Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 15. december 1887

Nødvendigheden af tro og lydighed

Een formastelig handling, een gerning, der tilsidesatte Guds udtrykkelige vilje, gjorde at Adam mistede sit smukke hjem i Eden, og åbnede syndens og elendighedens porte for verden; og alligevel erklærer mennesker, at Gud ikke er så nøjeregnende, og at han ikke kræver fuldkommen lydighed imod sin lov. Jehovas forskrifter er lige så uforanderlige som hans trone. At undskylde synd, ved at påstå, at Gud er efterladende i sin regering, er vanærende for universets store regent og ødelæggende for mennesket. Det er et forsøg på at mindske hans krav og at tage lovens styrke bort. De, der er fortalere for en sådan doktrin, stiller sig selv i harmoni med den første store rebel, og uanset hvor høje deres bekendelser til religionen er, kalder Kristus dem for "de der øver uret". De siger til synderen, "Det skal gå dig vel i din ulydighed og overtrædelse", som den store ærkebedrager sagde i Edens have.   ret

Gud sagde til Adam: "Den dag du spiser deraf, skal du visselig dø". Satan kom, og med sleske ord præsenterede han en lokkende fristelse. Han påstod, at de var i slaveri, fordi de ikke måtte spise af Kundskabens træ, at de ville blive som guder, hvis de blot ville spise og han fornægtede Guds udtrykkelige udtalelse, at de skulle dø, hvis de spiste af frugten. De samme argumenter bliver brugt i dag, af alle der nedtramper Guds lov. "Lydighed er trældom", siger mennesker, og ulydighed er en frihed, som de aldrig ville kunne opleve under lovens restriktioner. Mennesker smigrer sig selv i deres syndefulde kurs, til at tro, at de bliver opløftede til et højere stade af storhed, præcis som Satan smigrede Adam og Eva til at tro, at de ville blive som guder hvis de blot ville overtræde deres Skabers Bud. Mange gentager hans udtalelser, medens de siger, at de ikke har synd.   ret

Vi behøver ikke at blive bedraget af disse høje bekendelser om hellighed, som fornægter kraften ved at afvise Guds lov. "Synd er lovbrud", skriver den elskede Johannes; og "den der siger: Jeg kender ham, og ikke holder hans bud, er en løgner, og i ham er sandheden ikke; men den, der holder hans ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkomment". Her er ethvert menneskes bekendelses prøve. Vi kan ikke tilskrive et menneske hellighed uden at måle ham med Guds store målestoks standard for hellighed, i himmelen eller på jorden. Hvis menneskene ikke føler morallovens vægt, hvis de tager let på Guds forskrifter, hvis de bryder et af de mindste af disse bud og lærer andre at gøre ligeså, så vil de ikke have nogen agtelse i Himlens øjne, og vi vil vide at deres påstande er uden grundlag. Kristus, som døde for at opløfte loven og attestere dens gyldighed og ubrydelighed, siger om sådanne: "Jeg kender jer ikke, vig bort fra mig, I som øver uret."   ret

Gud ændrer ikke sine planer og udvirker nye midler for at frelse mennesket i forskellige tidsaldre. Hos Ham er der ingen forandring. Han gør ikke loven ugyldig, for at bringe mennesket i harmoni med sig selv. Hvis han havde tænkt sig at ødelægge lovens krav på mennesket på noget tidspunkt, så ville han have gjort det, da Adam fejlede i at overholde dens krav og således kom under dens fordømmelse. Men Gud udvirker ikke en sådan flugtvej i denne nødsituation. Han udstøder det skyldige par fra haven. Loven siger, at straffen for synd er døden, og at de har bragt tabet af evigt liv over sig selv ved et bevidst valg. Guds kurs overfor de rebelske er ikke ændret. Der er ingen anden vej tilbage til uskyldighed og liv, end gennem anger over at have overtrådt Guds lov og ved tro på det guddommelige offer der har lidt for dine overtrædelser i fortiden, og at du bliver accepteret i den Elskede på betingelse af lydighed imod Skaberens Bud.   ret

