Dette er kun enkelte afsnnit af artiklen, i vilkårlig rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 27. oktober 1898

Sandhedens magt i hverdagen

Sandhederne i Bibelen må ikke kun opfattes som teori. Når vi tager imod Kristus som vor personlige frelser, vil Ordets dyrebare sandheder blive som guldtråde, der binder os sammen med Kristus og med hverandre. Som gærets gennemtrængende kraft forårsager en gennemgribende forandring med melet, vil Guds ord ved hans nåde forvandle sjælen.   ret

Spørgsmålet er da: Hvorfor er der så mange, der hævder at tro på Guds ord, men ikke viser nogen forandring i ord, sind og karakter? Hvorfor er der så mange, som ikke tåler, at deres hensigter og planer møder modstand, som har et voldsomt temperament, og som bruger hårde, arrogante og hidsige ord?   ret

Svaret er, at de ikke er omvendt. De må fødes på ny. Guds ord har ikke fået mulighed for at påvirke hjertet. Kristi retfærdigheds sol har ikke fået lov til at skinne ind i sjælens tempel. Deres naturlige og tillærte onde tilbøjeligheder er ikke blevet påvirket af sandhedens forvandlende kraft. Resultatet er, at de beholder deres forudfattede meninger. Dette viser, at Kristi nåde ikke er til stede, og at de tvivler på hans magt til at forvandle karakteren.   ret

Guds ords sandheder har et overordnet, fælles mål - at omvende sjælen gennem tro. Når de"" troende er forenet med Kristus, viser troen sig gennem en hellig karakter og vedvarende lydighed mod hvert ord, der kommer fra Guds mund. Guds ords ophøjede principper må ikke opfattes som for rene og for hellige til at anvendes i hverdagen. Guds ords sandheder er sandheder, der rækker helt til himmelen og omfatter evigheden. Alligevel må deres livsvigtige indflydelse væves ind i hverdagslivet. Guds ords indflydelse bør få en helliggørende virkning på vore ord, vore handlinger og vor omgang med vore medmennesker. Ordet bør få kontrol over temperamentet og stemmen. Apostelen formaner os: "Ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: l skal være hellige, for jeg er hellig" (l Pet 1,15-16).   ret

Det er forkert at tro, at man roligt kan overse de små ting. I hjemmet og i menigheden er der mange ting, der bliver betragtet som bagateller, men det er disse bagateller, der giver store resultater. Det er bagatellerne, der giver sjælen disciplin og forbereder os til at optræde med ydmyghed, selv når vi bliver pålagt store ansvar. Sandhedens surdej er et levende princip. Det er et princip, der skal praktiseres i de små ting og påvirke vore daglige liv. De små og de store ting er altid kædet sammen. Det er fordi de små ting ikke altid bliver bemærket og knyttet sammen med store ting, at så mange bekendende kristne svigter. Mange af dem, der nu får vejet deres karakter på helligdommens vægtskål, holder ikke mål, fordi de ikke anvender sandheden i det praktiske liv.   ret

Som medlemmer af den kongelige familie har vi indgået en højtidelig pagt med Gud om at fremme gudfrygtighed i både hjem og menighed. Der er dog mange, der opfører sig, som om Guds ords sandheder ikke eksisterede. Man ser den samme egoisme, nydelsessyge, hidsighed og sprogbrug hos disse, som man ser hos verdslige mennesker. Man opdager den samme nærtagende stolthed, den samme tendens til at give efter for naturlige tilbøjeligheder og den samme stridige karakter. Det er, som om de slet ikke kender sandheden. De lukker sjælens vinduer og lukker Kristi retfærdighed ude og så klager de over, at lykken ikke er med dem, og at de savner frelsesvished og glæde i troen.   ret

Men synden ligger ved deres egen dør, for de har ikke fyldt hjertet med sandhedens surdej. Når livets vand flyder i rene, læskende strømme til hjertets udtørrede jordbund, vil det resultere i en udvikling, der er til Guds ære. Så vil sandheden ikke komme i vanry på grund af et dårligt sindelag, af de nedarvede og tilegnede karaktermangler som nu viser sig i ord og handling.   ret

Sandhedens surdej må have liv i sig selv, ellers vil den ikke rense hjertet for de dødbringende skavanker, der findes der. Guds ord opfordrer de troende til, at "alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal f gøre. Og fredens Gud vil være med jer" (Fil 4,8-9).   ret

Bør enhver kristen ikke overveje dette og beslutte at være mere trofast? De inspirerede ord burde betyde meget for os. "Bind derfor op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares" Cl ret 1,13). Denne tekst har vi fået, for at vi skal adlyde og praktisere den. Som mænd og kvinder, der bekender os til at være gudfrygtige, bør vi spørge os selv: Adlyder vi Guds ord?   ret

Er sandhedens surdej skjult i hjertet, sådan at den påvirker karakteren og ændrer vore liv i overensstemmelse med Guds vej og vilje? Vi har brug for Guds forvandlende kraft. Ondskabens surdej, der fører til ulydighed mod sandheden og afvisning af sandheden må fjernes, og Guds ords surdej må gemmes i hjertet, sådan at den kan gøre sin livgivende gerning og genoprette Guds tabte billede i mennesket.   ret

Når sandhedens surdej har gjort sin forvandlende gerning, får vi en opgave. Kristus giver os denne befaling: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet l lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende" (Matt 28,18-19).   ret

afsn nr:1adventnyt nov. 98
afsn nr:2adventnyt nov. 98
afsn nr:3adventnyt nov. 98
afsn nr:4adventnyt nov. 98
afsn nr:5adventnyt nov. 98
afsn nr:6adventnyt nov. 98
afsn nr:7adventnyt nov. 98
afsn nr:8adventnyt nov. 98
afsn nr:9adventnyt nov. 98
afsn nr:10adventnyt nov. 98
afsn nr:11adventnyt nov. 98