Tilbage
A. T. Jones (1850-1923)
A. T. Jones

Alonzo T. Jones (1850-1923)


Udgivelse på dansk:

 • Artikelsamling fra E. J. Waggoner og A. T. Jones: At leve ved tro

 • Den borgerlige regering og religionen eller kristendommen og de amerikanske grundlov
  Af Alonzo T. Jones. Fra det engelske ved J. G. Matteson. Chicago Illioins. Sundhedsvennens forlagsexpidition. Toront, ont., Battle Creek, Mich., Atlanta Ca., 1890

  Forord

  Dette lille Værk er en Frugt af flere Foredrag, som bleve holdte i Minneapolis, Minn. i Oktober 1888, angående Forhldet mellem Religionen og den borgerlige Magt. Den Intersse, som viste sig i dette Æmne, tillige med mangfoldige Opfordringer til at lade de vigtigste Stykker af det, som var blevet fremstillet, trykke, gav Anledning til, at denne Afhandling blev udgivet. Det er ikke Hensigten med den at behandle noget Punkt udførlig, men blot at fremstille det til Betragtning. Dette Æmne er altid interssant og vigtigt. Det er desuden for nærværende en indtrængende Opfordring til at udgive Love angående Religionen i Særdeleshed til Gunst for Søndagens Helligholdelse. Dette Æmne bør derfor granskes mere omhyggelig, end man nogensinde har gjort i dette Land, siden Grundloven trådte i Kraft.

 • Hensigten med Henvisningerne og Anærkningerne såvel som de stykker af andre Bøger, som ere anførte, er simpelthen at kaffe læseren bekvemme henvisniger og Vejledning i at undersøge dette Æmne videre. Jeg håber, at de Sandheder, som ere fremstillede, ville vække mere Intersse i at blive bekjendt med de Forenede Staters Grundlov og give mange et bedre Begreb om de Rettigheder og Friheder, den hjelmer os. Jeg håber også at det vil lede dem til at granske nøjer angående det Forhold, som bør existere mellem den borgerlige Regering og Religionen i Overensstemmelse med Kristi Ord og de Forenede Staters Grundlov.
  A. T. J.

  Indhold

  Første kapitel.
  Kristendommen og det romerske Rige. - Frihedens Evangelium - Den romerske Religion førøgede Statens Magt - Den romerske Gudsdyrkelses Ceremonier - Martyrer u nder den romerske Magt.

  Andet kapitel.
  Hvad tilhører Gud, og hvad tilhører Kejseren? - Den moralske og den borgerlige Lov sammenlignede - Betydningen af Synd og Forbrydelse - Gud er den eneste Regent, som regerer efter Sædeloven - Den Grundsætning, Kristus fremsætter, er den samme som den, der indeholdes i de Forenede Staters Grundlov

  Tredje kapitel.
  De Øvrigheder, som ere. - Tolkning af Rom. 13: 1 ved Exempler af den hellige Skrift - Hvorledes de jordiske Regeringer ere anordnede af Gud - De regerendes Magt begrænset af Folkets vilje

  Fjerde kapitel.
  Det religiøse Angreb på de Forenede Staters Grundlov og de, som angribe den. - De foreslåede Tillæg til Grundloven angående religiøse og frie offentlige Skoler - dets Fejl påpegede - Stykker anførte fra dem, som arbejde for National-Reformen - Hvad de ønske at se i vor Regering

  Femte kapitel.
  Religiøs Lovgivnig. - Det foreslået Tillæg til Grundloven - Undersøgelse af Tillægget - Hvad vilde Følgen blive, dersom det blev Lov? - Dette Tillæg er grundlovstridigt og antikristeligt

  Sjette kapitel.
  Søndagsloven i det fjerde Århundrede og dens Lignelse i det nittende Århundrade. - Pavedømmets Udvikling - Pavedømmet var et falsk Præsteherredømme - konstantinus Søndagslov - Kirken sikrer sig Statens Hjælp for at indskærpe den - Inkvisitionen en Følge heraf - Det nærværende Ønske om at få et Præsteherredømme - Men søger at få Staten til at understøtte Religionen - Hvad der må opofres for at erholde det.

  Syvende kapitel.
  Virkningerne af en Søndagslov. - Hændelser i Arkansas - Højesterettens Dom - Lovens Forkastelse - Nogle Kjendsgjerninger ved Stævningerne i Arkansas, som ere værd at lægge mærke til

  Tillæg A, B. C, D