Dette er hele artiklen. Alle afsnit er med. De er i ordnet rækkefølge. - Ren side - Tilbage

The Signs of the Times d. 22. december 1887

Beredelse for himlen. [Prædiken i Örebro, Sverige, d. 27. juni, 1886]

Om vi ønsker at komme til himlen, bør vi søge at tilegne os så meget som muligt af den himmelske ånd, medens vi vandrer på jorden. Kristi religion fornedrer aldrig sine bekendere, men den udøver derimod en helligende indflydelse på menneskenes tanker og hele vandel. Når Guds ord trænger ind i menneskenes uomskårne hjerter, så begynder det straks at rense deres karakter, og de, som bøjer sig derefter, bliver ydmyge og lærvillige som små børn. Sandheden har skilt dem fra verden, og den gerning at danne dem efter det guddommelige forbillede, begynder. De skal blive levende stene i Guds tempel og tilhugges, så at de kan passe i samme. De, som af naturen tænker højt om sig selv, bliver sagtmodige af hjertet. Deres karakter forandres og omdannes ved deres sinds fornyelse af den Helligånd.   ret

Gud sagde i begyndelsen: "Lader os gøre et menneske i vort billede;" men synden har nu næsten udstrøget Guds moralske billede i mennesket. Denne beklagelige tilstand kunde ikke være bleven forandret, om Jesus ikke var kommen ned til denne verden for at frelse menneskene og blive deres stedfortræder. Han står som en skøn og pletfri personlighed midt i verdens moralske mørke, som det eneste mønster, menneskene bør efterfølge. Når vi gransker over og efterfølger Jesu liv, så vil hans karakters elskelighed spores i os og hans skønhed fremtræde i vore ord og daglige vandel. Gud vil da antage os, og i striden mod mørkets magter vil vi genvinde den stilling hos Gud, som Adam tabte ved syndefaldet. Ved Kristus kan vi komme i besiddelse af kærlighedens ånd og adlyde Guds befalinger; gennem hans fortjenester kan denne ånd genoprettes i vor faldne natur, og når dommen holdes og bøgerne oplades, da vil Gud erkende os for sine.   ret

Johannes så den hellige stad, det nye Jerusalem med sine tolv perleporte og tolv grundvolde af dyrebare stene nedkomme fra himlen, fra Gud. Dens gader var af purt guld. Enhver, som kommer til at indgå gennem dens porte og vandre på dens gader, er her på jorden bleven omvendt og renset ved sandhedens kraft, og udødelighedens herlige krone skal pryde den sejrendes pande.   ret

De, som har bevaret sandheden, skal indgå i staden og høre Guds søn udtale denne glade velkomsthilsen: "Salige er de, som gør hans befalinger, på det de må få adgang til livets træ og indgå gennem portene i staden."   ret

Hvorledes kan vi da et øjeblik bortøde de gaver og kræfter, Gud har skænket os, på fornøjelser og adspredelser? Vi bør bestandig tjene Herren og stadig vise selvforsagelse og selvopofrelse. Kristus døde for at give os liv, og vi bør med samme kærlighedsånd søge at vinde sjæle, som er købte med hans blod. Gud siger ved apostelen: "Vi er Guds medarbejdere." Undertiden synes vort arbejde ikke at være meget opmuntrende; men om blot én sjæl omvender sig fra sin vejs vildfarelse, da er der glæde i himlen. Faderen og Sønnen glæder sig med englene. Jubelsangen synges, og den genlyder i de himmelske sale. Hvorfor burde vi da ikke være forstandige i dette liv og arbejde for menneskers frelse til Guds navns ære og forherligelse? "De forstandige skal skinne som den udstrakte befæstnings skin, og de, der førte mange til retfærdighed, som stjernerne evindelig og altid." Eders liv må her renses, forædles og ophøjes, og Kristus, herlighedens håb, bygges i eder. I vil da opgive eders yndlingssynder og være bange for at volde Gud sorg, og I vil elske hans lov.   ret

I mere end firti år har jeg stået på prædikestolen og forkyndt frelse for syndere, og jeg har følt en hjertelig interesse for deres omvendelse. Jeg så foran mig sjæle, som var bleven købte med Kristi blod; hver sjæl er meget værdifuld. Herren siger ved sin profet: "Jeg vil gøre folk sjældnere (i den engelske bibel: mere dyrebare) end guld, og mennesket sjældnere end guld fra Ofir." Ef 13:12. Det er, når sandheden modtages i hjertet og efterleves, at mennesket bliver så dyrebart i Guds øjne.   ret

