Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 25. juni 1902

Hvad Guds ord er for os.

Gud har givet os sit ord som en lygte for vore fødder og et lys på vor sti. Dets lære er af livsvigtig betydning for vor fremgang i alle livets forhold. Også i vore timelige anliggender vil det kunne give bedre vejledning end nogen anden rådgiver. De guddommelige råd er den eneste vej til fremgang. Der er ingen stilling, intet område af den menneskelige erfaring, hvortil bibelstudium ikke er en betydningsfuld forberedelse.   ret

Bibelen er den store autoritet, når det gælder ret og uret, eller at finde en klar definition på synd og hellighed. Dens levende principper går som en gylden tråd gennem vort liv og er vor eneste sikkerhed i prøvelser og fristelser.   ret

Bibelen er som et kort, der viser os sandhedens vejmærker De, der kender dette kort, vil fortrøstningsfuldt kunne begive sig ud på pligtens vej, uanset hvorhen de bliver kaldet.   ret

Bibelen indeholder et enkelt og fuldstændigt system for teologi og filosofi. Dens bøger gør os vise til frelse. Den fortæller os, hvordan vi skal nå den evige glædes boliger Den fortæller os om Guds kærlighed, som den ses i frelsesplanen, og giver os kundskaben over alle kundskaber kundskaben om Kristus. Han er Guds udsendte; han er vor frelses ophav Uden Guds ord har vi intet kendskab til, at Herren Jesus personligt har besøgt vor verden, og heller ikke til hans guddommelige natur under hans forudtilværelse hos Faderen.   ret

Bibelen blev ikke kun skrevet for de lærde; den blev tværtimod til for almindelige mennesker De store sandheder, der er nødvendige for vor frelse, er så klare som middagssolen, så ingen andre vil gå fortabt, end de som følger deres egen dømmekraft i stedet for Guds åbenbarede vilje.   ret

Guds ord rammer enhver brist i vor karakter, præger hele mennesket, indvortes og udvortes, ydmyger stolthed og selvophøjelse og lader Kristi Ånd føre an både i livets små og store pligter. Det viser hvordan vi skal være urokkelige i troskab, retfærd og renhed og på samme tid stedse venlige og medfølende.   ret

Jo bedre vi lærer Bibelen at kende, des større pris vil vi sætte på den. Uanset hvor vi vender os hen under studiet af Bibelen, vil vi finde en fremstilling af Guds uendelige visdom og kærlighed. For den virkelig omvendte er Guds ord livets glæde og trøst. Guds Ånd taler til ham, og hans hjerte bliver som en vandrig have.   ret

Styrker intellektet
Der findes intet, som i den grad er egnet til at styrke forstanden, som bibelstudium. Ingen anden bog er så virkningsfuld til at ophøje tankerne og til at skærpe åndsevnerne, som Bibelen med dens omfattende, forædlende sandheder. Hvis Guds ord var blevet læst, som det skulle, ville mennesker have et udsyn så vidt og en karakter så ædel, som sjældent ses i disse tider. KA 106   ret

Ingen kundskab er så sikker så konsekvent, så vidtrækkende, som den, der opnås ved studiet af Guds ord. Om der ikke fandtes en anden bog i den vide verden, ville Guds ord gøre mennesket fuldkomment ved Kristi nåde, og danne en karakter som passer til det kommende, udødelige liv. De, som læser Ordet, tager imod det i tro som sandhed og lader det virke på karakteren, så de bliver fuldkomne i ham, som er alt og i alle. Tak Gud for denne mulighed, som mennesket har fået.   ret

Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb. Tænk på dette, lev i dette, så alle kan se, at du gør fremgang. Thi alt kød er som græs, og al dets herlighed som græssets blomster; græsset visner, og blomsterne falder; men Herrens ord bliver evindelig.   ret

Tiden, som benyttes til studiet af Guds ord og bøn, belønnes hundredfold.   ret

Guds ord er den levende sæd, og når denne sæd sås i sindet, må mennesket drage omhyggelig omsorg for væksten på hvert stade. Hvordan kan det gøres? Efter at Ordet er modtaget i bøn, må man hæge om og praktisere det i hverdagen. Det må spire og bære frugt, først strå, så aks og så fuld kerne i akset.   ret

Den nødvendige ånd.
Det er ikke nok at læse Bibelen, som man læser andre bøger. Helligånden må bevæge den søgendes hjerte til at forstå Ordet på rette måde. Den samme Ånd, som indblæste Ordet, må også virke på Ordets læser. Da vil man høre røsten fra Himmelen. Sjælens sprog vil være: Gud, dit Ord er sandhed.   ret

Ved overfladisk læsning af Ordet vil man ikke kunne opnå det, der var Himmelens hensigt. Det må granskes og næres i hjertet. Kundskab om, Gud opnås ikke uden åndelige anstrengelser. Vi må granske Bibelen flittigt og bede Gud om Helligåndens vejledning til at forstå Ordet. Vi skulle koncentrere tankerne om et enkelt vers, indtil vi har forstået, hvad Gud vil sige til os i dette vers. Så må vi lade denne tanke forblive i sindet, indtil den er blevet vor egen, og vi ved at så siger Herren.   ret

Man får ikke meget ud af en flygtig læsning af Skriften. Det er muligt at læse hele Bibelen igennem uden at forstå dens dybe og skjulte mening. Undersøgelsen af et enkelt afsnit indtil dets betydning opfattes klam, og dets forhold til frelsesplanen er indlysende, har større betydning end læsningen af mange kapitler uden nogen speciel hensigt, og uden at finde nogen positive retningslinier Tag Bibelen med dig. Læs i den når du har anledning til det. Fæst teksten i hukommelsen. Du kan endog læse et af snit medens du går på gaden, meditere over det og fæste det i hukommelsen.   ret

Kristi liv, som giver verden liv, findes i hans ord. Jesus helbredte sygdomme og uddrev dæmoner ved sit ord. Han stilnede de oprørte bølger og opvakte de døde ved sit ord, og folk bevidnede, at der var magt i dette ord. Han talte Guds ord, som han havde talt det til alle profeterne og lærerne i Det gamle Testamente. Hele Bibelen er en åbenbarelse af Kristus. Den er kilden til vor kraft.   ret

Ligesom maden holder vort fysiske liv vedlige, således holdes vort åndelige liv vedlige ved Guds ord. Hvert eneste menneske må selv tage imod livet fra Guds ord. Hvert eneste menneske må selv tage imod livet fra Guds ord. Ligesom vi selv må spise for at få næring, må vi også selv taget imod Ordet. Det kan vi ikke opnå gennem andre mennesker.   ret

Ja, Guds ord er livets brød. Den, som spiser af dette ord og optager det i organismen, så det bliver en del af hver handling og hvert karaktertræk, vokser sig stærk i Guds kraft. Det giver sjælen udødelig livskraft, gør erfaringen fuldkommen og bringer en lykke, der varer evigt.
Mrs. E. G. White.
  ret

afsn nr:1KA 126
afsn nr:2KA 126
afsn nr:3KA 126
afsn nr:4KA 126
afsn nr:5KA 126
afsn nr:6KA 126
afsn nr:7KA 126
afsn nr:8
afsn nr:9KA 106
afsn nr:10
afsn nr:11KA 106
afsn nr:12KA 106
afsn nr:13KA 106
afsn nr:14KA 106
afsn nr:15KA 262
afsn nr:16KA 262
afsn nr:17KA 262
afsn nr:18KA 106