Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 30. november 1891

Resultater af den nye fødsel

Kristus sagde til Nikodemus, ”I må fødes på ny” (Joh. 3:7). Men Nikodemus kunne ikke forstå dette, fordi han, som rabbinerne, de skriftkloge og farisæerne, tænkte på naturlovene og ikke de åndelige love. Intet menneske kan forklare det, fordi det er overnaturligt, men den nye fødsel viser sig i praktiske resultater. ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.” Et af de stærkeste beviser på, at den nye fødsel har fundet sted er, at den nyfødte sjæl ikke længere er selvcentreret.   ret

Guds Ånd arbejder på forskellig måde med forskellige individer, men alle har Guds fred, og glad og brændende taknemmelighed stiger, som røgelse, op mod Himmelen. Når Helligåndens dybe indflydelse føles i ens eget hjerte, vækkes ønsket om at andre også skal fødes på ny. Guds kærlighed tvinger ham til at arbejde indtrængende, med tårer og bøn, på at hans familie og venner må blive genforenet med Gud.   ret

Enhver virkelig omvendt sjæl bliver født ind i Gud rige som missionær. De har alle fået implanteret en oprigtig nidkærhed og længsel efter at omvende mange sjæle til retfærdighed. De vil ikke vente på at disse sjæle kommer til dem, men går fremad for at søge efter, og redde det, som var fortabt. De har himmelens salvelse, de er bibragt en ny åndelig styrke, for dette er Talsmandens værk. De ved, af egen erfaring og ved Guds Ånd, hvordan de skal nå andre mennesker. De kender til at være tålmodige, og hvordan de hele tiden skal udvise Kristi mildhed og venlighed. Gennem Kristi Ånd når de sjæle, som er i mørke og oprør imod Guds hellige lov, og de præsenterer sandheden som den er i Ham. De er ikke tavse partnere, men samarbejdere med Gud, medens de længes efter at give deres vidnesbyrd for Kristus, således at de kan trøste andre med den samme trøst, som de selv er blevet trøstet med. Hvis de bliver mismodige og mister deres iver, fordi andre, som har været troende længere end de selv, udviser ligegyldighed, må de bede mere og arbejde des hårdere, for at de ikke skal blive apatiske som dem og derved blive utro og skuffe Mesteren, som har givet hvert menneske sin særlige opgave.   ret

Atmosfæren i mange kirker er undertrykkende, fordi de ikke lader den friske luft, som kommer fra Guds Trone, komme ind. Deres liv er ikke skjult med Kristus i Gud. De sørger ikke for at underkaste sig Kristi disciplin medens de konstant forsøger at lære sig Kristi dyder og skaffe sig den visdom, som Talsmanden hele tiden er klar til at tildele dem. Uden konstant og voksende interesse i Kristi sag, vil de ikke, og kan ikke være Guds medarbejdere.   ret

De, som er selvcentrerede mister værdifulde muligheder. ”I er verdens lys”. En overskyet himmel vækker ikke dejlige følelser, men når skyerne deles og solens glade ståler skinner, siger vi at det er som et smil fra Gud. Og når det sørgende ansigt lyser op og sender milde stråler af glæde til os, bliver vi trøstet. Selvom der ikke siges et eneste ord, kan vi se Jesu lys i menneskets ansigt. Det lys, som skinner på os, skal ikke samles og gemmes, men skal gives til andre i klare stråler. Det skal være et attraktivt lys. Sindet skal fyldes med alt hvad Jesus vil lære os, og det, som Han vil få os til at huske så det kan styrke, velsigne og støtte os, og give os fred. Men denne velsignelse kan kun bevares og forøges ved at dele den med andre. Det som tiltrækker os er himmelens lys, og dét, der er vor sikkerhed, er Kristi ord og løfter. Disse løfter må vi stole på og derigennem åbenbare Kristus for verden. Vi må vise solsiden af vor religion og ikke tillade os at kaste skygger ved at tvivle. Knurren og beklagelser vil aldrig give det rette indtryk af hvad Jesus har lovet enhver, som tror på Ham, accepterer Hans Ord og bliver dette ords gørere.   ret

