Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 29. august 1878

En lektie disse tider [Brug af vin]

Nr ét
Der er kun en rigtig standard i verden, og det er Guds standard. I realiteten er vi alle underkastet samme forpligtelse, nemlig at nå den høje standard; og Gud drager os ligeledes ansvar for ham. Samfundet kan sætte kunstige forskelle og reguleringer op, men i sidste ende bliver det, det samme. Mænd forlanger at kvinder skal leve op til en renhedsstandard som er næsten lige med engles, medens de selv rejser en standard der er ganske anderledes for dem selv.   ret

Unge mænd sætter sig ned med vin og aftensmåltid, og føjer deres appetit frit ud for giftig drik og tobak, og er ligeglad med deres opførsel, vulgære og oprørte i deres omgang, og søger ofte et lavt og fornedrende selskab, underskylder sig selv under påskud af verdens skikke og metoder. Men skal unge damer handle sådan vil de fuldstændig og for altid være til vanære i hele verdens øjne.   ret

Men dette understreges: ”Oh, unge mænd skal have lov til at udså deres vilde rajgræs.” Det er en forfærdelig fejltagelse. Man bør have i sinde at ”sådan som udsæden er, ligeså bliver høsten.” Unge mænd som er sunket ned i udsvævelser høster allerede hvad de har sået. De skal ikke vente til modningsårene før de erkender at de må betale straffen for al denne overtrædelse af moralloven. Hver dag ser vi tilfælde af unge mænd som er svækket i krop og sind, hvis moral er fornedret, og de dør før tiden fordi de har overtrådt naturens love, og faldne ofre for de fristelser som verdens mode fremholder for dem.   ret

Naturens lov er Guds lov, og straffen for dets overtrædelse hjemsøges på samme måde for mænd og kvinder. Det er ikke almindeligt at drage fædre til ansvar på samme måde som mødre, når deres børn opdrages. Hvor mange prædikener holdes der ikke om moderens ansvar, og hvor meget står der ikke skrevet om dette; medens faderen tilsyneladende fritages for al byrde. Vi vil appellere til fædre, i håb om at vække dem til en fornemmelse af deres gudsgivne ansvar for deres børn. Vi vil sige: Vogt jer mod at få denne ødelæggende levevane, som påvirker direkte eller indirekte til at svække jeres børns sårbare moral.   ret

Når moderen gør hele sin pligt at uddanne sine børn til livets renhed, kan faderen for ofte, ved sit eget eksempel, åbne fristelsens dør for sine børn. Når han føjer sig i vin og tobak, og andre syndige skikke, formindskes forhindringerne mod synd i deres øjne. Følger man denne umoralske kurs, siges det at mange fædre føjer deres børn, at Guds lov i virkeligheden ikke længere er bindende for mennesker; at den kun er til at regere over israelitterne; eller at den er ophævet ved Kristi død. Forstandige unge forstår ikke længere at der nogen lov at overtræde. Den gavnlige frygt for at bryde Guds bud, bliver svagere og svagere i deres tanker, indtil moralforskrifterne som moderen oplærer børnene nøje i, tilpasser sig faderens følelsesmæssige indstillinger.   ret

Hvis menneskene samvittighedsfuldt og nøje holdt Guds lov, ville der ikke være nogen drankere, ingen tobaksslaver, ingen nød, fattigdom og forbrydelse. Saloner, som udskænker spiritus, ville blive lukket af manglende kunder, og ni tiendedele af al den elendighed, der findes i verden, ville ophøre at eksistere. De unge mennesker ville have en rank og ædel holdning, en let og spændstig gang, klare øjne og et sundt udseende.   ret

Når forkyndere på deres prædikestole sætter troskab mod Guds lov i miskredit; når de forener sig med verden i at gøre den upopulær; og når disse ledere, som er folkets lærere, nyder et glas for selskabs skyld og bruger den tilsmudsende tobak, hvilken afgrund af laster, kan man så ikke forvente af de unge i denne slægt? Dagens aviser - med deres efterretninger om kriminalitet, mord og selvmord - giver svaret, og udpeger tidens frygtelige farer.   ret

De tegn som eksisterer i dag, som profetien foreskriver, de vil karakterisere samfundets tilstand lige før Kristi andet komme. I har hørt meget om tibudslovens autoritet og hellighed. Gud er ophavsmanden til denne lov, som er grundloven for hans regering i Himmel og på Jord. Alle oplyste lande har gjort denne ophøjede grundlov til basis for deres love. Og alligevel ser man lovgivere og prædikanter, der er anerkendt som folkets ledere og lærere, leve i åben overtrædelse af principperne i disse hellige bud.   ret

