Tilbage
J. N. Loughborough
J. N. Loughborough

John Norton Loughborough (1832-1924). Blev i sin ungdom kaldt til New York og arbejde for førstedags adventisterne. Fik øje for sabbaten. Han var god til historie, og blev udsendt til England som missionærer. nåede en høj alder.


Den store Kristi genkomst-bevægelse. Dens opstart og fremgang. Dele af bogen er oversat til dansk. klik her

Udgivelse på svensk:

Den stora adventrörelsen. Dess uppkomst och utveckling
Af J. N. Loughborough. International publishing association College View, Nebraska.

Copyright, 1905, by SouthenPublishing Association. Copyright transferred jan. 28, 1909, to Review and Herald Publishing association.
Svensk utgåva Läs online

FÖRORD.
Många goda böcker hafva blifvit utgifna, och min ursäkt för att öka detta antal och lägga en annan till den långa listan är, att jag på dessa blad framhåller många ting angående adventisterna, och i synnerhet sjundedags adventisterne, hvilka aldrig förr blifvit framhållna i denna form. Dessutom hafva många, som mottagit budskapet på senare tiden men hvilka aldrig haft tillfälle att lära känna de ting, som blifvit nämnda, enträget begärt en beskrifning på dessa händelser och erfarenheter af dem, som deltagit i budskapets tidigare stadier. Enär jag varit känd med adventrörelsen alltsedan 1843 och 1844, och sedan den 2 jan, 1849 förkunnat denna lära först såsom adventist och sedan 1852 såsom sjundedags adventist, anser jag det för en stor tillfredsställelse att "omtala, hvad jag har sett och hört"

Jag har framhållit något om adventrörelsen, hvilket från 1831 till 1844 utbreddes till alla civiliserade nationer i världen.

I stället för att framhålla de olika samfund af adventister, hvilka sedan 1845 hafva predikat om Kristi snara ankomst, har det varit min afsikt att följa sjundedags adventisternas uppkomst och utveckling, särskildt påpekande de medel, som Gud funnit för godt att använda i detta budskaps utveckling under fattigdom och ringhet, ett folk, hvarom, fastän de ej räkna mer än omkring ett hundra tusen medlemmar, många af deras motståndare gifvit det vittnesbördet, att de utföra lika mycket som om de utgjorde två millioner.

Äfven de, som hafva endast ringa kännedom om sjundedags adventisternas historia, veta, att sedan 1845 har Ellen G White haft en framstående plats i förbindelse med rörelsen både som talarinna och författarinna. De veta äfven, att särskild Andens gåfvor stått i förening med hennes arbete. Jag har haft förmånen att vara ögonvittne omkring femtio gånger till dessa gåfvors verkan. Å dessa blad har jag framhållit omkring tjugu af de profetior, som Herren uppenbarat genom syster White och som blifvit bokstafligen uppfyllda.

Förutom mina egna iakttagelser har jag äfven återgifvit, hvad andra ögonvittnen hafva sagt. Dessa fakta äro af större betydelse för den uppriktige läsaren än uttryck, som gifvits endast af sådana, som aldrig varit med vid dylika tillfällen.

Jag öfverlämnar detta arbete till läsaren i hopp om att, med Guds välsignelse, dessa blad må blifva medel till Guds saks främjande i många hjärtan, och hoppas, att alla, som läsa detta, komma ihåg apostelns ord till tessalonikerna: "Pröfven allt och behållen det goda."
J. N. LOUGHBOROUGH.

INNEHÅLL.

FÖRST A KAPITLET.SIDA
ÄNDENS TID 13
Rustningens dag - Vagnarna gnistra af eld - Det lilla hornets verk - De två vittnena - Skräckregeringen - Bibelns undertryckande - Skriften förseglad till ändel1s tid - Många upptäckte sanningen Vittnesbördet i Midnight cry - Joseph Wolff - Alexander Campbells ståndpunkt angående de 2,300 dygnen - Den undersökande domens början - Försoningsdagen - En judisk rabbins vittnesbörd - Tiden för kungörandet af Guds dom.

ANDRA KAPITLET.
BUDSKAPET OM KRISTI ANDRA ANKOMST 23
Tiden, då tecknen skulle gifvas - Den mörka dagen - Stjärnornas fallande - Förkortning af dagarna - Budskapet förkunnas i hela världen - Budskapets uppkomst i olika delar af världen - Jämfördt med det sextonde århundradets reformation - Joseph Wolffs verksamhet - Budskapets förkunnande i Tyskland, Ryssland och Sibirien - Sju hundra predikanter förkunna det i England och Holland - I hvarje hamn i världen - Budskapet i Tartariet - Budskapet i Amerika och på Amerikas fastland - The Voice of Elijah spriddes vidt och bredt - Budskapet förkunnas i alla brittiska besittningar - Budskapet var en uppfyllelse af Skriftens ord.

