Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 18. november 1903

Effektiv bøn

Bøn er ikke en måde at sone synd på. Den er ikke en bodsøvelse. Vi behøver ikke at komme til Gud som fordømte forbrydere, for Kristus har betalt straffen for vore overtrædelser. Han har skabt forsoning for os. Hans blod renser fra synd.   ret

Vore bønner er som breve som sendes fra jorden, adresseret til vor Fader i himlen. De bønner som stiger fra oprigtige, ydmyge hjerter når med sikkerhed op til ham. Han kan skelne oprigtigheden hos sine adopterede børn. Han ynkes over vor svaghed, og styrker os i vor svaghed. Han har sagt, ”Bed, så skal I få.”   ret

Mange i den menneskelige familie ved ikke hvad de burde bede om. Men Herren er venlig og mild. Han hjælper dem i deres svaghed ved at give dem ord at udtale. Den, som kommer med helligede ønsker har adgang til Faderen gennem Kristus. Kristus er vor midler. De bønner som lægges i Frelserens fortjenestes gyldne røgelsesfad accepteres af Faderen.   ret

Hvert løfte i Guds ord er til os. Læg Jehovas løftesord frem i dine bønner, og gør krav på hans løfter. Hans ord udgør garantien for at du skal modtage al åndelig velsignelse når du beder i tro. Bed fortsat, og du kommer at modtage i overvældende rigelighed, mere end alt det du kan bede om eller tænke dig. Træn dig selv til ubegrænset tillid til Gud. Kast alle dine bekymringer på ham. Vent tålmodigt på ham, og han vil gøre det.   ret

Vi skal komme til Gud, ikke i selvretfærdighed, men i ydmyghed, medens vi angrer vore synder. Han er mægtig at hjælpe os, villig til at gøre mere for os end vi kan bede om eller tænke os. Han har himmelens overflod at fylde vore behov med. ”Alt det gode vi får og hver fuldkommen gave er ovenfra”. Gud er hellig, og vi må bede ”med hellige, opløftede hænder, uden vrede og diskussion.”   ret

Vi skal bede i Kristi, vor midlers navn. Vore bønner har værdi, blot de frembæres i hans navn. Han har bygget bro over den kløft som synden har skabt. Gennem sit forsonende offer har han bundet dem, som tror, til sig selv og sin Fader. Hans navn er det eneste navn under himlen gennem hvilket vi kan blive frelste.   ret

Gud er vor konge, og vi er hans undersåtter. At blot kende til hans vilje borttager ikke nødvendigheden at frembære oprigtige bønner til ham om hjælp; og om ihærdig søgen, at adlyde hans lov og at samarbejde med ham når det gælder at besvare de bønner som fremføres. På den måde oprettes hans rige i vore hjerter.   ret

”Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær! Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.”. Vi skal ”først søge Guds rige og hans retfærdighed”. Vi skal ikke blot være rede til at tage imod den velsignelse som Gud vil udgyde over dem, som søger ham af hele hjertet, i oprigtighed og sandhed. Vi må holde hjertet åbent om vi vil tage imod Kristi nåde.   ret

Vi skal ikke holde en prædiken for Herren i vore bønner. Vi behøver ikke berette om vort livs historie for ham. Vi kan ikke fortælle ham noget, som han ikke kender til. Han kender vore inderste tanker. Hver hemmelighed er åbenbaret for ham. Intet kan skjules for ham.   ret

Et mærkværdigt sprog er upassende i bøn, uanset om bønnen fremføres fra talerstolen, i familiekredsen eller afsides. Specielt ved offentlig bøn bør man anvende et enkelt sprog, så at andre kan forstå hvad man siger og forene sig i ens bøn.   ret

Gud hører de bønner som frembæres i familiekredsen, om de kommer fra hengivne hjerter. Jesus siger: ”Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt dem.”   ret

Forsøm ikke bøn i det skjulte. ” Men du, når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i det skjulte, og din Fader, som ser i det skjulte, skal betale dig.”   ret

Vi skal ikke være så overvældede af tanken om vore synder og brister at vi ophører med at bede. En del indser sin store svaghed og synd, og bliver mismodige. Satan kaster sin mørke skygge mellem dem og Herren Jesus, deres forsoningsoffer. De siger, Det er meningsløst for mig at bede. Mine bønner er så blandede med onde tanker at Herren ikke kommer til at høre dem. Disse forestillinger kommer fra Satan. Kristus mødte og modstod denne fristelse som menneske, og han ved hvordan han skal hjælpe dem som fristes på denne måde. Og ”med høje råb og tårer opsendt han bønner og nødråb til ham.”   ret

Mange, som ikke forstår at deres tvivl kommer fra Satan, bliver modløse og besejres i striden.   ret

Stop ikke med at bede, for at dine tanker er onde. Om vi kunne bede på en rigtig måde i vor egen visdom og styrke, kunne vi også leve rigtigt, og skulle ikke behøve noget forsonende offer. Men ufuldkommenhed hviler over hele menneskeheden. opfostre og træne sindet så at du i enkelhed kan fortælle Herren hvad du behøver. Når du frembærer dine bønner til Gud og søger forladelse for synd, kommer en renere og helligere atmosfære til at omgive din sjæl.   ret

Når du beder om dagligdags velsignelser, så kom husk at Herren måske ser at det ikke er for dit bedste eller til hans ære, at give dig præcis det som du længes efter. Men han kommer til at besvare din bøn og give dig præcis det som er bedst for dig.   ret

Da Paulus bad at tornen i hans kød skulle tages ud besvarede Herren hans bøn, ikke ved at tage tornen bort, uden at give ham nåde til at bære prøvelsen. ”Min nåde,” sagde han, ”er dig nok.” Paulus glædes over dette svar på hans bøn, og forklarede: ”Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig.” Når de syge beder om blive raske igen, svarer Herren ikke altid på deres bønner på netop den måde som de ønsker. Men også om de måske ikke umiddelbart bliver helbredte kommer han til at give dem det som er af langt større værdi, nåde til at bære sin sygdom.   ret

”Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; den der tvivler, ligner nemlig en havets bølge, som jages og kastes hid og did af vinden.”   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15
afsn nr:16
afsn nr:17
afsn nr:18