Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 21. april 1890

Fare for skeptisme blandt vore unge.

Kristi ord som er rettet til denne slægt, kan betragtes med sorg og æresfrygt. Han spørger: ”Når Menneskesønnen kommer, skal han så finde troen på jorden? ” Kristus så ned gennem tiderne, og markerede konflikten mellem modstandernes sandhed og vildfarelse med det profetiske øjne. Han så hvor meget kristendommen næsten ville slukkes i verden, så at hans andet komme vil have en samfundsnorm, som eksisterede før vandfloden. Verden vil involvere sig i festligheder og fornøjelser, teateropvisning, hengive sig til dyriske lidenskaber. Umådeholdenhed af enhver grad vil eksistere, og også menighederne vil demoraliseres, og Bibelen vil forsømmes og vanhelliges. Han så at de sidste dages desperate vester blot vil afbrydes af Guds domshandlinger.   ret

Nu er samfundet i en demoraliseret tilstand, og dette vil modnes indtil folkeslagene bliver så lovløse, så fordærvede, som beboerne var før vandfloden. Den degeneration der er i verden i dag, er passer stort set til at bibelen ikke længer har indflydelse på menneskers sind. Det er blevet moderne at tvivle. Guds lov er gjort ugyldig for sin hellige opgave, og hvad der kan egentlig forventes af dem som har lyttet til deres sofisteri og vildfarelse? Hvad kan vi vente af de unge som er under deres indflydelse, som har bortkastet Hærskares Herres lov og har foragtet Den Hellige Israels ord? Det er ikke noget under at der er blevet taget let på bibelen.   ret

Vantroen bliver større i vort land. Vore unge sendes til college, og kommer i selskab med dem som har skeptiske synspunkter; for selv veluddannede unge mennesker praler af deres manglende tro på Guds ord. Hvem er drages til ansvar for denne tilstand? Skal de ikke drages ansvar som har forklejnet Guds ords krav fra den hellige talerstol? Skal de ikke drages til ansvar som fører mennesker bort fra sandhedens sti ved at kalde Guds lov for et trældomsåg, og som derved giver overtrædelsen et billede af at være en frihedstilstand? Oh, hvis dem som tager let på kravene i Guds lov, ikke vidste hvad de gør, hvis de blot ikke indser at de underminerer vore unges tro på Bibelen, sender dem bort uden anker eller kompas på det åbne hav, ville de skynde sig tilbage af frygt for dette forfærdelige værk!   ret

Jeg nærer den mest intense angst for vor ungdom. Jeg formaner jer som en, der kender faren, til ikke at lade jer fange i satans snare ved hjælp af en smule verdslig kundskab, som i kan tilegne eder. Det er bedre at have et rent og ydmygt hjerte end al den kundskab, i kan tilegne jer uden Herrens frygt. Vore dages unge er udsat for at møde skeptikere og fritænkere, hvor de går, og hvor nødvendigt er det ikke at være så vel udrustet, at de med sagtmodighed og frygt kan gøre regnskab for det håb, der er i dem. Thomas Pain er lagt i graven, men hans værker lever som en forbandelse for verden, og de, som tvivler på guds ords sandhed, vil lægge disse fritænkeriske produktioner i de unges og uerfarnes hænder og fylde deres hjerter med tvivlens giftige atmosfære, satans ånd arbejder gennem ugudelige mennesker for at gennemføre hans planer til sjæles ødelæggelse.   ret

Vi lever i en tøjlesløs tid, og både voksne og unge mennesker er dristige til at synde. Hvis ikke vore unge er vogtet med visdom, hvis ikke de er styrket med faste grundsætninger, hvis der ikke bliver vist større omhu ved valget af deres omgangskreds og de bøger, der giver stof til tankerne, så vil de blive udsat for at komme i selskab med mennesker, hvis moral er lige så fordærvet, som moralen var hos Sodomas indbyggere. Verdensmenneskenes ydre kan være meget tiltrækkende, men hvis de stadig kommer med udtalelser der går imod bibelen, er de dårligt selskab, thi de vil stadig søge at underminere jeres tros grundvold og fordærve jeres hengivenhed for den gode gamle evangeliske religion.   ret

De unge kommer ofte i berøring med mennesker, som er skeptisk indstillet, og deres forældre ved intet om det, før ondskabens frygtelige værk er gennemført og de unge er ødelagt. Ungdommen bør undervises omhyggeligt, for at de ikke skal lade sig bedrage med hensyn til disse personers sande karakter og ikke slutte venskab med denne klasse mennesker og ej heller lytte til deres sarkastiske og spidsfindige ord. Hvis ikke vor ungdom har moralsk mod nok til at løsrive sig fra forbindelsen med disse personer når de opdager deres vantro, vil de blive besnærede og de vil komme til at tænke og tale som deres omgangskreds og gøre nar af religion og troen på bibelen.   ret