TREDJE KAPITLET.
BUDSKAPET OCH BUDBÄRARNA 30
Ett bestämdt budskap - Den undersökande domen - före Kristi andra ankomst - De 2,300 dagarna uträknadc - Motståndarnas erkännande - Professor Bush' vittncshörd- William Millers födelseår och tidiga barndm och omvändelse- J. V. Himes förenar sig i verksamhet med Miller - Framstående predikanter deltaga i budskapets förkunnande

FJÄRDE KAPITLET.
BUDSKAPETS HASTIGA FRAMGÅNG 41 Ängel är en symbol af mänskliga budbärare - Budskapets förkunnande med hög röst - Tiden för detta budskaps förkunnande - Den femte basunen - D : r Josia Litch förutsäger det ottomanska rikets fall Profetian går i uppfyllelse - William Miller antager budskapet - De förenade makternas förmedling - Ett stort intresse visar sig i budskapet - Hundratals förkunna budskapet. .

FEMTE KAPITLET.
LAMMETS BRÖLLOPS MÅLTID 46
Kallelsen till måltiden - Inbjudningen till dem som voro kallade - Öppna dörrar för Budskapets förkunnande - En mäktig väckelsekraft gör sig förnimbar - Erfarenheter i Richmond, Me. - Kallelsen att förkunna bugskapet på andra platser - Hundratals blefvo omvända - Ett vittnesbörd från metodisternas årsbok-De ropande rösterna - ”Ja, jag kunde icke annat" - Barnpredikanter i Sverige - Boqvist och Walbom' arresterade - Boqvists vittnesbörd - Sång, sjungen af Boqvist och Walbom-Foys syn-Synen om de tre plattformerna.

SJETTE KAPITLET.
FÖRDRÖJNINGSTIDEN 63
Tiden, då liknelsen tillämpas - Den onde tjänaren - Missräkningen - Den onde tjänarens ståndpunkt till budskapet - Mat i rätt tid - Kyrkofester - Fördröjningstiden - Verksamhetens försvar - Missräkning - en förklarad - Uppmärksamheten hänvänd till hösten 1844 - Rörelsens historia efter mars månad 1844.

SJUNDE KAPITLET.
MIDNATTSANSKRIET 71
I "Gån ut att möta honom" - Tillit till budskapet - En stor jämn klippa - Budskapets hastiga utbredning Medel för sent öfverlämnade - Förmyndare utsedd- Sin egen förmyndare - En löjlig situation.

ÅTTONDE KAPITLET.
DEN ANDRE ÄNGELNS BUDSKAP 80
Hur budskapet blef förkunnadt - Pröfvande omständigheter - Ett apostoliskt föredöme - Ett oförklarligt motstånd - Hot från pöbeln förnimmes - Plikter mot församlingsmedlemmar - Ett särskildt folk, utsedt att förkunna sanningen - Broschyr öfver odödlighetsfrågan- metodistpredikantens erkännande - Ställd till förhör för kätteri - De ogudaktigas vrede lagd i dagen - Bespottare ikläda sig hvita kappor - Hazen Foss' syn 1844 - Foss oförmögen att omtala synen - Hans syn framställd af en annan - Sorgligt besviken.

NIONDE KAPITLET.
MISSRÄKNINGEN-DEN BITTRA BOKEN 89
Budskapets förkunnande, en ljuf erfarenhet-Förvirrade men ej missräknade - De missräknade i 1844, lika de besvikna lärjungarne- De sutto icke i skrymtares samkväm - De troende hade lämnat allt för Kristus-James Whites framställning af missdikningen - Anmärkningar af redaktören för The Midnight Gry - Helgedomen antogs för att vara jorden- Helgedomens rening troddes bestå däri, att jorden skulle renas genom eld - Jesu efterföljares misstag uppfyllde Skriften - Intet misstag i uträkningen af de 2,300 dagarna - Ljus angående de 2,300 dygncn upptäckt - Adventisterna skulle åter vittna f(jr många folk - Fördomar stängde alla utvägar för budskapet - En ny inspiration var behöflig - J. N. Anclrews' anmärkningar öfver missräkningen - Uppmuntran till Guds folk.

TIONDE KAPITLET.
BEVIS PÅGUDOMLIG LEDNING 98
Guds mäktiga verk i att befria Israel ur Egypten - Guds närvaro utlofvad - Den profetiska gåfvan under reformationstiden - Den profetiska gåfvan skall blifva förnimbar i den sista församlingen - Paulus' vittnesbörd om de andliga gåfvorna-Löftets uppfyllelse -- Miss Harmons första syn - Kort framställning af den första synen-Beskrifning af syster Whitcs tillstånd under hänryckning - Jämfördt med Danie1s tillstånd - Vittnesbörd af ögonvittnen - D: r M. G. Kelloggs vittnesbörd - Intyg af en närvarande läkare - Drusilla Lamsons vittnesbörd David Seelys, Fowler, C. S. Glover och andras vittnesbörd angående syster Whites tillstånd under hänryckning - Spiritistmedium undersöker Mrs. White - Ellen G. White omtalar sina syner - Miss Harmons besök i Poland, Maine.

