The Signs of the Times d. 21. marts 1906

Guds ord er vor vejleder

Bibelens ord og Bibelen alene skulle lyde fra vore prædikestole

Den bog, som det er livsvigtigt for alle at studere, er Bibelen. Studeret i ærbødighed og gudsfrygt er Bibelen den største af alle læremestre. Dens sider er fyldt med sandhed. Vil du vinde kundskab om Gud og om Kristus, som Faderen sendte til verden for at leve og dø for synde-re? Så studér alvorligt og flittigt i Bibelen for at opnå denne kundskab!

Bibelens ord og Bibelen alene skulle lyde fra vore præ-dikestole i vort land. Denne Bog er vor store vejleder, der er givet os af Gud. Den er en lygte for vor fod og et lys på vor sti. Den sender sit lys fremad, så vi kan se den sti, hvorpå vi kan vandre, og dens stråler kastes tilbage på det forgangne og viser den mest fuldkomne harmoni i det, der for det formørkede sind ser ud som forvirring og disharnoni. I det, der forekommer verdens børn at være et uforklarligt mysterium, ser granskeren alene lys og skønhed i Guds Ord.

Ligesom sømanden behøver en lods over sandede rev eller i klippe-fyldte farvande, sådan behøver vi alle en Vejviser over livets lange strækninger. Hvor finder vi denne Vejviser? Vi henviser dig til Bibelen.

Inspireret af Gud, skrevet af hellige mænd, viser Den med stor klarhed og nøjagtighed både unge og gamle deres pligter. Den højner sindet, blødgør hjertet og giver fred og glæde i ånden. Bibelen fremstiller en fuldkommen standard for karakteren. Den er en ufejlbarlig vejleder under alle forhold, lige til livets rejse er endt.

Guds Ord sammenlignes med menneskers ord
Havde det være nødvendigt for os at studere kirkefædrenes skrifter, ville Kristus have sagt det til os; men kirkefædrene er ikke altid enige. Hvilken af dem skal vi vælge som vejleder? Vi behøver ikke at sætte vor lid til en sådan usikkerhed. I stedet for bør vi lære direkte fra Guds Ord. Dette er det evige liv at kende Gud. Åh, hvor taknemlige burde vi ikke være, at Guds insprerede Ord er lagt i vore hænder! Hellige mænd fra fordum nedskrev dette Ord – drevet af Helligånden.

De kommentarer, der er skrevet om Bibelens Ord, samstemmer ikke altid. De kommer ofte i konflikt med hinanden. Gud beder os ikke om at lade os lede af disse kommentarer, men af Hans Ord. Alle kan selv ransage Skrifterne, og de kan vide, at denne dyrebare Bogs undervis-ning er uforanderlig. Mennesker har forskellige meninger, men Bibelen siger altid det samme. Guds Ord er fra evighed og til evighed.

Gud overlod ikke sit Ord til at gå fra slægt til slægt ved mundtlig over-levering eller gennem traditioner. Havde Han gjort det, ville mennsker efterhånden have føjet deres egne tanker til Hans Ord. Lad os takke Ham for det Skrevne Ord.

Bibelen er den nøgle, der lukker op for de hemmeligheder,
der er livsvigtigt for mennesker at forstå for at opnå et evigt liv.
Bibelen er et landkort, der peger på sandhedens vejmærker. De, der er kendt
med dette kort, vil være i stand til at vandre på pligtens vej,
hvorhen de end måtte blive kaldet.

Den, der ransager Bibelen med en ydmyg og lærvillig ånd, vil finde en sikker Vejleder, som med usviglig nøjagtighed peger på Vejen til Livet. Denne Bog indeholder intet, som er uvæsentligt, intet, som ikke har med vort liv at gøre. Den lærer mennesket, hvordan livets indviklede erfaringer forenkles. Den er en læremester, der skænker Kristi oprigtige efterfølgere den visdom, som kommer fra deres tros Begynder og Fuld-ender.

Hvis du vil være stærk, hvis du ønsker den retskaffenhed og visdom,
som kendetegnede en Josef eller en Daniel,
så studér Skrifterne.
Forældre! Hvis I vil lære jeres børn at tjene Gud
og gøre det gode i verden,
så gør Bibelen til jeres Lærebog.

Den afslører Satans rænker. Den er det store Middel til slægtens høj-nelse; Den irettesætter og tugter moralske onder og sætter os i stand

til at skelne mellem sandhed og vildfarelse. Det er en guldgrube af sandheder i denne Hellige Bog.

Den sømand, der har adgang til kort og kompas og alligevel ikke brug-er dem, har ansvaret for, at de ombordværendes liv udsættes for fare. Skibet kan gå tabt på grund af hans forsømmelse. Vi har en Vejleder, Guds Ord, og vi er uden undskyldning, hvis vi tager fejl af vejen til Him-melen, for vi har fået skænket klare anvisninger.

Den, der studerer Bibeln under bøn og med det ønske at kende sand-heden for at adlyde Den, vil modtage guddommelig oplysning. Han vil forstå betydningen af disse ord: ”Hvis nogen vil gøre Hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud.” Idet han stræber efter at nå de højeste mål, er Bibelen som et Lys der leder hans skridt hjemad. Ved at studere Den finder han, at han med Kristus er arving til en evig arv. Denne gud-dommelige Vejleder viser ham hen til Himmelens uransagelige rigdom-me. Dag for dag er Guds fred hans belønning, og ved tro ser han et hjem i evigt solskin, fri fra al sorg og skuffelse.

Ethvert nådemiddel bør benyttes fligtigt, for at Guds nåde stadig kan være mere og rigere tilstede i sjælen. Vi må have åndelig kundskab, for at vi ”sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor bred-den og længden og højden og dybden er og at kende Kristi kærlig-hed, så vi kan fyldes med hele Guds fylde”.