Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 4. juli 1906

XI. Åbenbaringens bog - Vort store forrådshus

Idet vi nærmer os alle tings afslutning her på denne jord, så kræver de profetier, der henviser til de sidste dage, vor særskilte opmærksomhed. Den sidste bog i det ny testamente er fuld af sandheder, som vi behøver at forstå. Satan har forblindet manges sind, så at de med glæde har benyttet enhver undskyldning for ikke at granske Åbenbaringens bog.   ret

Denne bog i forbindelse med Daniels Bog kræver omhyggelig læsning. Enhver gudfrygtig Ordets forkynder bør overveje, hvorledes han bedst kan komme til forståelse af og fremstille det evangelium, som vor Frelser i egen person kom for at kundgøre for sin tjener Johannes - "Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes," (Åb 1,1) Ingen bør blive mismodig i sin granskning af Åbenbaringens Bog, fordi den indeholder tilsyneladende dunkle sindbilledlige fremstillinger. "Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den." (Jak. 1,5). "Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær." (Åb 1,3). De store og højtidelige sandheder, som Åbenbaringens Bog indeholder, skal forkyndes for verden, og disse sandheder må indgå som levende bestanddele i Guds menighed. Denne bog bør granskes med større omhu og flid, og der bør lægges større vægt på en alvorlig forkyndelse af de sandheder, som den indeholder - sandheder, som angår alle, der lever i disse sidste dage. Enhver, som bereder sig til at møde Herren bør gøre denne bog til genstand for den alvorligste granskning og bøn. Den er, netop hvad dens navn betegner: en åbenbaring af de overmåde betydningsfulde begivenheder, som vil finde sted i de sidste dage. På grund af sin urokkelige tillid til Guds Ord og for Jesu vidnesbyrds skyld blev Johannes forvist til øen Patmos; men dette skilte ham ikke fra Kristus. Herren besøgte sin trofaste tjener i hans landflygtighed og gav ham undervisning om, hvad der skulle komme over jorden.   ret

Denne undervisning er af den allerstørste betydning for os, som lever i de sidste dage. Vi vil snart blive vidne til opfyldelsen af de begivenheder, som Kristus viste Johannes, og når Herrens sendebud fremholder disse højtidelige sandheder, må de selv have forståelsen af, at de emner, de behandler, har evighedsbetydning, og de bør søge Gud om Helligåndens dåb, for at de må kunne tale, ikke deres egne ord, men de ord, som gives dem af Gud.   ret

Åbenbaringens Bog må blive lagt åben for folket. Mange har hørt den fremstillet som en lukket bog; men den er lukket kun for dem, som forkaster lyset og sandheden. De sandheder, den indeholder, skal forkyndes, for at folk må få en anledning til at berede sig for de begivenheder, som så snart vil indtræffe. Den tredje engels budskab må blive fremholdt som det eneste håb om frelse for en fortabt verden.   ret

De sidste dages vanskeligheder og farer er over os, og i vor virksomhed bør vi advare menneskene om den fare, som truer dem. Undlad ikke at omtale de alvorsfulde begivenheder, som profetien har åbenbaret snart vil finde sted. Vi er Guds sendebud, og vi har ingen tid at spilde. De, som ønsker at være vor Herre Jesu Kristi medarbejdere, vil vise stor interesse for de sandheder, som findes i denne bog. Med pen og mund vil de stræbe efter at klargøre de underfulde ting, som Kristus kom fra Himlen for at åbenbare.   ret

afsn nr:1Evangeliets sendebud 339/11
afsn nr:2Evangeliets sendebud 339/11
afsn nr:3Evangeliets sendebud 339/11
afsn nr:4Evangeliets sendebud 339(40?)/11
afsn nr:5Evangeliets sendebud 340/11