”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.” ”vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.” Lad Guds fred herske i jeres hjerter.   ret

Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Kristi disciple skal ikke gå omkring med urolige, bekymrede udtryk, som om han er trøstesløs. Kristus sagde, ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse”.   ret

I disse sikre ord findes de rige løfter af én, som har tilkendegivet hvor meget Han elsker og værdsætter mennesket, og vi burde altid huske på, at vi er Guds medabejdere. Og eftersom vi er forbundet med Jesus på denne måde, skal vi også, til enhver tid, udvise Kristi ånd; vi må ikke lade os synke ned i modløshed, for om Kristus er det sagt, ”Han udbreder ret med troskab, vansmægter, udmattes ikke...” Es. 42:3,4. Der vil komme uventede skuffelser. Jesus blev ofte bedrøvet over menneskenes hårdhjertethed, og du vil få den samme erfaring. Dine bønner, dine tårer, dine indtrængende anmodninger vil måske ikke vække nogen respons. Hjerter er døde i overtrædelse og synd. Der ser ikke ud til at være nogen anger, men kun ligegyldighed og modstand, og fra nogle enddog foragt, der hvor du troede at sejren var sikker. Men du skal ikke sænke din indsats. Hvis én afviser dig, så vend dig til en anden. Tro på, at Talsmanden vil gøre det arbejde, som er umuligt for dig. Hav tro på de velsignede løfter, som Kristus har givet dig. Arbejd med velgørenhed og uovervindeligt mod, for dette er nødvendigt hvis du vil have success. Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi vi skal høste til sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.   ret

Du skal ikke følge din egen vej, og planlægge efter dit eget hoved; hvis du gør dette vil du med sikkerhed fejle. Sæt dig selv som elev i Kristi skole. Han vil undervise dig; han vil disciplinere dig og træne dig efter Hans måde at arbejde på. Og Talsmanden vil hjælpe dig med at huske alt hvad du har lært. Du vil opdage, at som du underkaster dig undervisningsprocessen, vil du blive åndeligt effektiv. Selv din hukommelse vil blive styrket. Jesu ord vil dukke op i dit sind præcis når du har behov for dem, og du kan således gentage Guds rige løfter for dit eget og andres hjerter. Når du er bekymret eller forvirret, vil du ikke belaste andre med det, men du vil gå direkte til den hjælp, som er givet dig – Talsmanden. På denne måde vil du vokse, medens du ser hen til Jesus, tror på Ham og stoler på Ham. Du vil på denne måde kaste alle dine bekymringer på Ham. Og medens du arbejder efter Guds metode, og fører en aggressiv krig, og er personligt involveret og samarbejder med Jesus, vil du vokse i nåden og i kundskaben om vor Herre og frelser Jesus Kristus. Voksende kristne er altid arbejdende kristne. Ingen må være inaktive i denne tid. Tanken om at være samarbejdere med Gud i arbejdet med at vende syndere fra deres fejlende vej, burde anspore os til et gøre en flittig indsats. Blot én sjæls frelse, som Kristus har købt og betalt med sit blod, vil glæde Frelseren.   ret

Talsmanden skal altid være hos dig, for at hjælpe dig. Enhver som vil følge Jesus, er blevet lovet at få del i Helligånden. Skal vi, som bekender os til at elske Jesus og til at have dette store håb, som er fuldt af herlighed og udødelighed, gå med bedrøvede ansigter og trøstesløse hjerter? Hvorfor er vi ikke alle levende i kærligheden til Jesus? Hvorfor er vore hjerter ikke fulde af glæde i Gud, selv når vi fristes og kommer ud for prøvelser? ”Min fred giver jeg jer”, hvorfor tager I den så ikke og viser at I virkelig er Kristi Ords gørere? Lad ikke jeres hjerter forfærdes og bliv ikke modløse. Bør vi ikke være fulde af glæde i Gud?   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10