Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 28. maj 1902

Det er Guds vilje med jer

”Det er Guds vilje med jer, at I skal helliggøres." Store ansvar, høje og hellige mål, er inden for vor rækkevidde. Helliggørelse betyder fuldkommen kærlighed, fuldkommen lydighed, en hel overensstemmelse med Guds vilje. Det betyder en uforbeholden overgivelse til Ham. Det betyder at være ren og uselvisk, uden plet eller lyde.   ret

Fra evigheden af har Gud udvalgt os til at være Hans lydige børn. Han gav Sin Søn til at dø for os, så vi kan helliggøres gennem Hans nåde. Hans mål med os er en stadig voksende kundskab og kraft. Hans lov er et ekko af Hans egen røst, der giver alle indbydelsen: ”Kom højere op. Vær endnu helligere.” Hver dag må vi vokse i fuldkommelses-gørelsen af kristen karakter. For denne Kristus iklædte Sin guddommelighed med menneskelighed. Derfor kom Han til jorden, og levede et liv i lidelse og afsavn.   ret

Men lad igen tro at det er muligt for mennesker, at nå det ideal i egen kraft, som Gud giver dem. Vore hjerter er onde, og vi kan ikke forandre dem. ”Hvem kan bringe noget rent ud af noget urent? – Ingen!” ”Det kødelige sind er i fjendskab imod Gud, for det er ikke underlagt Guds lov, og det kan heller ikke blive det.” Uddannelse, kultivering, udvise viljekraft, menneskelig anstrengelser, alt har sin berettigelse; men er magtesløs her. De kan give en korrekt optræden i det ydre, men de kan ikke forandre hjertet, dette kan ikke rense sjælen. Der må være en kraft der virker indefra, et nyt liv ovenfra, før mennesket kan forandres fra synd til hellighed. Denne kraft er Kristus. Hans nåde alene kan opildne sjælens livløse evner, og tiltrække dem til Gud, til hellighed.   ret

Han frelser til det yderste.
Den store lektie som alle må lære, - den stakkels synder er død i overtrædelser og synder, og den bekendende kristne, som har kendt Kristus, men har klynget sig til sine synder, - er at Kristus vil frelse alle, som kommer til Ham, frelse dem til det yderste. ”Ham som kommer til Mig,” siger Han, ”vil jeg på ingen måde forkaste.” Staklen, den lidende og den syndige, kan finde alt det han behøver i Kristus. Lige så snart de tager imod Jesus som deres personlige Frelser, udskiftes pinsels- og veråb med lovprisnings- og takkesange.   ret

Når synderen mærker sit behov for Retfærdighedens Sol, når han kommer til Jesus og siger: ”Herre, jeg er syndig, uværdig, håbløs, hjælpeløs, frels mig, ellers går jeg fortabt,” så vil han blive accepteret hos den Elskede. Han lærer hvad det vil sige at sidde på de himmelske steder hos Kristus Jesus. Gud siger: ”Lad der blive lys,” og der blev lys. Det hjerte der tidligere var formørket af synd, er omstrålet af Hans nærvær, som er livets lys.   ret

Gud søger altid at bringe menneskers tankesind i forbund med det guddommelige. Han giver os retten til at samarbejde med Kristus og åbenbare Hans nåde for verden, så vi kan få mere kundskab om himmelske ting. Når vi ser på Jesus, kan vi få et klart og tydeligere syn på Gud, og se at vi bliver forandret. Godhed, kærlighed til vore medmennesker, bliver vort naturlige instinkt. Vi udvikler en karakter som svarer til den guddommelige karakter. Når vi vokser i hans lighed, får vi større kapacitet til at kende Gud. Mere og mere går vi ind i fællesskabet med den himmelske verden, og vi får en større kraft til at modtage kundskabens rigdomme og evighedens visdom. ”Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre.”   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6