The Signs of Times d. 18. listopad 1903

Powrót

Efektywna modlitwa

Efektywna modlitwa

Modlitwa nie jest po to, aby odpokutować za grzech. To nie jest ćwiczenie pokutne. Nie musimy przychodzić do Boga jako skazani przestępcy, ponieważ Chrystus zapłacił karę za nasze przestępstwa. On pojednał nas z Bogiem. Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Nasze modlitwy są jak listy wysłane z ziemi do naszego Ojca w niebie. Modlitwy, które wypływają ze szczerego, pokornego serca, z pewnością dotrą do Niego. On Potrafi odróżnić szczerość swoich adoptowanych dzieci. On lituje się nad naszą słabością. Powiedział: „Módlcie sie, będzie ci dane”.

Wielu członków ludzkiej rodziny nie wie, o co pytać. Ale Pan jest przyjazny i łagodny. Pomaga im w ich słabości, dając im słowa, które powinni mówić. Każ dy, kto przychodzi ze życzeniami zgodnymi z wola Ojca, ma dostęp do Ojca przez Chrystusa. Chrystus jest naszym pośrednikiem. Modlitwy umieszczone w złotej kadzielnicy zasługi Odkupiciela są akceptowane przez Ojca. Każda obietnica w Słowie Bożym jest dla nas. Umieść przed Nim obietnice Jehowy w modlitwie i przywołaj te obietnice. Jego słowo jest gwarancją, że otrzymasz wszystkie duchowe błogosławienstwa, kiedy będziesz się modlił z wiarą. Kontynuujcie modlitwę, a otrzymacie obficie więcej, niż moglibyście kiedykolwiek poprosić lub wyobrazić. Naucz się praktykować nieograniczone zaufanie do Boga. Rzuć na niego wszystkie swoje zmartwienia. Bądź cierpliwy wobec niego, a on to zrobi.

Mamy przyjść do Boga, nie w naszej własnej sprawiedliwości, lecz w pokucie za nasze grzechy. On jest wszechmocny, aby pomóc nam i gotów zrobić dla nas więcej, niż kiedykolwiek moglibyśmy sobie wyobrazić. On jest władcą nieba i może zaspokoić nasze potrzeby. „Każdy dobry dar i wszelki dar doskonały pochodzi z góry.” Jakuba 1.17. Bóg jest święty, a my musimy się modlić „Podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.” 1 Tym. 2.8.

Powinniśmy się modlić w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego wybawiciela. Nasze modlitwy wypowiadane w Jego imieniu staja się cenne. On zbudował most, nad przepaścią który stworzył grzech. Przez ofiarowanie samego Siebie przyciągnął wszystkich do Siebie i do Jego Ojca. To jest jedyne Imię pod niebem, przez które człowiek może być zbawiony.

Bóg jest naszym królem, a my jesteśmy jego poddani. Znanie Jego woli nie usuwa potrzeby zanoszenia szczerych modlitw o pomoc oraz starania się o przestrzeganie Jego prawa, starając się razem z Nim współpracować, aby nasze zanoszone modlitwy mogły znaleźć u Niego odpowiedź. W ten sposób zostaje ukształtowane Jego Królestwo w naszych sercach.

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć; wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a On zmiłuje się nad nim, ponieważ u Niego jest wiele przebaczenia które Bóg chce wylać na tych, którzy szukają Go prawdziwie z całego serca". Izajasza 55: 6,7.

Nie musimy mu opowiadać naszej historii życia. Nie możemy mu powiedzieć niczego, czego jeszcze nie wie. Onzna nasze najgłębsze myśli. Każda tajemnica jest przed nim widoczna. Nic nie może być przed nim ukryte .

Wysoki język jest niewłaściwy w modlitwie, bez względu na to, czy głosi go się z ambony, czy w rodzinnym gronie, czy też w ukrytej komnacie. Zwłaszcza w modlitwie publicznej język powinien być prosty, aby każdy mógł zrozumieć i dołączyć sie do modlitwy.

Bóg słyszy modlitwy grona rodzinnego, gdy pochodzą one z oddanych serc. Jezus mówi: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, jestem pośród nich” Mat. 18.20

Nie przegap osobistej, cichej modlitwy. „Ale ty, jeśli się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie.” Matt. 6.6.

Nie powinniśmy pozwolić się przytłoczyć myślą o naszych grzechach i niedociągnięciach tak, abyśmy przestali się modlić. Niektórzy rozpoznają ich słabości oraz grzechy i stają się zniechęceni. Szatan rzuca ciemny cien między nimi a Panem Jezusem , ich odkupienczą ofiarą. Mówią, że modlitwa jest bezużyteczna. Moje modlitwy są tak przesiąknięte złymi myślami, że Pan ich nie usłyszy. To właśnie taka myśl pochodzi od szatana. Chrystus spotkał się z tą pokusą i oparł się jej jako człowiek i wie, jak pomóc tym, którzy są kuszeni w ten sposób. „Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany “Hebr. 5,6

Wielu, którzy nie rozumieją, że ich wątpliwości pochodzą od szatana, zniechęcą się i zostaną pokonani w bitwie.

Nie przestawaj się modlić, kiedy twoje myśli są złe. Gdybyśmy o własnej mocy i mądrości potrafili modlić się odpowiednio, moglibyśmy również żyć właściwie nie potrzebując ofiary Syna Bożego. Niedoskonałość ogarnęła niestety całą ludzkość.Trennuj i wychowuj swoje zmysły, aby nauczyć się przekazywać swoje potrzeby Panu w całej prostocie. Gdy zaniesiesz swoje modlitwy do Boga i poprosisz o przebaczenie za swoje grzechy, czysta i święta atmosfera otoczy twoją duszę.

Jeśli poprosisz o doczesne błogosławienstwa, pamiętaj, że Pan wie, że nie wszystko o co może prosisz byłoby dla Ciebie dobre, Ale On odpowie na twoją modlitwę i da ci dokładnie to, co sprzyja twojej korzyści.

Kiedy Paweł poprosił, aby cierń został usunięty z jego ciała, Pan nie odpowiedział na jego modlitwę, usuwając cierń, ale dając mu łaskę, aby mógł przetrwać daną mu próbę. „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, ale bowiem pełnia mej mocy ukazuje się w słabości” powiedział. 2. Kor. 12, 9. Paweł radował się z wysłuchanej modlitwy, oznajmiając: „Dlatego najchętniej chlubić się będę moimi słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” 2 Kor. 12, 9.Kiedy chorzy proszą o uzdrowienie, Pan nie zawsze odpowiada według ich oczekiwania. Ale nawet jeśli nie zawsze są bezpośrednio uzdrowieni, otrzymują to, co jest cenniejsze: łaskę znoszenia choroby.

„Ale jeśli komuś z was brakuje mądrości, proście Boga, który chętnie obdarza każdego i bez wypominania, a będzie mu dana”. Jakub 1,5.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12
afsn nr:13
afsn nr:14
afsn nr:15
afsn nr:16