Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 12. juni 1901

Åndelig vækst

Det er Herrens ønske at Hans efterfølgere skal vokse I nåde, så deres kærlighed skal være mere og mere I overflod, så de skal fyldes med retfærdighedens frugter, som er hos Jesus Kristus, til Guds pris og ære.   ret

Hvor der er liv, vil der være vækst og frugter: men hvis vi ikke vokser i nåden, vil vi blive forkrøblet i åndelig henseende, syge og golde. Det er kun ved at vokse, ved at bære frugt, at vi kan opfylde Guds hensigt med os. ”Derved er min Fader helliggjort,” sagde Kristus, ”at I bærer megen frugt.” Joh 15,8. For at kunne bære megen frugt må vi udnytte vore privilegier til det yderste." Vi må bruge enhver anledning vi får til at opnå styrke.   ret

En ren, ædel karakter med alle de store muligheder, den indebærer, er skaffet til veje for hvert eneste menneske. Men der er mange, der ikke nærer en alvorlig længsel efter en sådan karakter. De er ikke villige til at skille sig af med det onde for at modtage det gode. Store muligheder er inden for deres rækkevidde; men de forsømmer at gribe de velsignelser, der ville bringe dem i samklang med Gud. De modarbejder ham, der kun har deres bedste for øje. De er døde grene, der ikke har forbindelse med vintræet. De kan ikke vokse.   ret

En af de guddommelige planer for vækst er viderebringelse. Den kristne skal få styrke ved at styrke andre. Han der vander skal også selv blive vandet.” det er ikke blot et løfte, det er en guddommelig lov, en lov som Gud ønsker at strømme af godgørenhed, ligesom vande fra det store dyb, hele tiden skal være i omløb, hele tiden flyde tilbage til deres kilde. Opfyldelsen af denne lov er hemmeligheden ved åndelig vækst.   ret

Hør Kristi ord: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Ingen ord kan udtrykke de velsignelser som de får, der arbejder alvorligt på udføre dette hverv. Af dem som efter Frelserens opstandelse adlyd Hans bud og give det lys som de havde fået, læser vi: ”Men de gik ud og prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.”   ret

Alt som kunne gøres blev gjort for at vore første forældre var rene og forblev rene. Og siden syndefaldet har Herren udvirket Sin vilje i genløsningsplanen, og plan hvorved Han søger at genoprette mennesket til sin oprindelige fuldkommenhed. Kristi død på korset gjorde det muligt for gud at tage imod tilgivelse fra enhver angrende sjæl. Dette blev forordnet i kærligheds-rådslagninger. Det er muligt for os at være mere end sejrherre ved ham som gav Sit liv for os. Hvis vi kommer til Gud i tro, vil Han tage imod os og give os styrke til at klatre opad til fuldkommenhed. Hvis vi vogter alle ord og enhver handling, så vi ikke gør noget der vanærer Ham som har betroet os, hvis vi udnytter enhver anledning vi har fået tilstået os, skal vi vokse i mænd og kvinders fylde i Kristus. Vi har fået store og værdifulde løfter, at vi må gøre dette.   ret

Lad dem som er fortrykte under en fornemmelse af synd, huske på at der er håb for dem. Menneskeslægtens frelse har altid været genstand himlens rådssamlinger. Nådespagten blev gjort før verdens grundlæggelse. Den har eksisteret fra al evighed, og den kaldes for den evige pagt. Så sikkert som der aldrig har været et tidspunkt hvor Gud ikke var, lige så sikkert er det at der aldrig har været et øjeblik hvor det ikke var det evige sindelags glæde at vise Sin nåde for menneskeheden. Han kalder os altid: “Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.” ”Se, for kort til at frelse er ej Herrens arm, hans øre er ikke for sløvt til at høre.”   ret

Kristne medarbejdere! Åbenbares Kristus i os? Gør vi alt, hvad der står i vor magt, for at opbygge et legeme, der ikke svækkes let, et sind, der ser ud over sin egen grænse til enhver handlings årsag og virkning, et sind, der kan kæmpe med vanskelige problemer og overvinde dem, en vilje, der er fast nok til at modstå det onde og forsvare det, der er rigtigt? Korsfæster vi selvet? Vokser vi op til det mål af vækst, der kan rumme Kristi fylde, forbereder os på at klare hårdhed som gode soldater af korset?   ret

afsn nr:1Egw Bibelkommentaren bind 7 side 947
afsn nr:2At jeg må kende ham 0607
afsn nr:3At jeg må kende ham 0607
afsn nr:4Egw Bibelkommentaren bind 7 side 947 At jeg må kende ham 0607
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7Egw Bibelkommentaren bind 7 side 935
afsn nr:8At jeg må kende ham 0607