The Signs of the Times d. 13. august 1896

Hvordan forældre skal opdrage deres børn.

Det er forældrenes pligt at uddanne og opdrage deres børn fra deres første år. De bør søge at lede dem venligt og ømt til Jesus, og indprente børnene den kendsgerning at de meget gerne vil have Guds velsigne over deres små. Forældre bør føle nødvendigheden i af dette, lige så meget som mødrene bragte deres børn til Jesus for at få hans velsignelse. Kristi disciple kunne ikke se hvorfor disse mødre var så ivrige efter at bringe deres børn til samvær hos Jesus. De forsøgte at overbevise disse mødrene om at dette var en meget upassende ting at gøre; men Jesus irettesatte sine overivrige disciple, og opmuntrede mødrene at bringe deres børn til hans nærhed. Han sagde til sine disciple: ”Lad de små børn komme til mig, og forbyd dem det ikke; for sådan hører himlens rige til.” Disse dyrebare ord skal mødrene ikke kun gemme på, men lige såvel alle fædrene. Disse ord er en opmuntring til at forældre om at drage deres børn til hans opmærksomhed, bede i Kristi navn, at Faderen må lade sin velsignelse hvile på hele deres familie. Det er ikke kun de mest elskede der skal modtage særlig opmærksomhed, men også de hvileløse og egensindige børn, som behøver omhyggelig oplæring og øm vejledning.

Forældre behøver ikke at føle, at det er nødvendigt at hæmme deres børns aktivitet, men de bør forstå, at det er væsentligt at lede og føre dem i den rigtige retning. Disse aktive impulser er ligesom vintræet, der, hvis det ikke bøjes i en bestemt retning, vil brede sig over stubbe og gennem krat og fæstne sine slyngtråde på lave steder. Hvis vintræets grene ikke bøjes i en bestemt retning omkring et passende støttepunkt, spildes deres energi til ingen nytte. Således er det også med børn. Deres aktiviteter må ledes i den rigtige retning. Giv deres hænder og tanker noget at gøre, der vil øge deres fysiske og mentale færdigheder.

Herren har lovet børnene velsignelser. Han elsker at rense og indprente deres tanker, og lede dem på retfærdighedens vej. Børn og unge må oplæres i en sådan vej for at blive medarbejdere i Mesterens vingård. Herren ønsker at de skal modtage hans tjeneste, og se til at forældrene oplærer dem på en måde som gør dem til missionærer hjemme og der ude. De bør være så uddannede at det er deres fornøjelse at lette deres slidsomme fædre og mødres byrder. Hvis forældrene ikke havde forsømt deres ansvar for forældreopgaver over for deres børn, ville der ikke være indskrevet så få børn og unge som soldater i Kristi hær. Oplæres de rigtigt vil børn vindes til Kristus, og må blive til velsignelseskanaler for andre børn og unge. Deres indflydelse må spredes vidt og der bør planlægges metoder for at deres aktive temperament må være til rig velsignelse for andre. Når forældre til fulde udfører deres del, idet de giver dem bud på bud og regel på regel, gør deres lektioner korte og interessante og ikke blot underviser dem med påbud, men ved eksempel, så vil Herren virke i forbindelse med deres anstrengelser og gøre dem til effektive lærere.

O, om unge og børn vil give deres hjerter til Kristus! Hvilken ær må oprejses, til at vinde andre til retfærdigheden! Men forældre bør ikke overlade dette arbejde til menigheden alene. Hvis forældrene vil søge Skriften så at de lærer fra Guds ord hvad deres pligt er, så vil de vågne op for deres opgave. De vil finde at verden omvender menigheden, og at de selv giver de samme trivielle undskyldning er for at ikke udføre pligter, ligesom verden gør, for at ikke agte på Guds ord. Lad forældre indvillige i at de betingelser der er anført i Guds ord, angre deres synder, og blive omvendte. Børn har hørt skriften blive fejlfortolket, og tror at denne fejlfortolkning er sandhed. Når sandhedens lys kommer, er mange af disse børn overbevist om at Gud har talt til dem. Hvor stort ansvar har forældre for om deres børn kan se sandheden, og de bruger argumenter de har hørt fra talerstolen for at forhindre deres børn fra at følge retfærdighedens sti, og lære dem menneskebud! Forældre må uddanne deres børn ømt og venligt, og selv være repræsentanter for den tro der virker ved kærlighed og renser sjælen. Der er større behov for den slags uddannelse end nogen sinde før; for verden er i menigheden, der former og danner den efter en verdslig standard.

