Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 19. maj 1881

Josuas afskedstale

Under Josuas lederskab, fastholdt israelitterne som et folk deres alliance med Gud, og hans velsignelse var med dem. I blandt det forjættede lands træbevoksede bakker og frodige dale, utvivlsomt tiltrækkende efter lange ørkenvandringer, boede der udvalgte stammer sikkert, og årene var gået, fredfuld og lykkelige.   ret

Da Josus mærkede alderens svagheder liste sig ind på ham, og indså at hans hårde arbejde snart ophørede, samlede han de Israels ældste, dommere og embedsmænd, så han kunne fortælle dem hans sidste advarsler og formaninger. Folket så på formen på deres gamle general, som havde ledt dem fra sejr til sejr, og de var parat til at tilskrive ham æren at tage dette gode land i besiddelse. Men ligesom hans store forgangsmand, viste Josua dem at deres fjender havde sejret fordi Herren havde kæmpet for Israel, og at Gud alene skal have al ære.   ret

Selvom kananæerne var blevet underlagt, havde de stadig anseelig del israelitternes forjættede land; og Joshua formanede sit folk at ikke læne sig mageligt tilbage, og glemme Herrens påbud at fordrive de afgudsdyrkende folkeslag helt. For at israelitterne ikke skulle blive modløse, forsikrede ham den om at de vil være sande mod Gud, hans nærvær og kraft vil være med dem i deres kampe fremover såvel som tidligere. Han søgte alvorligt at indgyde deres hjerter med tro og mod. ” Vær nu stærke og faste, så I giver agt på og handler efter alt, hvad der står skrevet i Moses's lovbog, og ikke viger derfra til højre eller venstre.”   ret

Han gentog de instrukser Moses gav, at de ikke skulle danne nogen alliance med de afgudsdyrkende folk, som Gud havde sagt skal udslettes helt. De blev forbudt at vise den mindste respekt for hedningenes guder, og aflægge ed i deres navne, eller være med til at tilbede dem på nogen måde. De blev advaret om at fortrolighed med afgudsdyrkelse vil fjene deres afsky mod det, og vil udsætte dem for Guds mishag.   ret

Vi er i stor fare for at komme i kontakt med utroskab, ligesom israelitterne blev for at få samkvem med afgudsdyrkere. Dem som er geniale og talentfulde skjuler ofte på dødelig gift. Under tillokkende forklædnig, vises der temaer og udtrykkes der tanker som er tiltrækkende, interssante og fordærver sind og hjerte. Derved aftager fromheden i vort kristne land, og skemtisme og ugudelighed vil sejre   ret

Israelitterne blev formanet til at sætte Herren først i deres tanker og hengivenhed, og holde fast i ham som deres styrkes kilde. ”Derfor drev jo Herren store og mægtige folkeslag bort foran eder. Ingen har kunnet holde stand over for eder til denne dag; een mand iblandt eder jog tusinde på flugt; thi det var Herren eders Gud, som kæmpede for eder, som han havde lovet eder.”   ret

Han advarede folk at hvis de på nogen måde skulle forene sig med de hedenske folkeslag der stadig var iblandt dem, og indgå ægteskaber med dem, ville Guds beskyttende omsorg visselig fjernes fra Israel, og disse folk ville være redskaber for deres straf. ”De skal blive eder en snare og en fælde, en svøbe i eders sider og torne i eders øjne, indtil I selv bliver udryddet fra dette herlige land, som Herren eders Gud gav eder.”   ret

Josua erklærede for folket at hans arbejde for dem var gjort; for han skulle snart dø. Han appellerde til dem selv som vidner for at Guds løfter var nøje blevet opfyldt for dem. ”Så betænk da med hele eders hjerte og hele eders sjæl, at ikke eet af alle de gode ord, Herren eders Gud talede til eder, faldt til jorden.” Han forsikrede dem at når Herren har opfyldt hans løfter, så vil han opfylde sine trudsler. Hvis de var ulydige mod hans krav, vil han udslette dem, ligesom han udslettede deres fjender.   ret