Guds lov og retfærdighed har fremskaffet een og kun een vej, ved hvilken mennesket kan frelses fra evig adskillelse fra Himmelen og fremmedgørelse fra Gud, og det er ved tro på Kristus og lydighed imod hans lov. Guds ord, der arbejder med menneskehjertet leder, aldrig mennesket til at tage let på Jehovas lov. Oplyste ved dens guddommelige indflydelse vil vi med ærefrygt se det majestætiske i dens krav, syndens afskyelighed og føle rædslen over dens uundgåelige straf over overtræderen.   ret

Hvis nogen synder, så har vi en advokat hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, og til denne tilflugt må den angrende sjæl vende sig for at påberåbe sig sin Frelsers blods fortjenester. Men selvom Kristi blod hjælper den angrende sjæl, så er Kristus ikke syndens tjener, og der er ingen fred, ingen garanti, intet ægte håb for nogen, der ignorerer Guds lovs krav og træder dens retfærdige bud under fode. At stole på menneskets gode hensigter eller gerninger, vil af den angrende synder blive set som den yderste tåbelighed. At tro, at nogle få gode gerninger eller udførelsen af pligter vil udviske et livs synder, er en forblindelse, som Satan bringer over sindet for at gøre den moralske opfattelsesevne tåget og lede mennesker til at stole på sig selv.   ret

Synderen kan påberåbe sig, at han har gjort det godt i de fleste forhold, men for ikke at være helt ude af harmoni med verden overholdt han ikke det fjerde bud, men har holdt den dag verden holder. Han har som helhed overholdt Guds lov, mere end han har overtrådt den. Ville en sådan argumentation blive accepteret af Jehovas domstol? Hvad ville det have hjulpet i Adam og Evas tilfælde? De kunne have gjort gældende, at deres synd kun var en lille afvigelse fra Gud. De havde adlydt ham fuldt ud indtil det tidspunkt. De ville kunne have givet mere plausible undskyldninger end mennesket kan i dag; men den måde hvorpå, Gud handlede med dem, burde lære Adams sønner og døtre, hvordan han vil handle med dem, hvis de bryder et af de mindste af hans Bud.   ret

Forestil dig en kriminel, der havde overtrådt statens love, som ville påberåbe sig, at han i hovedsagen havde været en lovlydig borger. Han havde kun stjålet sin nabos gods en gang imellem og havde for det meste levet et ærligt liv. Ville det lede retfærdigheden til ikke at udføre straffen. Kunne en retfærdig jury og dommer afsige kendelsen "ikke skyldig"? Du kan se det absurde i denne sag, og alligevel er mennesker, der er dygtige i verdslige affærer, ikke vise, når det gælder deres evige frelse. De forsøger at klatre op en anden vej, end den Gud har tilvejebragt, forsøger at forhandle med den evige. Mangen en stakkels sjæl støtter sig til et sådant knækket rør og bygger på en sådan usikker grundvold, idet de holder fast i reb af sand, og til sidst vil de vågne op og forstå, at de er fortabte, fortabte!   ret

Hjertet må renses for urenheder; egen viljen må byttes ud med Guds vilje; Guds veje må vælges frem for vore egne veje. Mange navne, der er registrerede på menighedslisten, har ingen plads i livets bog, som er Lammets bog. Du må med den dybeste alvor stille dig selv det spørgsmål: "Står mit navn skrevet der?"   ret

