Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 17. april 1893

Vinde sejr, ligesom Kristus vandt sejr (konkluderet)

Siden vore første forældres fald, har lydighed ikke været anset for absolut nødvendigt. Mennesker har fulgt deres egne indbildte hjerter, som Herren har sagt er ”hele tiden onde.” Herren Jesus erklærer: "Jeg har holdt min faders bud." Hvordan? som et menneske? "Se, jeg er kommen for at gøre din vilje, O Gud." Over for jødernes anklager fremstod Han i sin rene, dydige og hellige karakter, og udfordrede dem til at udpege en mangel i sit liv. Han sagde: "Hvem af jer kan overbevise mig om nogen synd?” Verdens Genløser komme ikke kun for at være offer for synd, men for at være eksempel for mennesker i alle ting. Han var en lærer, en opdrager som verden aldrig havde set før. Han talte som en med myndighed, og dog indbyder han alles tillid. "Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.« Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.”   ret

Den almægtige Guds enbårne Søn, har ved sit ord og sit praktiske eksempel, efterladt os et tydeligt forbillede som vi skal efterligne. Ved sine ord har han uddannet os til at adlyde Gud, og ved ait eget praktiske eksempel har han vist os hvordan vi kan adlyde Gud. Det er dette arbejde han ønsker at alle mennesker skal udføre: At adlyde Gud forstandsmæssigt, og ved forskrift og eksempel lære andre hvad de må gøre for at være Guds lydige børn. Jesus har hjulpet hele verden til et forstandsmæssigt kendskab til hans guddommelige mission og arbejde. Han kom for at fremstille Fadererens krakter for vor verden; og idet vi studerer Kristi liv, ord og gerninger, får vi al mulig hjælp til uddannen i lydighed til Gud; og vi efterligner det eksempel han har givet os, vi er levende breve kendt og læst af alle mennesker. Vi levende menneskeagenter der viser verden Kristi karakter. Kristus viste os ikke kun hvordan vi skal blive lydige børn, men med sit eget liv og egen karakter viste han os hvordan vi skal gøre de ting, ser er rette og antagelige for Gud, så der er ingen grund til at vi ikke gør ede ting som er behagelige i hans øjne.   ret

Vi skal altid være taknemmelige over at Jesus har vist os, at mennesker kan holde Guds bud, modsætte sig Satans falsknerier, så disse holde. Den store Underviser kom til vor verden for at som menneskehedens overhoved, og derved ophøje og helliggøre menneskene ved sin hellige lydighed over for alle Guds krav, vise at det var muligt at adlyde alle Guds bud. Han har demonsteret at en livslang lydighed er mulig. Derved sætter han mennesker til at eksemplifisere sig for verden Kristi liv i deres liv, ligesom Faderen gjorde det for sønnen.   ret

Kristus forløste Adams skændige fejl og fald, og blev sejrherre, og bevidnede for alle ufaldne verdener og den faldne menneskehed, at mennesker ved den guddommelige kraft der blev det tilstået, kan holde Guds bud. Jesus, Guds søn, ydmygede sig selv for os, udholdt fristelsen for os, overvandt for vor skyld, for at vise os hvordan vi kan overvinde; han bandt sin interesse for menneskene med de tætteste bånd, og gav en udtrykkelig forvisning for at vi ikke skal fristes mere end vi kan klare; for i fristelsens stund vil han give en udvej.   ret

Det blev lovet at Helligånden vil være med dem, som kæmper for sejr, viser mægtighedens styrke ved at begave menneskeagenten med overnaturlig styrke, og instruere den uvidende i Guds riges mysterier. Helligånden skal være vor hjælper. Hvilken nytte vil det være for os at Guds enbårne søn har ydmyget sig selv, klaret den listige fjendes fristelser, og kæmpe med ham i hale hans liv på jorden, og døde, den retfærdige for den uretfærdige, så at menneskene ikke går tabt, hvis Helligånden ikke var blivet givet som et stadigt virkende og genskabende redskab, der tilføjer vore sager den kraft, som verdens Genløser har udført?   ret

