The Signs of the Times d. 13. august 1885

Sabbatsskoleopgaver under lejrmødet og i hjemmet.

Kære brødre og søstre som er samlet ved vort lejermøde, vi ønsker at rette nogle få ord til jer i interesse for vore sabbatsskoler. Dette er en af de vigtigste grene i værket, og bør ikke overlades til tilfældighederne, eller tilfældig ledelse. Hvis disse skoler er ledt som de burde være, kan anstrengelserne der gøres bag talerstolen for at overbringe sandheden på en måde så sjæle vindes, uddybes; og hvis det arbejde der er overdraget følges op af interesserede arbejdere i sabbatsskolen, vil meget godt blive udrettet. Men det er ikke nok at have sabbatsskolebevægelsen som et velstyret maskineri. Der bør være praktiske arbejdere; lærerne bør være af den klasse som har en levende forbindelse med Gud, som har en lyst til at studere selv, og som vil give tid og moralsk alvor i deres arbejde, og vil ikke være tilfreds medmindre de ser noget udrettet.

Der bør være en levende og voksende interesse i at fylde sindet med Bibelsandheder. Den dyrebare kundskab som her opnås vil bygge en barriere omkring sjælen. Selv om den angribes med fristelse, vil der være en fast tillid til Jesus, gennem kundskaben til ham som har kaldt dem til herlighed og til kraft. Lad lærerne gå med hjerte og sjæl ind i lektiens emne. Lad dem lægge planer for at lektierne anvendes i praksis, og vække de børns sind og hjerter, som de har ansvar for. Lad elevernes aktiviteter finde plads til at løse bibelsandhedernes problemer. Lærerne giver arbejdet karakter, så at aktiviteterne ikke virker tørre og uinteressante.

Lærerne gør ikke et så alvorligt arbejde som de bude som sabbatsskole-udøvere; de bør komme tæt til elevernes hjerter, ved evner, sympati, ved tålmodige og bestemte anstrengelser interesse enhver elev for sin sjæls frelse. Disse andagtsøvelser bør i det hele taget være sådan som Herren vil have dem – med dyb overbevisning om sind, hjertereformation. Hvis det rette arbejde gøres på en dygtig og kristuslignende måde, vil sjæle blive overbeviste, og spørgsmålet vil lyde: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?” I nogle sabbatsskoler er der personer som ikke har evner til at undervise, men som får positioner. De har ingen alvorlig kærlighed for sjæle. De forstår ikke selv det halve af sandhedens praktiske forbindelser. Hvordan kan de da lede børn og unge til den levende kilde. Lad lærere selv drikke dybt af frelsens kilde; og så vil Guds engle tjene dem, og de vil vide præcis hvordan Herren vej er for at får dem til at vinde de dyrebare unge til Jesus. Det kræver talenter, en vilje, udholdenhed, en ånd som Jakob havde da han brøddes i bøn og udbrød: ”Jeg vil ikke slippe dig før du velsigner mig.” Når Guds velsignelse hviler på lærerne, kan det kun genspejles på dem de har ansvar for. Sæt aldrig de unge under enkelte personer som åndeligt set er magelige, som ikke har nogen høje, ophøjet og hellig stræben; for det samme ligegyldige sind, farisæisme, en form uden kraft, vil både kunne ses i lærere og elever.

Lad forældre gøre deres del, ikke kun hjælpe børn i deres studie, men selv blive fortrolig med lektierne. Bibelen er vor lærebog. Forældre, lærere og elever behøver at blive bedre bekendt med de dyrebare sandheder som er i både det Gamle og Nye Testamente. Vi må gå til et højere handlings plan. Lad Jesu Ånd give arbejdernes sjæle sund næring. Så vil deres arbejdsplaner og metoder af en karakter som vil vinde sjæle for Jesus Kristus. I vore store menigheder, hvor der vil være mange børn og unge, er der en stor fare for en sådan ledelse i sabbatsskolen, at den vil blive slet og ret en formssag og mekanisk og uden ånd. Den mangler Jesus. Lad ikke al din styrke og energi blive brugt til verdslige, og timelige ting i løbet af ugen, og således ikke have energi og moralsk styrke til Kristi tjeneste om sabbaten. Nu er der et alvorligt arbejde at gøre. Ikke et øjebliks tid må vi bruge selvisk. Lad øjet være rettet på Guds herlighed i alt hvad vi gør. Hvil aldrig før ethvert barn er bragt Kristi frelsende kundskab.

Det er vigtigt at opgaverne ved vore lejersabbatsskoler, er styret med orden, villighed og dygtighed. Da vil den rigtige form være givet til sabbatsskolerne i de forskellige menigheder, idet folk tager tilbage til deres hjem. Tillad ikke forretninger og andre interesser at fortrænge sabbatsskoleinteressen, så at den skal findes som en sag af ingen særlig betydning.

Rigtigt meget kan gøres for de unges uddannelse moralske og religiøse oplæring, ved velorganiserede og korrekt styrede sabbatsskoler. Denne gren af værket bør have tid og opmærksomhed; for dens betydning og dens indflydelse på vore unge kan ikke værdsættes. Men vore lærere behøver at være omvendte mænd og kvinder, som ved hvad det vil sige at brydes med Gud, som ikke vil slappe af før børnenes hjerter er vendt til Guds kærlighed, pris og herlighed. Hvem vil arbejde alvorligt for sjæle i vore sabbatsskoler? Hvem vil tage de unge til side, og tale og bede med dem, og give dem personlige appeller, formane dem til at give deres hjerte til Jesus, så de er som en liflig duft for Kristus? Idet vi ser værkets ophøjelse, og ser hvor lidt det værdsættes, mærker vi sukkene og udbryder: Hvem vil acceptere disse graverende ansvar og passe på at sjæle som de står til regnskab for? Vi er Kristi repræsentanter på jorden. Hvordan opfylder vi vor mission? Kristi repræsentanter vil være i dagligt samfund med ham. Deres ord vil være udvalgte, deres tale besjæle med nåde, deres hjerter fyldt med kærlighed, deres anstrengelser oprigige, alvorlige udholdende, for at frelse sjæle som Kristus døde for. Lad alle gøre deres yderste for disse kære børn og unges frelse, og her og der vil de lytte med gælde på Jesu ord: "Vel gjort, gode og tro tjener, gå ind til din Herres glæde.” Hvad er denne glæde? – Det er at beskue de forløste hellige gennem deres redskaber, gennem Jesu Kristi blod.
Mrs. E. G. White, i S. S. Arbejderen.