Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

Signs of the Times d. 03. september 1902

»Lad dette sindelag være i jer«

Evangeliets etik anerkender intet andet mål end Guds sinds og viljes fuldkommenhed. Gud kræver overensstemmelse med sin vilje af sine skabninger. En ufuldkommen karakter er synd, og synd er lovens overtrædelse. Alle retfærdige karakteregenskaber hviler i Gud som et fuldkomment, harmonisk hele. Enhver, der modtager Kristus som sin personlige frelser, har det privilegium at besidde disse egenskaber. Dette er hellighedens videnskab.   ret

Hvor vidunderlige er ikke de muligheder, den faldne menneskeslægt har fået! Gennem sin Søn har Gud åbenbaret det høje stade, mennesket er i stand til at nå. Gennem Kristi fortjenester løftes mennesket op fra sin faldne tilstand, renses og bliver mere kostbar end Ofirs guld. Det er muligt for et menneske at vandre blandt engle i herlighed og genspejle Jesu Kristi billede, der skinner helt til fra den evige trones klare stråleglans. Det er hans privilegium at have tro der ved Kristi kraft skal gøre ham udødelig. Alligevel forstår mennesket sjældent, hvilke højder det kunne nå, hvis det ville give Gud lov til at lede alle dets skridt!   ret

Gud lader ethvert menneske udøve sin egen individualitet. Han ønsker ikke at drukne sit sind i andre menneskers sind. Dem som ønsker at blive forvandlet i sind og karakter skal ikke se på mennesker, men på det guddommelige Eksempel. Gud giver indbydelsen: “Lad det samme sind være i jer, som også var i Kristus Jesus.” Ved omvendelse og forvandling modtager mennesker Kristi sind. Enhver skal stå frem for Gud, med en personlig tro, en personlig erfaring, så han selv ved at Kristus, herlighedens håb, er formet inden i. Skulle vi efterligne et menneskes eksempel – endog dem vi kunne betragte som næsten fuldkomne i karakter – ville være at sætte vor lid til et mangelfuld menneske, et som er ude af stand til at give et komma eller en tøddel af fuldkommenhed.   ret

Som vort eksempel har vi én, der er alt i alle, den ypperste blandt titusinder, én, hvis egenskaber er uden sammenligning. Han afpassede sit liv, så alle har mulighed for at efterligne ham. I Kristus var rigdom og fattigdom, majestæt og fornedrelse, ubegrænset magt og ydmyghed forenet, hvilket vil afspejles i enhver sjæl, der modtager ham. Han vil blive genspejlet i Ham, igennem menneskesindets kvaliteter og kræfter, vil ses den største visdommen fra den største Lærer, verden nogen sinde har kendt, blive åbenbaret.   ret

For øjnene af verden gør Gud os til levende eksempler på, hvad mænd og kvinder kan blive gennem Kristi nåde. Det bliver indskærpet os, at vi skal stræbe efter at opnå en fuldkommen karakter. Den guddommelige Lærer siger: Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen. Matt 5,48. Vil Kristus pine os ved at kræve det umulige af os? Aldrig, aldrig! Hvilken ære han viser os, når han opfordrer os til at være hellige på vort stade, ligesom Faderen er det på sit! Han kan hjælpe os til at opnå dette, for han siger: Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Matt 28,18. Det er vort privilegium at gøre krav på denne ubegrænsede magt.   ret

Guds herlighed er hans karakter. Medens Moses var på bjerget, og gik i alvorlig forbøn for Gud, bad han: “Jeg beder Dig, vis mig Din herlighed.” Som svar erklærede Gud: »Jeg vil lade al min rigdom drage forbi dig og udråbe Herrens navn foran dig, thi jeg viser nåde, mod hvem jeg vil, og barmhjertighed, mod hvem jeg vil!«   ret

Guds herlighed – Hans karakter – blev da åbenbaret. ” Og Herren gik forbi ham og råbte: »Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet.«   ret

Denne karakter blev åbenbaret i Kristi liv. For at kunne fordømme synden i kødet ved sit eget eksempel påtog han sig syndigt køds lighed, Han havde altid Guds karakter for øje. Han åbenbarede hele tiden hans karakter for verden.   ret

Kristus ønsker, at hans efterfølgere skal åbenbare den samme karakter i deres liv. I Sin ypperstepræstelige bøn for sine disciple erklærede Han: »Og den herlighed [karakter], du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.«   ret

I dag er det stadig Hans hensigt at hellige og rense Sin menighed »idet han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke.« Ingen større gave end den karakter Han åbenbarede, kan Kristus bede Sin Fader om at give dem, som tror på Ham. Hvilken storhed er der på denne forespørgsel. Hvilken nådesfylde modtager ikke enhver Kristi efterfølger!   ret

Gud arbejder med dem, der på rette måde repræsenterer hans karakter. Gennem dem udføres hans vilje på jorden som i Himmelen. Den som har helligheden ledes til at være frugtbar, overmådelig i al god gerning. Han som har det sind som var i Kristus, bliver aldrig træt af gode gerninger. I stedet for at forvente støtte i dette liv, ser han fremad til det tidspunkt hvor himlens Majestæt skal ophøje de hellige på Sin trone, og sige til dem: »Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt.«   ret

O, måtte vi mere fuldt sætte pris på den ære, Kristus har vist os! Ved at tage hans åg på os og lære af ham kommer vi til at ligne ham i higen, i ydmyghed og karakter og forener os med ham i at prise og ære Gud som den ypperste. De, der lever op til deres høje privilegier i dette liv, vil modtage en evig belønning i det kommende liv. Hvis vi er trofaste, skal vi sammen med det himmelske kor synge til Guds og Lammets pris.   ret

afsn nr:1AJMKH 0505
afsn nr:2AJMKH 0508
afsn nr:3Sind karakter personlighed 428 - AJMKH 0508
afsn nr:4AJMKH 0508
afsn nr:5AJMKH 0505
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8AJMKH 0505
afsn nr:9AJMKH 0505
afsn nr:10
afsn nr:11AJMKH 0505
afsn nr:12AJMKH 0508