Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 20. august 1894

Bibelen kan forstås af alle

”I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig.” ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. ” ”For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. ”   ret

Det er ved at ransage Skriften, at vi kommer til at kende Gud og Jesus Kristus, som han har sendt. Bibelen er ikke kun blevet givet til gavn for prædikanter; det er en bog for folket; den er til trøst for den fattige. Det er en stor fejltagelse, når prædikanter giver folk det indtryk, at de ikke skal læse Bibelen, fordi de ikke kan forstå dens hellige undervisning og må være tilfredse med fortolkning fra dem, hvis opgave det er, at forkynde Guds ord. Forkyndere, der underviser folk sådan, tager selv fejl. Bibelen og sjælen er skabt for hinanden, og Gud rører ved hjertet gennem Ordets og Helligåndens indvirke. For den, der får kærlighed til sandheden, er Guds ord som et lys, der skinner på et mørkt sted og viser vejen så klart, at den vejfarende ikke behøver gå fejl, selvom han er enfoldig. Han indser at, ”dine ord giver lys, når de åbner sig, og giver den uerfarne forstand. ”   ret

Den ulærde kan med sin ydmyghed og enfoldighed og i sjælens oprigtige ønske høste langt større trøst i Bibelen end den lærde eller mere ophøjede og agtede mand. Han bliver måske aldrig i stand til at præsentere over for andre de samme beviser på ordets inspiration, som en lærd mand ville kunne; men i sit liv og sin karakter kan han bære et stærkt vidnesbyrd, der viser sandhedens kraft i hans adfærd. Gud vil, at de fattige og dårligt uddannede skal have hans ord som et sikkert lys og en vejleder på retfærdighedens vej. Hvis de er oprigtige og virkelig ønsker at kende Guds vilje, vil de ikke blive efterladt i mørke. Det er enhvers privilegium, at selv blive vis til at læse Skriften. Ingen kan trygt overlade sin sjæl til en forkynder, eller til mænd, der er lærde og velbegavede. Jesus anklagede præsterne og lederne, der blev anset for at være lærde i skrifterne, for at være uvidende om både skrifterne og Guds kraft. De, som Gud har betroet talenter, er ansvarlige for brugen af deres gaver, og bør studere skriften som en bog, der kan forstås. En eneste tekst har førhen og vil fremover være som en duft af liv til liv for mangen en sjæl. Når et menneske søger omhyggeligt, vil Bibelen åbne for nye skatte af sandhed, der vil være som lysende juveler for sindet.   ret

Hvis de fattige og uuddannede ikke er i stand til at forstå Bibelen, var Kristi mission til vor verden nytteløs; for han siger, ”Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. ” Befalingen om at søge skrifterne rettede Kristus ikke kun til farisæerne og de skriftkloge, men til den store skare af almindelige mennesker, der flokkedes om dem. Hvis Bibelen ikke kan forstås af alle klasser i folket, rig som fattig, hvad ville Frelserens formaning, om at søge skriften, så gavne? Hvilket udbytte kan det give, at studere noget, der aldrig vil kunne forstås? Hvilken konsekvens vil dette bud have, hvis ikke studiet af skriften vil fjerne vildfarelsers tåger og lede mennesker til at få forståelse af Guds åbenbarede vilje for mennesker?   ret

Lad enhver, der er blevet velsignet med evner til at tænke, åbne den forsømte Bibel og studere skrifterne, så han må forstå, hvad der er Guds vilje med ham. I denne bog er der givet himmelske oplysninger til mennesket. Bibelen er skrevet til alle, - til ethvert samfundslag, til mennesker under alle himmelstrøg og alle aldre. Det er ethvert intelligent menneskes pligt at studere Skriften. Enhver må selv kende de betingelser, der er for frelse. Satan har placeret sin skygge mellem din sjæl og de klare lysstråler, der skinner fra himlen for at lede dig til lyksalighedens porte. Gennem sit forbund af onde engle og onde mennesker har Satan arbejdet på en sådan måde, at sandheden er blevet begravet under affald af menneskelige traditioner, skikke og vaner.   ret

På Kristi tid, lige som i vore dage, så folk hen til de veluddannede, til de skriftkloge og farisæerne, for at de skulle forklare dem betydningen af det, som himlens Gud havde åbenbaret. Disse lærere var veget væk fra Gud og fulgte deres egen forståelse og ikke Herrens veje. De syntes, de måtte fortolke skrifterne på en måde, der passede med deres handlemåde. De søgte menneskeres ære og gik mere og mere væk fra Herrens tydeligt åbenbarede vej for at følge menneskeligt udtænkte traditioner. Kristus sagde om dem: ”forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud. ”   ret

Farisæerne og de religiøse ledere fremstillede Guds karakter så forkert, at det var nødvendigt for Kristus at komme til verden for at repræsentere Faderen. Gennem Satans listighed var mennesket blevet ledt til at tillægge Gud sataniske egenskaber; men Frelseren fejede det tætte mørke til side, som Satan havde placeret for Guds trone for at standse de skinnende stråler af nåde og kærlighed, der kom fra Gud til mennesket. Jesus Kristus viste Faderens sande karakter for verden, idet han repræsenterede ham fuld af nåde, kærlighed og lys. Kristus tog menneskelighed på sig, for at lyset og den guddommelige kærligheds stråler ikke skulle udslette mennesket. Da Moses bad: ”Lad mig dog se din herlighed, ” blev han placeret i en klippespalte, og Herren gik forbi ham. Da Filip bad Kristus om at vise dem Faderen, sagde han, ”Den, der har set mig, har set Faderen. ” Han åbenbarede Faderen for Filip, som han havde åbenbaret ham for Moses, da han gik forbi ham og forkyndte: ”Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. ” Jesus erklærede sig over for verden som den fuldkomne repræsentant for Faderen, og indbød verdens kærlighed og tillid til at samle sig i Faderen. Han sagde: ”Jeg er i Faderen og Faderen er i mig. ” ”Kender I mig, vil I også kende min Fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham… Tror I ikke, at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen og Faderen i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. ”   ret

I et tydeligt sprog lærte Frelseren verden, at den ømhed, medfølelse og kærlighed, som han viste mennesker, netop var hans himmelske Faders egenskaber. Uanset hvilken læresætning om nåde han fremholdt, hvilket løfte om glæde, hvilken gerning af kærlighed, uanset hvilken guddommelig tiltrækning han udøvede, så havde den sin kilde i alles Fader. I Kristi person ser vi den evige Gud optaget af at udøve uendelig nåde mod det faldne menneske. Kristus iklædte sin guddommelighed menneskelighed, så hans menneskelighed kunne røre menneskeheden og guddommelighed nå guddommelighed.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8