Uddannelse er mere end at studere bøger. Det er nødvendigt at både fysiske og mentale kræfter bruges for at få den rette uddannelse. Under en rådslagning med Faderen, før verden blev til, blev det bestemt, at Gud Herren skulle plante en have til Adam og Eva i Eden og give dem til opgave at passe frugttræerne og pleje vegetationen. Nyttigt arbejde skulle være deres værn, og det skulle videreføres gennem alle slægtled indtil afslutningen af jordens historie. For at få en favnende uddannelse, er det nødvendig at kombinere videnskab med praktisk arbejde. Børn bør fra små af trænes i at gøre de ting, der passer for deres alder og evner. Forældre bør nu opmuntre deres børn til at blive mere selvstændige. Alvorlige vanskeligheder vil snart komme over Jorden, og børnene bør oplæres på en sådan måde, at de vil være i stand til at møde dem. Mange forældre tager en del tid og opmærksomhed til at underholde deres børn, opmuntre dem til at bringe alle deres problemer til dem; men børn bør oplæres til at underholde sig selv, og bruge deres tanker til at lægge planer for deres egne behov, og gøre de enkle ting som er naturligt for dem at gøre. Barnet i hjemmet 118; 332

Børn mellem to og fire år bør ikke opmuntres til at tro, at de kan få alt, hvad de beder om. Forældrene bør opdrage dem til at vise selvfornægtelse og aldrig behandle dem på en måde, der kan få dem til at tro, at de er midtpunktet, og at alting drejer sig om dem. Mange børn har arvet egoisme fra deres forældre, men forældrene bør søge at rykke hver eneste trævl af denne onde tilbøjelighed i deres natur op med rode. Kristus gav mange irettesættelser til dem, som var begærlige og egoistiske. Ved den første tilkendegivelse af selviske karaktertræk hos børnene, enten de nu viser sig over for forældrene eller over for andre børn, bør forældrene søge at undertrykke disse træk og udrydde dem af børnenes karakter. Lad ikke barnet få det indtryk, at fordi det er jeres barn, så må det have lov til, ja, have fået overladt at vælge og bestemme selv. Det bør ikke få lov til at vælge fødeemner, der ikke er gode for det, blot fordi det kan lide dem. Forældrenes erfaring bør være en kontrollerende magt i barnets liv.

Hvor bør forældrene tage sig omhyggeligt af deres børn for at modarbejde enhver tilbøjelighed til egoisme! De bør til stadighed være vågne for, hvordan deres børn kan blive hensynsfulde mod andre og lære at gøre noget for deres fader og moder, som gør alt for dem. Hvis forældrene ikke passer på, vil de behandle deres børn på en sådan måde, at det vil få børnene til at kræve opmærksomhed og særrettigheder, der fordrer, at forældrene må fornægte sig selv noget for at kunne tilfredsstille deres børn. Børnene vil bede forældrene om at gøre noget for dem og opfylde deres ønsker, og forældrene vil gøre indrømmelser over for deres ønsker uden hensyn til den kendsgerning, at de indpoder egoisme i deres børn. Men ved at handle sådan forsynder forældrene sig mod deres børn, og de vil senere opdage, hvor vanskeligt det er at modarbejde indflydelsen af opdragelsen i de første år af barnets liv. Børn har brug for tidligt at lære, at de ikke kan blive tilfredsstillet, når det er selviskhed, der giver anledning til deres ønsker. Barnet i hjemmet 87; 128

Fædre bør oplære deres sønner til at deltage sammen med dem i deres erhverv og beskæftigelser. Landmænd bør ikke tro, at arbejdet ved landbruget ikke er fint nok for deres sønner. Landbruget bør udvikles ved metodisk viden. Landbrug er blevet erklæret for urentabelt. Folk siger, at jorden ikke betaler for arbejdsindsatsen, og beklager jordbrugernes tunge lod. I dette land (Australien) har mange opgivet den tanke at det kan betale sig at opdyrke jorden, og tusindvis hektarer ligger ubenyttet. Men hvis folk med de rigtige evner tager fat på denne beskæftigelse, studerer jordbundsforholdene og lærer at så og plante, at berede jorden og at bringe afgrøden i hus, ville man få mere opmuntrende resultater at se. Mange siger: "Vi har prøvet at dyrke jorden og kender resultaterne," og dog trænger de selv samme til at lære, hvordan de skal berede jorden og sætte deres arbejde i system. Deres plovskær skal lave dybere og bredere furer, og de skal lære, at de ved dyrkning af jorden ikke behøver at få en grov og simpel natur. Lad dem lære at bringe religionen ind i deres arbejde. Lad dem lære at så sæden i rette tid, og give plantevæksten opmærksomhed, og følge den plan som Gud har udtænkt.

Landmanden og hans sønner har den åbne naturens bog foran den, og de bør lære at landbrug er en ædel beskæftigelse, når arbejdet gøres på en rigtig måde. Den fremherskende mening, at landbrug degenerer mennesket , er forkert. Jorden er Guds egen skabning, og han kalder den for såre god. Hænderne kan blive hårde og rå, men denne hårdhed skal ikke omfavne sjælen. Hjertet behøver ikke at være ligeglad, eller sjælen tilsmudset. Det blege kvindeagtige ansigt må blive solbrændt, for et rødt og brunt ansigt bevidner om sundhed. Kristuslig karakter må bevares i landmandens liv. I sin opdyrkning af jorden lærer mennesker dyrebare lektier om Åndens opdyrkelse.