Hvis de bedragne unge kunde få øjnene åbnede, vilde de få at se, hvorledes satan triumferer over det held, han har med at ruinere sjæle. På alle mulige måder søger han at tillempe sine fristelser efter deres forhold og omstændigheder som han ønsker at besnære. Han prøver alt, hvad han kan hitte på og hvis de, der er genstand for disse fristelser, ikke søger gud, vil de være blinde for hans bedrag, selvgode, selvtillidsfulde og i uvidenhed om deres stilling og de farer der truer. De vil snart komme til at foragte den tro, som en gang er overgivet de hellige. Jeg taler til de unge som en, der ved, hvad hun taler om, som en for hvem herren har fremholdt de farer, der lurer på vejen. Selvtillid vil lede jer ind i fjendens snarer. De unge søger ikke gud om råd og gør ikke ham til deres tilflugt og styrke. Uden nølen knytter de forbindelser i tillid til, at de fuldt ud er i stand til at vælge det rette og fatte guddommelige mysterier med deres egen fornuft som om de selv kunne opdage sandheden. Vi frygter mere for dem, der er selvtillidsfulde end for andre, for de vil visselig blive fanget i hans garn, som er guds og menneskers store modstander. En kammerat, der er blevet valgt som en intim ven, og som er smittet af tvivlens fordærvelse, vil bibringe den klasse mennesker en surdej af vantro. Ved på en vammel måde at smigre dem for deres evner og intellektuelle overlegenhed og ved at vække lysten hos dem til en høj stilling vil de tiltrække sig deres opmærksomhed og de vil blive grebet af moralsk blindhed. De, som er store i deres egne øjne, vil foragte forsoningens blod og nådens ånd.   ret

Sabbatsholderes børn, som har haft stort lys, og som har været genstand for den ømmeste omsorg, kan netop komme til at efterlade sig en arv af skam, så de sår vind og høster storm. I dommen vil deres navne, der har syndet mod et stort lys, blive opskrevne blandt dem, som er dømte til at være adskilte fra guds ansigt og hans magts herlighed. De vil gå fortabt og blive regnet blandt dem, som foragter Kristi nåde. Jeg vil hellere se mine børn blive lagt i graven end se dem vandre på den sti, der fører til døden. Det vilde i sandhed være en rædselsfuld tanke for mig, at jeg skulle have opfødt børn til at kæmpe imod himmelens gud og fylde op i rækkerne af frafaldne i de sidste dage og marchere under satans sorte banner.   ret

Vore unge vil komme til at møde fristelser alle vegne, og de må være opdraget sådan, at de vil stole på en højere magt og en højere lærdom, end dødelige mennesker kan give dem. Alle vegne findes der folk, som foragter vor Herre, og som har vænnet sig til at vise ringeagt for kristendommen. De kalder den for legetøj for børn for at dupere de uvidendes lettroenhed. De, som ikke har moralsk kraft, kan ikke være sandhedens forsvarere; de har ikke mod til at sige: "Hvis ikke den slags samtale hører op, vil jeg ikke forblive her. Jesus, verdens forløser er min frelser; i ham har jeg mit håb om evigt liv. Det er netop på den måde man skal bringe dem til tavshed. Hvis du argumenterer med dem, vil de møde dig igen med argumenter og intet af det, du kan sige vil røre dem; men dersom du lever for Kristus, hvis du er fast i din troskab mod himmelens Gud, kan du udrette for dem det, som argumenter ikke formår, og overbevise dem ved gudfrygtighedens kraft om deres læres svaghed.   ret

Intet er sørgeligere at se, end hvis de, som er blevet købt med Kristi blod, som har fået evner betroet, hvormed de kan herliggøre Gud, latterliggør det budskab, der nådigt er sendt dem ved evangeliet, ved at fornægte Kristi guddommelighed og stole på deres egen begrænsede forståelse og på argumenter, som der ikke er noget grundlag for. Når de bliver prøvet gennem sygdom, når de står ansigt til ansigt med døden, vil alle disse vildfarelser, som de har næret, smelte bort som rimfrost for solen. Hvor forfærdeligt er det ikke at stå ved et sådant menneskes kiste, som har forkastet den guddommelige nådes kald! Hvor frygteligt at måtte sige: her er et forspildt liv! Her ligger en der kunde have nået op til de største højder og vundet evigt liv, men han overgav sit liv til satan og blev indviklet i den menneskelige filosofis snarer og blev en kastebold for den onde!   ret

Den kristnes håb er et sjælens anker sikkert og fast forankret inden for forhænget, hvor Kristus er indgået som vor forløber. Vi har et personligt værk at udføre for at berede os for de store begivenheder, der ligger foran os. De unge bør søge gud mere alvorligt. Prøverne kommer, og vi må gøre os rede til at møde stormen ved omvendelse til gud og tro på den Herre Jesus Kristus. Herren vil rejse sig og ryste jorden frygteligt. Vi vil se forfærdelige ting på alle kanter. Tusinder af skibe vil blive slynget til havets bund. Flåder vil gå under og mennesker vil omkomme i millionvis. Ild vil bryde frem uventet, og ingen menneskelig bestræbelse vil være i stand til at slukke den. Jordens paladser vil blive fejet bort i flammernes raseri. Jernbaneulykker vil blive mere og mere hyppige; forvirring, sammenstød og død, fremkaldt uden et øjebliks varsel vil indtræffe på de store rejseruter. Enden er nær, nådetiden er ved at slutte. O, lad os søge gud, medens han findes, kalde på ham, medens han er nær! Profeten siger: søg herren, alle i ydmyge i landet, som holder hans bud søg retfærd, søg ydmyghed! Måske kan i skjule jer på Herrens vredes dag.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4Budskaber til de unge 42
afsn nr:5Budskaber til de unge 43 Guds sønner og døtre 0813
afsn nr:6Budskaber til de unge 43
afsn nr:7Budskaber til de unge 44
afsn nr:8Budskaber til de unge 44
afsn nr:9Guds sønner og døtre 0813; Budskaber til de unge 44
afsn nr:10Guds sønner og døtre 0813; Budskaber til de unge 45
afsn nr:11Budskaber til de unge 45