Mange prædikanter, som forkynder Kristus fra prædikestolen, viger derefter ikke tilbage for at sløve deres sanser ved at småpimpe og endda nyde brandy og anden spiritus. Den kristne standard siger: "Tag ikke, smag ikke, rør ikke!" Og lovene for vor fysiske organisme gentager den alvorlige formaning med eftertryk. Enhver kristen prædikant har pligt til at fremholde denne sandhed klart for sine tilhørere og undervise både ved ord og eksempel.   ret

Bibelen lærer ingen steder at bruge giftig vin, såvel som drikkevarer som symbol på Kristi blod. Vi appellerer til den naturlige forstand om, Kristi blod bedre fremstilles ved ren druesaft i sin naturlige tilstand, eller om den er blevet omdannet til gæret og giftig vin. Vi fastholder at førstnævnte kun er det rigtige symbol på at fremstille Kristi hellige blod, og et symbol han selv har givet; og vi tilskynder at sidstnævnte aldrig skal sættes på Herrens bord.   ret

Nogle erklærer at Kristus foretrak moderat brug af gæret vin, og vidnet derpå refereres til hans forandring af vand til vin. Men vi protesterer over at Kristus aldrig har lavet ugiftig vin; en sådan handling vil være modsat al lære og eksempel i hans liv. Han var den Engel som ledte Israels børn ud i ørknen. Han proklamerede Sinais lov. Han forhindrede dem, som optrådte i det hellige embede fra at bruge vin; og hans grund for at gøre dette er åbenlys - nemlig at de må få en klar dømmekraft og se mellem det almindelige og det hellige, at udøve ret mod faderløse og enker, og undervise om hans love og forordninger for Israel, og ikke tage imod bestikkelse. Dem som ophæver Guds lov for at afskaffe sabbaten, afskaffer de alvorligste restriktioner mod at bruge spiritus.   ret

Han som viste sig for Manoas hustru, og fortalte at hun skal få en søn, og beskrev hans karakter og styrke, og pålagde hende at ikke drikke vin eller stærk drik, for barnet skulle være en nasiræer fra sin fødsel; Han som viste sig for Zakarias, og gav ham anvisninger om den ufødte Johannes, pålagde ham at barnet ikke skulle drikke vin eller stærk drik, var ikke ham, der ville lave giftig vin og gav det til folk ved bryllupshøjtideligheden. Den vin som Kristus fremstillede af vand, ved hans krafts mirakel var ren druesaft. Frelserens mål ved dette mirakel, var at få festskaffemesterens forvanskede smag over i en sund tilstand, og bevæge ham til anerkendelsen at denne vin havde meget større kvalitet end den han før havde smagt.   ret

I vor tid er der dem, som, i undskyldning for deres egne synder, følger jødernes eksempel, og anklager Kristus for at være sabbatsbryder og pimpe vin, selvom han erklærede at han holdt sin Faders bud, og hele hans liv var et eksempel på mådehold og selvfornægtelse. Pimpede han vin kunne han ikke være et fuldkomment offer, og kraften i hans blod ville ikke være til nogen nytte. Men denne anklage, såvel som den førnævnte, modbevises bedst ved Kristi egen karakter og lære.   ret

Den kristne menighed er kaldet til at være jordens salt og verdens lys. Kan dette anvendes på kirkesamfundene i dag, hvor mange af deres medlemmer ikke blot bruger den forurenende tobak, men også berusende vin og spiritus, og rækker vinglasset til deres næste? Kristi menighed bør være en skole, hvor de uerfarne unge mennesker - ud fra et moralsk og religiøst synspunkt - kan blive oplært til at beherske deres appetit. Der skulle de kunne lære, hvor farligt det er at give sig i lag fristelsen og lege med synden; at der ikke er noget, der hedder at drikke med måde; og at den, der pimper, er på vej nedad. De skulle formanes til ikke at se til vinen, hvor rød den er, for til sidst vil den bide som en slange og spy sin gift som en øgle. – Mrs. E. G. White   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6Helse og livsstil 161
afsn nr:7Helse og livsstil 162
afsn nr:8Helse og livsstil 162
afsn nr:9Helse og livsstil 162
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14Helse og livsstil 162