ved ethvert skridt og spørger: ”Er dette Herrens vej?” vil vore ord og handlinger væ-re besmittet af selviskhed. Vi vil glemme Gud og vandre på veje, som Han ikke har valgt for os.   ret

Guds Ord er fyldt med dyrebare løfter og råd. De er ufejlbarlige. Gud tager aldrig fejl. De kan hjælpe i enhver omstændighed og i enhver situation i livet. Gud ser til med bedrøvelse, når hans børn vender sig bort fra Ordet for at søge menneskers hjælp.   ret

Den, der gennem Skrifterne søger samfund med Gud, vil blive forædlet og helliggjort. Når han læser den inspirerede beretning om Frelserens kærlighed, vil hans hjerte smelte i anger. Han vil fyldes med et ønske om at blive sin Mester lig og om at leve et liv i kærlighedens tjeneste.   ret

Fra patriarkerne og profeterne udstrålede et stort lys. Herlige ord blev talt om Zion, Guds Stad. Sådan er Guds tanke, at Lyset skal skinne gennem Hans efterfølgere i dag. Når de hel-lige i Det gamle Testamente bar et så strålende vidnesbyrd om troskab, skulle da ikke vi, som lever i dag, og på hvem århundreders opsamlede Lys skinner, stå op og lade vort Lys skinne? Forbilledet har mødt modbilledet i Guds Søns død. Kristus er opstået fra de døde og kundgør hen over den åbne grav: ”Jeg er Opstandelsen og Livet!” Han har sendt sin Ånd ind i vor verden for at minde os alle ting. Ved sin krafts mirakel har Han bevaret sit skrevne Ord gennem tiderne. Skal vi da ikke gøre Hans Ord til vort stadige studium og ud fra Det lære at kende Guds hensigt med os?   ret

Folkene fra Berøa blev rost fremfor dem i Tessalonika, fordi de tog imod Ordet med al god vilje og granskede Skrifterne dag-ligt. De studerede ikke Guds Ord af nysgerrighed, men for at lære Kristus kende. Dagligt sammenlignede de skriftsted med skriftsted, idet de studerede Skrifterne grundigt, stod himmel-ske engle ved deres side, oplyste deres sind og gjorde indtryk på deres hjerter.   ret

Vi skal åbne Guds Ord med ærbødighed og i oprigtighed med ønske om at kende Guds vilje med os, da vil himmelske engle vejlede os i vor søgen. Gud taler til os i sit Ord. Vi er i audiens hos Den Allerhøjeste, i selve Guds nærhed. Kristus får indgang i hjertet. Helligånden viser os det guddommelige. Vi ser klarere Guds kærligheds storhed og Hans frelses fylde. Vi påskønner fuldt ud Hans nådefulde hensigter med at gøre os til deltagere i den himmelske frelsesplan. Vi bliver draget helt ind i Guds frelsesplan og får dermed del i den. Han indvier os i sine hemmeligheder og viser os sin pagt.   ret

Kristi Liv, der giver verden Liv, er i Hans Ord. Det var ved sit Ord, Jesus helbredte de syge og uddrev de onde ånder. Det var ved sit Ord, at Han stillede de oprørte bølger og oprejste de døde. Folket vidnede om, at der var kraft i Hans Ord. Han talte Guds Ord, som Han havde talt gennem alle Det gamle Testamentes profeter og lærere. Hele Bibelen er en åbenbar-ing af Kristus, og det er Frelserens ønske at give sine efterfølg-ere en fast tro på Ordet. Da Han ikke længere skulle være synligt tilstede iblandt dem, måtte Ordet være deres kraft-kilde. Ligesom deres Mester skulle de leve af ”hvert Ord, som udgår af Guds Mund”.   ret

Ordet er vor næring
Ligesom vort fysiske liv næres af den mad, vi spiser, sådan næres vort åndelige liv af Guds Ord. Ligesom vi selv må spise for at optage næring, sådan må vi selv optage Ordet. Vi kan ikke optage Det blot gennem et andet menneskes sind. Vi skal omhyggeligt studere Bibelen, idet vi beder om Helligånd-ens hjælp til at forstå Ordet. Vi bør tage ét vers ad gangen og koncentrere sindet om den opgave at erkende den tanke, Gud har nedlagt i dette vers til os. Vi bør dvæle ved denne tanke, indtil den bliver til vor egen, og at vi ved, at den er ”et så siger Herren”.   ret

I Bibelen har vi klare linjer, der åbenbarer Guds Karakter, Hans handlemåde med mennesker og om genløsningens store ger-ning. Her ligger beretninger om patriarker og profeter og an-dre hellige mennesker fra fordums tider åbent foran os. De var ”under samme kår som”. Vi ser, hvordan de stred imod mod-løshed, som vi må. Vi ser, hvordan de faldt for fristelser, som vi er udsat for, og dog fattede de mod og sejrede ved Guds Nåde.   ret

afsn nr:1Advent Nyt i juli 1982. Korr Ib Melskersen
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11