Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 17. april 1901

Menneskesønnens dage.

Den inspirerede skrift siger: "Sådan som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme."   ret

Budskabet om Kristi andet komme er bleven forkyndt for os. Ved hans himmelfart viste der sig to engle for disciplene, som sagde: "Denne Jesus, som er optagen fra eder til himmelen, skal komme igen således, som i har set ham fare til himmelen." Dette budskab blev forkyndt for disciplene, for at det gennem dem skulde lyde for os, og det er guds hensigt, at det skulde vedblive at lyde til verdens ende. Vi må vente på Kristus, at han i sin egen gode tid skal åbenbares uden synd til saliggørelse.   ret

Verdensmennesker fatter ikke, at guds straffedomme hænger truende over verden og er rede til at falde over den. Deres hu står blot til at spise og drikke og tjene penge. Dette optager hele deres opmærksomhed, og følgen er, at jorden fyldes med vold. Synden tiltager. Ugudeligheden får overhånd.   ret

Hvorledes bliver det advarende budskab antaget? - ligesom i Noahs dage. "Alle ting forbliver som fra skabningens begyndelse," siger man.   ret

Kristus siger: "Dersom nogen ond tjener vilde sige i sit hjerte: Min herre tøver at komme; og begynde at slå medtjenerne, men at æde og drikke med de drukne: Så skal den tjeners herre komme på den dag, som han ikke forventer, og på den time, som han ikke ved, og slå ham sønder, og give ham sin del med øjenskalke."   ret

Menneskene blev skabte til Guds ære. Men ugudelighed har taget overhånd i en sådan grad, at de nu slet ikke sætter pris på guds godhed. De tror ikke på hans ord. Deres gud er deres eget jeg.   ret

Lige siden sit fald, har Satan arbejdet på at krydse Guds planer, forsøge at tilintetgøre, alle spor af guddommelig lighed i mennesker. Han har ledt mennesker til føje sin appetit for brændevin og tobak. Han ved at dem som har givet efter denne appetit ikke kan så deres gudgivne manddom. De er slaver. Fornuften omtåges og forstanden sløves.   ret

Over alt i verden forkrøbler stolthed, forfængelighed og føjelse af selvet mænd og kvinder, så at de vanærer Gud som deres Skaber. Jehovas vrede vil snart falde på ugudelige; men mennesker kontrolleres så meget af fjenden at de ikke ser hvad som kommer. De er så dybt optagede af denne verdens ting, at de ikke har tid til at studere Guds ord, ingen tid til at tænke alvorligt over deres åndelige velfærd. Deres eneste tanke er at vinde rigdom, og se godt ud; og deri gør de fejl, de har ingen tid til at hjælpe sig selv, men farer videre, og tænker knapt nok på at de snart må aflægge regnskab for deres livsværk.   ret

Satan lister menneskene med sine snedige anslag. Han tilbyder dem rigdom og magt og siger: "Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig." og tusinder på tusinder lytter til hans ord og bliver henrevne af denne verdens jag efter rigdom og fornøjelse. Således tages verden fangen. De væsener, som gud skabte i sit eget billede, undlader helt og holdent at berede sig for dommen.   ret

Ligesom flodens vande rensede jorden på Noahs tid, således vil guds ild rense jorden på den sidste store dag. På hin tid kom der vand både fra oven og fra neden, indtil oversvømmelsen og ødelæggelsen af alt levende var fuldstændig; og i den kommende ødelæggelse vil ild falde ned fra himmelen, samtidig som den ild, der er gemt i jorden, vil udbryde og medvirke til den fuldstændige renselse.   ret

Er vi rede for, hvad der skal komme over jorden? Har vi alvorlig overvejet disse ting? Har du, som jager efter denne verdens fornøjelser, tænkt på den dag, da du skal gøre regnskab for den tid og de midler, du har bortkastet?   ret

Kristus formaner os til at ransage skrifterne, thi de vidner om ham. De vidner, at Kristus snart skal komme for at hente dem, som har elsket ham og ventet på hans åbenbarelse; men om dem, der blot jager efter verdslige fornøjelser og rigdom, som snart skal forgå, vidner de: "Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig, I, som hengiver jer på uret."   ret

Ligesom Noah advarede folket om den kommende syndflod, således ønsker gud gennem sit folk nu at advare menneskene om Kristi snare komme. Der er ingen tid at spilde. Kristi komme er nær forhånden og i stedet for at sætte vore penge i verdslige forretninger bør vi benytte vore talenter til guds ære. Lad os give vekselererne vor penge, for at Kristus, når han kommer, kan få sit igen med renter.   ret