Johannes så en utallig skare af dyrebare, rensede og forædlede sjæle omkring himlens majestæts trone. Engelen spurgte Johannes: "Disse, som er iførte de lange, hvide kjortler, hvo er de? og hvorfra er de komne?" Og Johannes svarede: "Herre, du ved det. Og han sagde til mig: Disse er de, som er komne ud af den store trængsel og har tvættet sine kjortler og har gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som sidder på tronen, skal udbrede paulun over dem." Nu har vi det dyrebare privilegium at to vor karakter i Lammets blod, indtil den bliver ren som hans, og der loves alle dem, som gør dette, at de ikke skal "hungre mere, ej heller tørste mere, solen skal ej heller falde på dem, ej heller nogen hede. Thi Lammet, som er i tronens midte, skal vogte dem og lede dem til levende vandkilder, og Gud skal aftørre hver tåre af deres øjne."   ret

Jeg beder eder, kære brødre og søstre, at hæve eders tanker fra de jordiske ting til himlens herligheder og at leve for det tilkommende evige liv samt at sige nu: Jeg og mit hus vil tjene Herren. Nu er det den belejlige tid til uden forbehold at overgive eder i Jesu hænder. Beslut eder til at følge Kristus, selv om I skal tabe alt andet. Selv de hindringer og besværligheder, som møder os på vejen, sendes os, for at de skal styrke os i troen og meddele os åndelig kraft. Enhver anstrengelse fra vor side for at lede andre til at holde Guds bud, er optegnede i de uforgængelige bøger. Lad ikke fjenden bedrage eder; han har fyldt verden med kætterier; men Guds ord står fast for evigt. Vandrer nu i hans veje, så vil I også blive beredte til at blive hans undersåtter i salighedens rige. Dersom I nogensinde skal komme til at synge sejrens og forløsningens sang, da må I nu begynde at lære den. Bor Jesus i eders hjerte? Dersom han gør det, da vil i tale om ham og ligne ham i eders liv og karakter. I vil da synge hans pris, og eders hjerte vil være stemt til hans ære. Ydmyghedens liflige ånd vil gennemtrænge os, og egenkærligheden vil blive korsfæstet. Når I kommer til Kristus, da skal I ikke pralende sige: "Jeg er hellig." Lad Gud alene sige dette om eder, thi I kender ikke eders eget hjerte. Et sådant udsagn afgiver et sikkert vidnesbyrd om, at I ikke forstår skrifterne, ikke heller Guds kraft. Lad Gud, om han vil, skrive i sine bøger, at du er et lydigt barn, som gerne udfører hans befalinger, og på belønningens dag vil bøgerne åbenbare dette for englene og menneskene.   ret

Jeg har aldrig vovet at sige: "Jeg er hellig, jeg er fri fra synd;" men alt, hvad jeg har anset for at være Guds vilje, har jeg søgt at gøre med hele mit hjerte, og jeg har Guds fred i min sjæl. Jeg kan anbefale min sjæl til Gud som til en trofast skaber, og jeg er overbevist om, at han formår at bevare det, som er ham betroet. Det er min mad og drikke at gøre min faders vilje, at fremstille Golgatas kors for en døende verden, at prædike omvendelse til Gud og tro på vor herre Jesus Kristus, at udpege Guds budords veje, som fører til den evige stads åbne porte. Taber man himlen, da taber man alt. Mit ønske er at skue kongen i hans skønhed. Lad mig høre hans dyrebare røst, når han vil sige: "Kommer hid, min faders velsignede! Arver det rige, som eder er beredt fra verdens grundvold blev lagt."   ret

Hvem af jer skal vi møde i den velsignede forsamling. Vi ønsker at se dig kronet i Guds stad. Når dommen sættes og bøgerne ransages, måtte dine navne så ikke være slettede af livets bog. Dette liv er af den største betydning for os, for her har vi privilegiet at berede os for et uendeligt liv. Derfor formaner jeg dig, at se om din indflydelse ikke er imod Guds bud. Loven er ligesom Jehova skrev den, i Himlens tempel. Mennesker kan træde på dens kopi her på jorden, men originalen holdes inde i Guds ark i Himlen. Over den er nådestolen, og Jesus, vor Ypperstepræst, der står foran arken, for at gøre mellemkomst for menneskenes skyld. Vi ønsker at holde Guds bud og leve, og hans lov som vort øjesten; for "den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget." Søg det evige liv og livets krone; så skal de evige rigdomme være jeres, og en arv i det rige som Gud har lovet dem, der elsker ham.   ret

afsn nr:1STID 273/88
afsn nr:2STID 273/88
afsn nr:3STID 274/88
afsn nr:4STID 274/88
afsn nr:5STID 274/88
afsn nr:6STID 274/88
afsn nr:7STID 274/88
afsn nr:8STID 274/88
afsn nr:9STID 274/88
afsn nr:10