Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 19. maj 1898

Tro og gode gerninger

”Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som tror på mig, ham skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger,[gennem Kristi nåde og kraft] thi jeg går til Faderen, og hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!” Dette løfte blev talt af læber som aldrig bedragede, og vi må tage løftet i Guds ord og tro det, og handle på det. Vi må tage imod Hans Ord, som det blev talt til os; og betragter vi det sådan, skal vi komme til nådens trone med troens fulde forvisning.   ret

Mange som bekender at være Guds børn har mistet deres enkelthed; der er ingen ægte tro i deres bønner, ingen tillid til løftet at hvis vi tror skal vi tage imod de ting vi beder ham om. Hvis vi har denne tro, bliver vi ikke skuffet; for Gud vil opfylde Sit ord. Herren vil have at vi fortæller Ham alle vore bekymringer, og beder til Ham for de ting som vi behøver. Løftet er: ”Bed, og I skal tage imod.” Gud vil give os de ting vi behøver. Det er vort privilegium at bede, det er Guds forret at vide hvad der er vort bedste, at tagge imod det, så vi kan forherlige Hans navn, ved at give dem til andre.   ret

Vi behøver at få mere af Jesus, og langt mindre af selvet. Vi behøver en kristuslignende enkelthed som vil lede os til at fortælle Herren alle vore mangler, og tro efter Hans rigdomme og godhed og kærlighed vil stilne vore behov. ”Hvis nogen beder om noget i Mit navn,” siger Han, ”vil jeg gøre det.” Hvis du elsker Mig, vil du vise mig denn kærlighed ved at holde Mine bud. ”Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid, sandhedens Ånd.”   ret

Trøstermanden er kun udlovet som sandhedens Ånd. Der er ingen trøst i en løgn. Trøstermandens arbejde er at definere og fastholde sandheden; og de bør ikke være grund bekymring, hvis trøsten ikke følger. Helligåndenbor først i hjertet som sandhed, og dette gør han gennem sandheden. Verden, sagde Kristus, kan ikke tage imod sandhedens Ånd, ”fordi den ikke ser den og ikke kender den; men I kender den, thi den bliver hos jer og skal være i jer.”   ret

»Den, som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham.« Dette er den eneste stande karakterprøve. Ved at gøre Guds vilje vil han vil vi give det bedste bevis på at vi elsker Gud og Jesus Kristus som Han har sendt. Ofte gentagede ord om kærlighed til Gud har ingen værdi, medmindre den kærlighed viser sig i praksis i livet. Kærlighed til Gud er ikke blot en følelse; den er en levende virkende kraft. Det menneske som gør sin Faders vilje som er i himlen, han viser verden at han elsker Gud. Frugten af hans færste kærlighed ses i gode gerninger.   ret

”Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst. Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse.” Dette betyder mere end samtygge i den sandhed, at Kristus kom til verden og døde for slægtens frelse. Forståelsen kan overbevises, men teksten betyder mere end dette. Det betyder fuldstændig oprigtighed. Det betyder tro, en forstandsmæssig tro, som vil klynge til Frelseren som det eneste håb for en falden verden. Det betyder en tro som vil gribe den forunderlige tilvejebringelse, som er gjort, og vil starte hengivenhed og kotrollere livet, hvile på en korsfæstet og opståets frelsers fortjenester. Det betyder en tro som virker ved kærlighed og renser sjælen.   ret

"Apostlen Jakob så at farer ville rejse sig når han frembragte temaet for retfærdiggørese ved tro, og han arbejdede på at vise at ægte tro ikke kan eksistere uden tilsvarende gerninger. Her kom Abrahams erfaring frem. "Du ser altså,” siger han, ”at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede frem sin fuldendelse?" Derved gør den oprigtige tro et oprigtigt arbejde i den troende. Tro og lydighed bringer en solid, værdifuld erfaring."   ret

Der er en tro som ikke er en frelsende tro. Ordet erklærer at Djævelen tror og skælver. Den såkaldte tro som ikke arbejder med kærlighed og renser sjælen vil ikke retfærdiggøre noget menneske. ”I ser”, siger apostlen ”altså, at det er af gerninger, et menneske bliver retfærdiggjort, og ikke af tro alene.” "Abraham troede Gud. Hvordan ved vi hvad han troede? Hans gerninger bevidner hans tros karakter, og hans tro blev regnet ham for retfærdighed.   ret