Herren har ikke forandret sig. His character is the same today as in the days of Joshua. Han er sandfærdig, nådig, barmhjertig og opfylder trofast sit ord, både dets løfter og dets trusler. En af de største farer for Guds folk i dag er, at de skal have forbindelse med de gudløse, og især at de skal forene sig med de vantro ved ægteskab. Hos mange udslukker kærligheden til det menneskelige kærligheden til det guddommelige. De tager det første skridt på frafaldets vej ved at vove at vise ulydighed imod Herrens udtrykkelige befaling, og følgen bliver ofte fuldstændigt frafald. Det har altid vist sig at være farligt, at mennesker har gennemført deres egen vilje i strid med Guds befalinger. Men det er en svær lektie for mennesker at lære, at Gud mener, hvad han siger.   ret

Det går næsten altid således, at de, der vælger deres venner og kammerater blandt mennesker, som forkaster Kristus og træder på Guds lov, til sidst får det samme sind og den samme ånd. Vi bør altid føle en dyb interesse for at frelse den forhærdede, og bør vise en venlighed og belevenhed imod dem; men vi kan roligt kun vælge dem for vore venner, som er Guds venner.   ret

Dem som gør Guds ord til deres livsregel hader verden. Ugudelige er ikke villige til at vække deres samvittighed; og det tavse eksempel fra Kristi sande efterfølgere er en stadig irettesættelse. Der er mange bekendende kristne som tager del i verdens ånd, og elsker dens venskab. Men ingen behøver at bedrages at deres eksempel; for sandheden erklærer at venskab med verden er fjendskab med Gud. Dem som tager menneskelige følelser og menneskelig tankegang som deres vejleder, vil lige så sikkert adskille sig fra Guds visdom, som det gamle Israel, da de svigtede Herren for at tjene Baal og Astarte.   ret

Josua samlede de udvalgte stammer en gang mere, før folket forlod hans forsorg, for at tale Guds ord til dem. Han opremsede sin egen historie og deres fædres historie fra Abrahams dage af. Han lagde ikke skjul på deres vildfarelser og fejl; og dvælede i alvor og taknemmelighed over Guds handlemåde med dem. Han mindede dem på at det ikke var deres egen styrke eller værdi, som havde givet dem Kanaans land. Gud selv havde sagt: ”Og jeg gav eder et land, I ikke havde haft arbejde med, og byer, I ikke havde bygget, og I tog bolig i dem; af vinhaver og oliventræer, I ikke plantede, nyder I nu frugten.”   ret

I synet af alt det som Gud har gjort for dem, formanede Josua folket: ”Så frygt nu Herren og tjen ham i oprigtighed og trofasthed, skaf de guder bort, som eders forfædre dyrkede hinsides floden og i Ægypten, og tjen Herren!” Menneskesindet er af naturen tilbøjelig til at dvæle over de ting som ses og høres, og forsømme de usynlige ting. Herren har gjort forunderlige ting for sit folk, ved at vise sin kraft som den eneste sande og levende Gud; alligevel er mange blevet ledt på vildspor af satansisk bedrag, at Gud kan vise sig i materielle ting, menneskehænders værker. Ved at betragte disse ting, blev deres tanker bortledt fra Gud.   ret

I de skarer, som drog ud af Egypten, var der mange som havde været afgudsdyrkere. Og vanens magt er så stor, at denne praksis i en vis udstrækning fortsatte i al hemmlighed selv efter bosættelsen i Kanaan. Josva var opmærksom på dette onde blandt israelitterne og så klar faren heri. Han ønskede inderligt en gennemgribende reform blandt hebræerne. Han vidste, at medmindre folket af hele deres hjerte valgte at tjene Herren, ville de fortsat fjerne sig mere og mere fra ham. Så vil Herren fjerne sin beskyttende omsorg, og lade dem drive bort og spredes, af det folk som han havde befalet dem at udslette.   ret

