Tilbage
James Edson White
James Edson White

James Edson White (1849- 1928). Søn af James Springer, og Ellen G White.


Den kommende Konge
"Denne Jesus, som er optagen fra eder til Himmelen, skal komme igjen således, som I har set ham fare til Himlen." Ap. Gj. 1,11.

Af James Edson White

København. C. C. Hansen & Co.s Forlag. 1901.

Indledning

Intet er mere egnet til at vække Opmærksomhed og Interesse hos Adams Sønner og Døtre end den store Forløsningens Plan, ved hvilken Menneskene sættes i stand til at gjenvinde den herlige og lykkelige Tilstand, som vore første Forældre tabte ved Synden.

Kristus er dette underfulde Værks Begynder og Fuldkommer. Hensigten med denne Bog er at påpege det Forhold, hvori han står til denne Verden fra dens Skabelse til dens endelige Gjenløsning, da det atter skal blomstre som Edens Have og for stedse blive deres lykkelige hjem, som har taget imod den nåde, Kristus tilbyder.

I de første Kapitler gives der en kort oversigt over vor Jords tidligste Historie. Kristus fremstilles her som Skaber og Gjenløser. Den Kjendsgerning, at Kristus har stået i Forbindelse med denne Verden som dens Skaber, som Israels Anfører, som den, der inspirerede det gamle Testamentes Profetier, kaster et herligt Lys over hans Gjerning som Gjenløser og som Menneskets Midler og Forbeder hos Faderen.

Forfatterens fornemste Hensigt har dog været at påpege, hvad Bibelen vidner om Kristus som den forventede Konge, der skal gjenoprette alle Ting. Den Tanke, at Kristus kommer igjen, ikke som en Sorgens og Smertens Mand i Fornedrelse, men i al sin Majestæt og Herlighed for at give enhver Løn efter hans Gjerninger, er en Sag af stor og vidtrækkende Betydning.

Han kommer ledsaget af hele den himmelske Hærskare, og på hans Klædebon og på hans Lænd stråler hans Navn: "Kongernes Konge og Herres Herre".

Han kommer for at tage det Rige i besiddelse, som han har kjøbt med sit eget dyrebare blod; han kommer for at gjenløse og tage til sig selv dette Riges Undersåtter - dem, som gjennem alle Tidsaldre har været ham tro og lydige. Da skal de retfærdige døde opstå af deres Grave og de retfærdige levende forvandles, og iførte Udødelighedens uforvisnelige Krans skal de tilsammen "rykkes hen i Skyerne til at møde Herren i Luften; og således skal vi altid være med Herren."

Alle, som ønsker at få et Hjem på den nye Jord, bør dvæle meget ved dette herlige Emne; thi på den skal Guds og Lammets Trone oprettes; der skal Kristus, vor Konge og ældre Broder, tage sit Riges Spir og sammen med de forløste regjere i al Evighed; der skal Guds Engle ledsage os, og vi skal for evig være fri for Sorg, Sygdom, Smerte og Død. Må dette blive vor lykkelige Lod!

Forfatteren

-------------------------

Indholdsfortegnelse
Skaberen - 13
Det skabte - 17
Forløseren - 22
Evangeliet i det gamle Testamente - 28
Israels Anfører - 33
Den store Lærer - 38
En Sorgens Mand - 48
Kristus vaort påskelam - 57
Jesu Opstandelse - 67
Herrens Himmelfart - 71
Kristus vor Midler og Forbeder - 75
Han vil komme igjen - 79
Når skal disse Ting ske? - 84
Jerusalems Forstyrrelse - 90
Den store Trængsel - 99
Solens Formørkelse - 115
De faldne Stjerner - 123
Hungersnåd - 131
Pestilense - 142
Jordskjælv - 149
Storme og Flodbølger - 154
Krige og Rygte om Krige - 165
Folkene ængstes - 175
Pengespørgsmaalet - 182
Kapital og Arbejde - 186
Den kommende Storm - 201
Hvad skal vi gjøre? - 210
Noahs Dage - 218
Uretfærdighed vil blive mangfoldig - 222
Falske Kristi og falske Profeter - 229
Lignelsen om Figentræet - 233
Evangeliets Forkyndelsen for alle Folk - 237
En tages, en anden lades tilbage - 241
Det sande Israel - 245
Emigration - 251
Den kommende Konge - 257
Kongens Løn- 263
Det ny Jerusalem - 267
Anhang:
  Den spansk-amerikanske Krig - 275
  De Forenede Stater en Verdensmagt - 291
  Den sydafrikanske Krig og Afrikas Opdeling - 299
  Verdensafvæbningskonfernsen i 1899 - 303
  Kinas Opdeling - 305
  Krigsbegivenheder siden Fredskonferensen - 306