Youth Instuctor (Jaunimo mokytojas) 1904 m. kovo 29 d.

grįžti

Giesmės galia

Giesmės galia

Danguje skamba šlovinančios melodijos, ir kai Dangus prisiliečia prie žemės, joje suskamba muzika – „liesis padėka, skambės giesmės“ (Iz. 51:3).

Virš naujai sukurtos, gražios ir nesuterštos žemės Dievas šypsojosi, „ kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs“ (Job. 38:7). Artimos dangui žmonių širdys atsiliepė į Dievo gerumą šlovinimo gaidomis. Daugelis žmonijos istorijos įvykių yra susieti su šventa giesme.

Biblijos giesmių istorija pilna patarimų, kaip taikyti muziką ir giesmes. Muzika dažnai iškreipiama, siekiant ją panaudoti blogiems tikslams, todėl ji tampa viena iš didžiausių gundymo jėgų. Tačiau ji yra vertinga Dievo dovana, jei yra teisingai naudojama, skiriama pakylėti mintis kilniems apmąstymams, įkvėpti ir pastiprinti sielą. Kaip Izraelio vaikai, keliaujantys per dykumą, nuskaidrindavo kelią šventos giesmės melodija, taip ir šiandien Dievas savo vaikus skatina džiaugtis jų piligriminiu gyvenimu. Nedaug yra priemonių, galinčių veiksmingiau įrašyti Jo Žodį atmintyje, nei jo kartojimas giedant. Tokia giesmė turi nuostabią galią. Ji gali veikti negailestingą ir šiurkščią prigimtį, žadinti mąstymą ir užuojautą, skatinti veiksmų harmoniją, išstumti liūdesį ir blogą nuojautą, naikinančią drąsą ir silpninančią pastangas.

Vienas efektyviausių būdų įtikinti širdį - tai pasitelkti dvasinę tiesą. Kaip dažnai prislėgtai ir puolusiai į neviltį sielai atmintis primena tam tikrus Dievo žodžius iš vaikystėje giedotos giesmės – tuomet pagunda netenka savo galios, o drąsa ir džiaugsmas perduodami kitoms sieloms!

Niekad neturėtų būti pamirštos giesmės, kaip mokymo priemonės, vertė. Tegu namuose skamba mielos, tyros giesmės, ir tuomet bus mažiau smerkiančių žodžių, daugiau - linksmumo, vilties ir džiaugsmo. Giedokite mokyklose: mokiniai priartės prie Dievo, mokytojų ir vienas kito.

Giedojimas, kaip pamaldų dalis, yra toks pats garbinimo aktas kaip ir malda. Iš tiesų dažnai giesmė ir yra malda. Jei vaikas mokomas tokio suvokimo, jis labiau mąstys apie giesmės žodžių prasmę ir bus linkęs priimti jų galią.

Kai mūsų Atpirkėjas veda mus prie Dievo šlove spindinčio amžinybės slenksčio, mes galime suvokti garbės ir padėkos temas iš aplink sostą esančio dangaus choro. Kai angelų giesmės aidas pasiekia mūsų žemiškus namus, širdys suartėja su dangiškaisiais giesmininkais. Dangiška bendrystė prasideda žemėje. Joje mes išmokstame leitmotyvo.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7