Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 6. april 1891

Hellige dem i sandheden

”Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem i sandheden; dit ord er sandhed. ” Lige inden han blev forrådt og korsfæstet, i de sidste fredelige øjeblikke han tilbragte sammen med sine disciple, bad Kristus for sine efterfølgere med de ord, jeg har læst, og han sagde: ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. ” De, som bekender sig til at være Kristi efterfølgere, skulle søge at besvare Frelserens bøn ved at blive helliget gennem sandheden, Guds ord. Men hvor er der få, der ser og føler, hvor vigtigt det er at vide, hvad der er sandhed! Kun få søger omhyggeligt efter sandheden som efter en skjult skat! Og dog er der kraft i sandheden til at hellige sjælen.   ret

Der er mange, der erklærer, at det er lige meget hvad en person tror, hvis han er oprigtig i sin tro. Men Kristi ord har en anderledes betydning, sandheden er midlet til at hellige sjælen, derfor skulle vi søge omhyggeligt i Skriften for at lære, hvad der er sandhed. Når sandheden modtages i hjertet og praktiseres i livet, vil den opløfte, forædle og rense sjælen. Antagelse af vildfarelse fører ikke til det resultat; dens indflydelse har i vid udstrækning en anden karakter. Sandhed er fra oven, vildfarelse er fra neden, og de, der ikke vil studere Guds ord opmærksomt, vil ikke forstå de principper, der skulle lede livet, og de vil være tilbøjelige til at acceptere vildfarelse, fordi det er lettere end at søge efter sandhed. For at kende sandheden som den er i Jesus, må vi studere Skriften i eftertænksomhed og bøn. Vi må vide, hvad Guds ord er for os, hvad sandheden er for os, og hvad det betyder at være ordets gører og ikke en efterfølger af kløgtigt udtænkte fabler. Den største velsignelse, der er udøst over verden, er privilegiet at forstå Guds gådefulde tale. Guds ord skulle ikke være et dødt brev til os, men ånd og liv, for gennem sandheden skal vi helliges.   ret

Guds ord er blevet overset og misbrugt, og det er det Satan ønsker, for han ved godt, at gennem kundskab om sandheden, gennem efterfølgelse af dens guddommelige forskrifter vil troende blive helliget og egnet til det evige liv. Sandheden, Guds ord, er kommet inden for rækkevidde for alle; og hvis mennesker vil gøre de rette bestræbelser, kan de gribe kundskaben om Gud.   ret

Jesus bad: ”Hellige dem i sandheden; dit ord er sandhed. ” Hvor mange af os vurderer Guds ord efter dets rette værd? Modtager vi Skriftens vidnesbyrd som Guds stemme? Guds stemme lyder til os gennem skriften, så virkeligt som den lød for Israel, da han talte på Sinajs bjerg i hele folkets påhør. Hvor mange af os ser det i det lys? Hvilken forandring ville der ikke være i vore daglige ord og handlinger, hvis vi så det på den måde. Med hvilken ærbødighed og dyb respekt ville vi ikke studere Guds ord for at kende sandheden, det middel gennem hvilket sjælens helligelse udvirkes. Vi må ikke være ligeglade og søge i Skriften på en ligegyldig måde. Vor åndelige udvikling afhænger af vor kundskab om sandheden og vor anvendelse af dens guddommelige principper, der er indlagt i lovens forskrifter og Herrens undervisning.   ret

Kristi ord blev ikke altid forstået af hans disciple; og selv når de forstod dem i et vist omfang, begreb de ikke den fulde betydning. For at forstå Herrens ord må vi under bøn omhyggeligt og eftertænksomt betragte sandhedens ord, ikke bare for at nå til at forstå dem på samme måde som folk i tidligere tider måske har gjort det, men for at nå en dybere forståelse. For hvis vort sind er oplyst af Guds ånd, vil mere og mere af den kraft og betydning, som Frelseren gav dem, også nå vort hjerte. Når Kristus udlagde Det Gamle Testamente for sine disciple, var det for at få dybere åndelige sandheder frem, end der havde været forstået tidligere, selv af dem der havde skrevet dem. Disciplene erkendte, at de ikke forstod ham, når han talte til dem om sin lidelse og død ved at citere profetier fra Det Gamle Testamente. Han bebrejdede dem for at være tungnemme til at forstå hans ord og lovede at sende dem Helligånden til at minde dem om hans ord, når de ville være bedre i stand til at forstå dem. De skelnede ikke klart mellem det åndelige og det jordiske. Han havde efterladt sandheder i deres besiddelse, som de ikke kunne værdsætte, hvis værdi de ikke havde nogen erkendelse af. Efter sin opstandelse åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skriften, og fortalte dem de samme ting, som de ikke tidligere havde forstået, idet han sagde, ”Det er det, jeg talte om, da jeg endnu var hos jer. ” Vi bør bede om at vor opfattelse må blive lukket op, så vi må forstå, hvad Kristus har sagt til os; for det er gennem hans ord, at vi skal helliges.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5