Idet Helligånden var implamenteret i disciplene, kunne de stå fast imod afgudstilbedelse, og ophøje Herren alene. Helligånden sin førte de hellige historieres pen, nedskrev Kristi dyrebare ord og gerninger, at det kunne bringes til verden. Helligånden arbejder konstant på at henlede menneskers opmærksomhed på det store offer, der blev givet på Golgatas kors for at åbenbare Guds kærlighed til mennesket for verden og at åbne Skrifternes dyrebare løfter for den overbeviste sjæl. Det er Helligånden, der bringer Retfærdighedens Sols klare stråler til de formørkede sind. Det er Helligånden, der får menneskers hjerter til at brænde med en opvakt forstand om evighedens sandheder. Det er Helligånden, der fremstiller retfærdighedens moralske standard for sindet og overbeviser om synd. Det er Helligånden, der frembringer bedrøvelse efter Guds sind, som virker til omvendelse, og som ikke fortrydes, og inspirerer tro på ham, som alene kan frelse fra al synd. Det er Helligånden, der arbejder på at forvandle karakteren ved at trække menneskers hengivenhed fra de ting, som er timelige og dødelige, og fæste dem på den udødelige arv, det evige, som er udødeligt. Helligånden genskaber, renser og helliggør menneskene, så de kan blive medlemmer af den kongelige familie, den himmelske Konges børn.   ret

Jesus siger: "Følg efter mig." "Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Du må ikke anse det for at være en hård pligt. Guds bud er han udtrykte karakter, der flyder ud af et kærligt hjerter, med eftertænksomme planer, så mennesker beskyttes fra alt ondt. De skal ikke udøve en egenmægtig autoritet over mennesker, men Herren vil have at mennesker skal handle som sine lydige børn, medlemmer af hans egen familie. Lydighed er produktet og frugtet af enhed med Kristus og Faderen. "Derpå kender vi, at vi elsker Guds børn: når vi elsker Gud og gør efter hans bud. Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde; thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har sejret over verden: vor tro."   ret

Når vi umiskendelig hører hans røst og adlyder, vil al knurren blive slået tilbage; og vi vil overlade alle konsekvenserne til ham som gav buddet. Hvis vi, når vi ser Jesu fodspor, følger med i disse, og følger ham, skal vi få kærlighed og kraft.   ret

Spørgsmålet stilles ofte: ”Hvilken forskel gør det hvilken dag vi holder sabbat?” Men det gør en forskel; for det samme princip gør sig gældende som i Adams sag. Han skulle sættes på den samme prøve. For han skulle bevise sin loyalitet til Gud ved lydighed, eller ved ulydighed og miste retten til livets træ. Satan kom med den samme falske tvivl. Hvilken forskel gør det om du spiser af kundskabens træ mellem godt og ondt, eller af noget andet træ i haven? Adams synd bestod i at gøre de ting Herren havde forbudt ham at gøre, og dette åbne veernes flodporte i vor verden. Vi bør meditere omhyggeligt over Kristi liv, og ønske at forstå grunden for hvorfor han overhovedet kom. Vi bør ransage skriften så Kristus har pålagt os at gøre, så vi kan kende de ting, som vidner om ham. Ved ransagelse finder vi lydighedens dyder i modsætning til ulydighedens syndighed. "Thi ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed, således skal også de mange komme til at stå som retfærdige ved den enes lydighed."   ret

Herren har slået bro over den afgrund som synden har gjort. Han har forbundet jorden med himlen, og begrænsede mennesker med den ubegrænsede Gud. Jesus, verdens Genløser, som vort eksempel, kunne kun holde Gus bud på same måde som menneskene kan holde dem. "Derved har han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur."   ret

"Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre. "Den herlighed der nævnes er karakter, og ved tro forandres vi fra karakter til karakter. "Og fornyes i jeres sinds ånd og iføre jer det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til." "I er verdens lys. . . . Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene."   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 1.kv 2009. s. 45
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11