Vi behøver Abrahams tro i vore dage, til at oplyse det mørke der samler sig omkring os, lukker det liflige solskin fra Guds kærlighed uden, og gør åndelig vækst til dværge. Vor tro bør være frugtbar i gode gerninger; for tro uden gerninger er død. Enhver pligt der udføres, ethvert offer der gøres i Jesus navn, bringer en overmådelig belønning. Gud taler i alle pligter og giver Sin velsignelse.   ret

“Bliver retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde” siger apostlen Paulus ”ved forløsningen i Kristus Jesus, hvem Gud ved hans blod fremstillede som sonemiddel, ved tro; det gjorde Gud for at vise sin retfærdighed, da han i sin langmodighed havde båret over med de synder, som forhen var begået for i den tid, som nu er, at vise sin retfærdighed, nemlig at han er retfærdig, når han retfærdiggør den, som har tro på Jesus.”   ret

Her er sandheden udtrykt klart og enkelt. Denne barmhjertighed og godhed er fuldstændig ufortjent. Kristi nåde gives frit, for at synderen kan retfærdiggøres, uden at gøre krav på nogen egne fortjenester. Retfærdiggørene er hel og fuldkommen tilgivelse for synd. I det øjeblik synderen modtager Kristus ved troen, da har han tilgivelse. Kristi retfærdighed tillægges ham, og han bør ikke mere tvivle på Guds tilgivende nåde.   ret

Det er ikke selve troen, der frelser os. Tro kan ikke fjerne skyld. Kristus er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Retfærdiggørelsen skænkes gennem Jesu Kristi fortjenester. Han har betalt prisen for syndernes forløsning. Og dog er det kun ved tro på hans blod at Kristus kan retfærdiggøre den troende.   ret

Synderen må ikke regne med sine egne gode gerninger som et middel til retfærdiggørelse. Han må komme til det punkt hvor han vil opgive al sin synd, og favne hvert mål af lys lidt efter lidt som det skinner på hans livsbane. Han griber simpelt hen ved tro den fri og rigtige anskaffelse af nåde ved Kristi blod. Han stoler på Guds løfter, som gennem Kristus er blevet ham helliggørelse, retfærdighed og forløsning. Og dersom han følger Jesus efter, vil han vandre ydmygt i lyset, mens han glæder sig over lyset og lader det skinne til andre. Idet han er blevet retfærdiggjort ved tro, har han en iboende glæde ved lydighed livet igennem. Han har fred med Gud som følge af, hvad Kristus er for ham. Sjæle som ærer Gud, underordnerer sig under Ham og adlyder Hans ord, vil få guddommelig oplysning. I Guds dyrebare ord er der ædel renhed og skønhed, som mennesket ikke kan opnå uden ved Guds hjælp.   ret

Tro fortjener intet for os; den er en gave fra Gud, som vi kan modtage og værdsætte, ved at gøre Kristus til vor personlige frelser. Vi kan (vælge) at afvise gaven og tale tvivl og blive kede af det ved at nære tvivl. Men dette vil vokse til en uoverstigelig hindring, og udelukke hans lys og kærlighed fra vore hjerter.   ret

Ingen af os kan undskyldes, under nogen form for trængsel, at løsne vort greb på Gud. Selvom om menneskers medfølelse kan svigte, elsker Gud os stadig og ynkes, og rækker Sin hjælpende hånd ud. Gus evige arme omfavner den sjæl, der vender sig til Ham efter hjælp. Han er vor kilde til styrke, eller vor befæstning i enhver trængsel. Når vi råber til Ham efter hjælp, vil hans hånd rækkes mægtigt ud for at frelse. Under alvorlig fast beslutning og bøn til Gud efter den hjælp vi behøver, her vil vi finde styrke. Gud elsker at få Sine børn til bede til Ham, og stole på at Han gør de ting som de ikke kan gøre af sig selv. Lad os så give agt på Hans stemme, som taler som noget menneske aldrig har talt: ”Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen. Hvis I beder mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!”
Mrs. E. G. White.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7Egw Bibelkommentaren bind 7 side 936
afsn nr:8Egw Bibelkommentaren bind 7 side 936
afsn nr:9Egw Bibelkommentaren bind 7 side 936
afsn nr:10
afsn nr:11Egw Bibelkommentaren bind 6 side 1071Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 1.kv 2000. s. 23
afsn nr:12Egw Bibelkommentaren bind 6 side 1071; Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 1.kv 2000. s. 23
afsn nr:13Egw Bibelkommentaren bind 6 side 1071; Sabbatsskolelektier, Lys i mørke, 1.kv 2000. s. 23
afsn nr:14Egw Bibelkommentaren bind 6 side 1081
afsn nr:15