De, som tjener gud, vi blive udsatte for prøver og fristelser. De vil få trange byrder at bære, vanskeligheder at overvinde. Noah blev hånet og foragtet. Hans værk blev spottet. Men intet af alt dette bevægede ham til at vige fra den rette vej. Og Guds børn må ikke lade de prøver og vanskeligheder, som vil stille sig i vejen for dem, lede dem bort fra ham. Alle de vanskeligheder, vi møder, alle de byrder, der lægges på os, kan vi frembære for Jesus i bøn og bede om hans hjælp. De, som gør dette, vil visselig vinde sejr.   ret

Nu er det tiden til at berede sig for at møde Kristus. Gud har givet os en beredelsestid, og dersom vi bruger den til vore egne lysters tilfredstillelse i stedet for at fornægte og forsage os selv, vil vi være uforberedte for afgørelsen i dommen. På den dag vil mange påberåbe sig, at de ikke vidste, at Kristi komme var nær. Men denne undskyldning vil ikke være gyldig. De vidste det ikke, simpelthen fordi de ikke vilde vide det. Gud gav dem anledninger nok, men de lukkede øjnene, at de ikke skulde se, og tilstoppede ørene, at de ikke skulde høre. Alt, hvad de tænkte på, var at forlyste sig i denne verden. Ligesom menneskene på Noahs tid levede de for at dyrke deres eget jeg.   ret

Alles sag venter på en afgørelse i den himmelske helligdom. Dag efter dag giver Guds engle agt på menneskene for at se, hvilken karakter de udvikler. I dommen vil der ikke blive spørgsmål om, hvilken bekendelse vi har gjort, men hvad vi har udrettet for Jesus, hvilken frugt vi har båret til hans ære. Nu er det tiden at berede sig for hans komme. Søg at udvikle forstanden, thi det er muligt at udvikle den i allerhøjeste grad. Bered dig til at blive med blandt dem, som vil blive frelste med en evig frelse, når vor herre åbenbares for at samle sine udvalgte. "Det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal vorde; men vi ved, at når han åbenbares, vi da skal vorde ham lige; thi vi skal se ham, som han er."   ret

Alle defekter må afhjælpes. Karakteren må oplignes til Kristi karakter. ”Den som vil efterfølge mig,” erklærede Frelseren, ”lad ham fornægte sig selv, og tage sit kort op, og forfølge mig.” Alt som ikke ligner Kristus, al had, jalousi, tåbelighed og begærlighed må bortlægges. Vi må her være som engle i ånden, hvis vi vil slutte os til dem i herlighedens rige.   ret

Idet Johannes så skaren, som stod omkring Guds trone, blev spørgsmålet stillet: “De, som er iførte de lange, hvide klæder, hvem er de? og hvorfra er de kommet?” “Det er dem, som kommer fra den store trængsel,” svarede engelen, “og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.” Med en uendelig pris er en kilde blevet forberedt til vor rensning. Vi kan vaske vor karakters klæder i Guds Søns blod og gøre dem hvide. Hvis vi vil korsfæste selvet nu og leve for Kristus, vil Gud give os en plads i de boliger, han bereder for dem, der elsker ham.   ret

Tak Gud, at vi har en tid, hvor vi kan berede os, en tid, hvor vi kan vaske og stryge vor karakters klæder, så vi kan stå foran Kristi åsyn uden plet eller rynke eller noget sådant.   ret

På dagen for Kristi komme, vil mange råbe: ”For sent, for sent.” Andre vil bede om barmhjertighed, men barmhjertigheden har bredt sine vinger ud og fløjet væk. Kristus vil være gået ned fra sin trone. Så vil de forfærdelige råb kunne høres til klipperne og bjergene: ”Fald over os, og skjul os fra Hans ansigt som sidder på tronen, og fra Lammets vrede; for den store dag for Hans vrede er kommet, og vil da kunne stå?”   ret

Bereder vi os til at møde frelseren i fred, eller er vi optaget af verdslige forretninger og fornøjelser? Skal vi ikke bestræbe os på at være blandt det antal som vil byde Kristus velkommen med ordene: ”Se, dette er vor Gud; vi har ventet på Ha, og Han vil frelse os; dette er Herren; vi har ventet på Ham, vi vil være glade og fryde os over Hans frelse”?
Mrs. E. G. White.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:3Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:4Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:5Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:6Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:10Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:11Evangeliets sendebud 305/01
afsn nr:12Evangeliets sendebud 306/01
afsn nr:13Evangeliets sendebud 306/01
afsn nr:14Evangeliets sendebud 306/01
afsn nr:15Evangeliets sendebud 306/01
afsn nr:16evangeliets sendebud 306/01
afsn nr:17
afsn nr:18Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 4.kv 2002. s. 60
afsn nr:19Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 4.kv 2002. s. 60
afsn nr:20
afsn nr:21