Frelsens store gave bliver tilbudt os frit gennem Jesus Kristus, på den betingelse, at vi adlyder Guds lov; vi skal hver især acceptere betingelserne for livet med den dybeste ydmygelse og taknemmelighed. Ingen, der ikke ærer Guds regerings regler, vil nogen sinde komme ind i Guds stad, og nu er den tid tildelt os, hvori vi, gennem guddommelig nåde, skal skaffe os overherredømmet over enhver rebelsk tanke og handling; at udvirke vores egen frelse, ikke med pralende selvsikkerhed, men med frygt og bæven. Vi skal ikke lefle for denne verdens fordomme og vaner på bekostning af vore forpligtelser overfor Gud. Vi skulle leve, som for Himmelens åsyn, uden andet formål for vore ambitioner og anstrengelser end vor Skaber og frelsers ære. Lev i troen på, at enhver af os skal stå til regnskab for sit liv for Gud. Vi skulle spørge os selv: "Former jeg min karakter efter det mønster Gud har givet mig? Har jeg fæstet blikket på Jesus? Er mine gerninger under Himmelens kontrol? Hvis vi ser lige frem, vil hele vor krop blive fyldt af lys, og verdens og dens synspunkter vil ikke kunne trække os bort fra en ufravigelig fremgang hen imod prisen for vort høje kald i Jesus Kristus. Kristus bad til sin fader: "Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden" nej; de skal være verdens lys "men at du vil bevare dem fra det onde." Vi skal være i verden, men ikke af den reflekterende lyset fra Kristus. Vi må ikke leve for os selv og blande os med verdens mørke, men bevaret fra verdens ondskab skal vi give vore liv til en aktiv, alvorlig tjeneste, som trofaste soldater for vor frelses Kaptajn. Dette vil helliggøre sjælen. Medens vi søger andres frelse og gode, skal vil være Guds medarbejdere, lære hans metoder og tage del i kraften fra ham.   ret

Vi skal ikke gå rundt og se melankolske ud, og sukke og klage for at give indtryk af at være kristne, der er særlig hengivne og helliggjorte. Og det er ikke noget bevis på vital gudhengivenhed at være snakkesagelige og fremstille vor pietet og kendskab til sandheden for andre. Den virkelige manifestation af Kristus i hjertet vil kunne genkendes i et velordnet liv og samtale. Livet vil skinne med Åndens nådegaver; mildhed, venlighed, hengivenhed, kærlighed til Jesus og ægte ydmyghed i hjertet vil karakterisere din daglige gang.   ret

Det er ikke den bekendelse vi gør, men de frugter vi bærer, der åbenbarer hjertets tilstand. Apostlen siger: "Visdommen ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri. Og retfærdighed er frugt af en sæd, der sås i fred af dem, som stifter fred." Sand renhed vil ikke gøre karakteren stiv i stædige ideer og veje. Den kristne vil ikke være ubøjelig og diktatorisk, men vil betragte sig selv som en elev i Kristi skole. Han vil ikke være at finde i den klasse, der elsker at lære andre, prædikende, fordømmende, kritiserende; han vil være mild og ydmyg af hjertet og repræsentere Jesus, verdens lys.   ret

Der er ingen grund til at være af en modbydelig karakter og officielt tage en position hævet over sine brødre for at udpege deres fejl. Dette er farisæerens stilling. Lad Jesu ydmyghed vise sig i visdomsord, som vil inspirere ønsker om at få himmelske karakteristika. Lad din optræden være fuld af venlighed som det bekommer sig for sønner og døtre af Gud.   ret

Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er Hellig: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live. Hvis vi ønsker at blive frelst fra den ondskab, der er i verden, må vi søge denne ydmyge ånd. Så skal vi ikke blive ledt ind i formastelige synder; vi vil sætte pris på det store ansvar, der hviler på os for at holde Guds lov, og idet vi føler vor svaghed, skal vi bede om Guddommelig assistance, og Gud lover at leve hos den af hjertet ydmyge og sønderknuste. Himmelen er åben for enhver, der ønsker adgang til kraftens kilde; og Gud, som ikke sparede sin egen søn, vil frit, med ham, give os nåde for enhver af hans lovs forpligtelser, og gøre os skikkede til en arv i lyset.   ret

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14