Josua sagde: “Men hvis I ikke synes om at tjene Herren, så vælg i dag, hvem I vil tjene, de guder, eders forfædre dyrkede hinsides floden, eller amoriternes guder, i hvis land I nu bor. Men jeg og mit hus, vi vil tjene Herren!« Josua dristede sig til at vise at Guds krav var retfærdige og barmhjertige. Han vil have dem til at tjene ham, ikke af tvang, men af villig. Kærlighed til Gud er grundlaget for ren og ubesmittet religion. At engagere sig i hans tjeneste som en ubehagelig opgave, blot med håb om beløning, eller af frygt for straf, vil ikke bibringe fred, eller forsikring om Guds gunst.   ret

Mens en del af hebræerne var åndelige tilbedere, var mange blot formalister, hvis tjeneste hverken karakteriseredes af iver eller alvor. Nogle var afgudsdyrkere i hjertet, men skammede sig for at vedgå det. Josua tilskyndede dem til at betragte sagen i alle sine vigtige perspektiver, som han havde fremlagt for dem, og beslutte om de virkelig ønskede at leve ligesom de afgudsdyrkende folk omkring dem. Hvis det virkede ondt for dem at tjene Herren, hvis hans krav virkede som en stor belastning, bad han dem at vælge hvem de ville tjene denne dag, enten afguder som deres fædre som Abraham var kaldt fra, eller amoritternes guder, ”i hvis land I bor.”   ret

I disse sidste ord var en tydelig irettesættelse af Israel. Hedningenes guder havde ikke kraft til at give fred og fremgang. Deres afgudstilbedere havde tillagt dem pris og ære for al den godhed der var givet i Guds barmhjertighed og kærlighed. Eftersom Herren havde trukket sin velsignelse tilbage, og efterladt dem til de guders barmhjertighed, som de satte lid til. Dette onde folk var blevet udryddet; og det gode land som de tidligere havde haft i besiddelse, var blevet givet til guds folk. Hvilken tåbelig selvtægt var det ikke for Israel at vælge at tilbede de guder som amoritterne havde udryddet.   ret

Når et menneske kommer på rette tanker, begynder det at reflektere over sit forhold til sin Skaber. Det er moralsk vanvid der foretrækker menneskers ros frem for Guds yndest, syndens belønning frem for himlens rigdomme, syndens avner frem for den åndelige mad Gud giver Sine børn. Hvor mange er der ikke som viser forstand og skarpsindighed for verdslige ting, udviser fuldstændig ligegyldighed over for de ting som angår deres evige interesse   ret

Josua forsikrede israelitterne at de selv ikke kunne tjene Herren af sig selv. Det naturlige hjerte er en slagmark, hvorpå der hele tiden er krig; samvittigheden søger vakle, og lidenskaben også kæmpe for sejr. Gud ville give dem sin gunst så længe de modsatte sig overtrædelse. Hvis de ærede ham, ville han ære dem. Hvis de ville svigte ham, og tjene fremmede Guder, ville han svigte dem. Da Gud er fuldkommen sand og hellig, var det umuligt for dem at tjene ham, og alligevel fortsætte i synd; for han kunne ikke forene sig med syndighed. Kun gennem anger og reformation i livet, kunne de gøre sig håb om guddommelig gunst.   ret

Guds plan for at frelse mennesker, er fuldkommen i enhver enkelthed. Hvis vi nøje udfører vor tildelte lod, vil alt være godt hos os. Det er menneskets frafald der skaber disharmoni, og bringer ulykke og ruin. Gud bruger aldrig Sine kræfter til at gå imod Sine egne hænders skabninger. Han forlanger aldrig mere end mennesker er i stand til at udføre; Han straffer aldrig Sine ulydige børn mere end nødvendigt for at få dem til at angre; eller til at afskrække andre fra at følge deres eksempel. Oprør imod Gud undskyldes ikke   ret

Guds domme kommer hurtigt efter overtrædelse, hans råd og irettesættelser, viser sin kærlighed og barmhjertighed, og ofte gentagede kraftsudfoldelse, - er alt sammen en del af Guds plan til at bevare sit folk fra synd, og gøre dem rene og hellige, så han kan være deres styrke og skjold og deres overmådelige store belønning. Men israelitternes hårdnakkede overtrædelser, deres snarrådighed for at forlade Gud, og at de glemmer hans barmhjertighed, viste at mange havde valgt syndens tjenere, frem for den Allerhøjestes børn.   ret

Gud havde skabt dem, Kristus havde genløst dem. Fra trældommens hus gik deres kvalsråb op til Guds trone, og han tog sin arm frem for at redde dem; og bringe ødelæggelse over hele Ægyptens land for deres skyld. Han havde givet dem stor ære. Han havde gjort dem til hans særlige folk, og havde vist dem utallige velsignelser. Hvis de ville adlyde ham, ville han gøre dem til et mægtigt folk, - en lovprisning og fortræffelig for hele jorden. Gud ville ophøje sit navn gennem sit udvalgte folk, ved at vise den umådelige forskel der er mellem retfærdige og onde, Guds tjenere og afgudsdyrkere.   ret

Josua forsøgte at vise sit folk selvmodsigelsen ved at falde fra. Han ønskede at de skulle mærke at tiden var komme til at forandre sig beslutsomt, og lægge al levn af afgudsdyrkelse bort, og vende tilbage til Herren med hjertets fulde hensigt. Han dristede dem til at indprente dem med det faktum at åbenlys frafald ikke var større hån for Gud en hykleri, og en livløs form for tilbedelse.   ret

Hvis Guds gunst var værd for hvad som helst, ville den være alt værd. Sådan havde Josua besluttet det; og efter at have vejet det hele mod hinanden, besluttede han sig at tjene ham af hele hjertet. Og mere end det, han vovede at påvirke sin familie til at gå samme vej.   ret

Gud sagde til Abraham: ”Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret, for at Herren kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.” Guds løfter til Abraham og hans efterkommere, og gennem Kristus til jordens folkeslag, kunne vise sig at have været betingelsesløs. Men sådan var det ikke. Uanset om Abraham ville have del i deres opfyldelse, var det afgørende hvordan de opførte sig. Herren anerkende hans trofasthed med at regere sit hjem. Abraham undertrykte ondt med fast hånd, og vovede med forskrift og eksempel at fremme retfærdighed og gudsfrygt iblandt dem. Derved arbejdede han i harmoni med Gud, og gøre trofast sin del i den store plan.   ret

Vore farer er lige som dem, der truede det gamle Israels velstand. De ofte gentagede advarsler imod afgudstilbedelse til den hebræiske hær, gælder ikke mindre os. Alt som leder hengivenheden bort fra Gud er en afgud, og forråder os til at synde. Hvis vi tjener Gud villigt og med glæde, foretrækker vi hans tjeneste frem for syndens og Satans tjeneste; hvis vi vælger ham åbenlys, og vender os frimodigt fra al verdens tiltrækninger og forfængeligheder, skal vi nyde hans velsignelser i dette liv, og skal bo for altid i hans nærhed i det fremtidige liv.   ret

Herren vor Gud er en nidkær Gud. Han er retfærdig og hellig, Han er ikke til at spøge med. Han læser et bedragerisk hjerte.han afskyer tvesind. Han hader lunkent sind. Vi kan ikke tjene Gud og mammon, for de er antagonister (modsætninger).   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5Egw Bibelkommentaren bind 2 side 999
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9Egw Bibelkommentaren bind 2 side 1000; Sind karakter personlighed 303; Guds sønner og døtre 0607
afsn nr:10Egw Bibelkommentaren bind 2 side 1000; Sind karakter personlighed 303
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14Bibelstudium 2. Kv. 1995 s. 100
afsn nr:15
afsn nr:16Bibelstudium 2. Kv. 1995 s. 100
afsn nr:17
afsn nr:18Egw Bibelkommentaren bind 2 side 1000
afsn nr:19
afsn nr:20Egw Bibelkommentaren bind 2 side 999
afsn nr:21
afsn nr:22
afsn nr:23
afsn nr:24
afsn nr:25
afsn nr:26
afsn nr:27