ELFTE KAPITLET.
DEN STÄNGDA DÖRREN 113
Den filadeifiska församlingen - Hvad betecknar den stängda dörren? - Förstadags adventisternas missuppfattning - Sjundedags adventisternas framställning af den stängda dörren - Hvilka motstodo den falska framställningen? - Ingen motsägelse - Br. och sr. Whites nit för syndares omvändelse - Vittnesbörd af 21 personer - Synen misstydd - Falsk väckelse predikant framställd i ljuset - En annan falsk väckelsepredikant afslöjad - Förutsägelse om misslyckade försök - En skrymtare upptäckt i Camden, N.Y .

TOLFTE KAPITLET.
TILLTAGANDE LJUS OCH STÖRRE UNDER : 121
En underbar företeelse - Fru Frances Lunts vittnesbörd - Fanatiska personer i Boston, Mass. - En förutsägelse inträffar - En märklig demonstration En hänryckning, som varar i sex timmar - Bibel, använd vid uppenbarelsen.

TRETTONDE KAPITLET.
DEN TREDJE ÄNGELNS BUDSKAP 128
Den allvarligaste varning i Bibeln - Det himmelska templet öppnas _ Arken sedd - Sabbatens förändring - De första sabbatshållarna - Den sjunde dagen - Prebles uppsats i sabbats frågan -]. P. Cooks artikel angående sabbaten - Joseph Bates antager sabbaten - Den första boken öfver sabbats frågan - 1¾ kg. mjöl- $11,000 använda för budskapets befrämjande - Ett oväntadt understöd - Medel inflyta för boken - Sista räkningen betald - Äldste Bates hade ej någon tillit till syner - Miss Harrnon antager sabbaten - Begynnelsen af den tredje ängelns budskap - Äldste Bates antager uppenbarelserna såsom från Gud öppningen i himmelen - En syn angående stjärnorna - En svårkörd häst.

FJORTONDE KAPITLET.
SANNINGEN VINNER FRAMGÅNG UNDER BESVÄRLIGHETER. . .. 138
Konferensen i Volney, Oswego Co., N. Y. - Många olika meningar - Ett underbart begagnande af Bibeln-Sjuka botade enligt Jak. 5:14, 15-Uppror bland nationerna - Förslag till utgifvandet af en tidning - Ord, uttalade i synen - Mörka utsikter - Den första sjundedags adventisttidning - Ellen G. Whites redogörelse för tidningsarbetet - Guds utsagor gingo i fullbordan - Framgång i förlagsverk samheten.

FEMTONDE KAPITLET.
GUDS LEDNING I FÖRLAGSVERKSAMHETEN 146
Den modärna spiritismen - Förutsägelse om spiritisterna uppfylld - Äldste White i Oswego, N. Y. _ Första årgången af Second Advent Review utgifven -J. N. Andrews börjar predika - Egendomar säljas för anskaffandet af medel för verksamheten - Förlagsverksamhet i Rochester - En handpress - The Vouths Instructor utgifves- Uriah Smith förenar sig med förlagsverksamheten - J. P. Kellogg och Henry Lyon sålde sina gårdar - Review and Heraids tryckeri flyttas till Michigan - Adventisternas eget tryckeri - En ny tryckpress installerad - S. d. a: s tryckeri förening organiserad - Litteratur utgifves på flera språk - Review and Herald öfverlämnas till tryckeri föreningen - En tidning utgifves på Stillahafskusten - Förlagsverksamhet i främmande länder Den första rapport öfver litteraturförsäljningen - Kolportörsverksamhet bland s. d. a. påbörjas.

SEXTONDE KAPITLET.
"AF DERAS FRUKT SKOLEN I KÄNNA DEM" 152
Sju bestämda regler, hvarigenom falska profeter kunna upptäckas.

SJUTTONDE KAPITLET.
SJÄLFFÖRSAKELSE I FÖRENING MED VERKSAMHETEN 160
Pamfletten: "The Opening of Heavens" - Boken om beseglingsverket - Uriah Smith vid akademien, Miss Smith bevistar seminariet - Broder Oswald Stowell helas genom bön - Tvenne profetiska syner - Uriah Smith antager budskapet - Hans verksamhet och död.

ADERTONDE KAPITLET.
GUDS LEDNING I VERKET 165
Ellen G. Whites första syn i Michigan - En föregifven helig kvinna - Mötet i Vergennes, Mich. Vittnesbörd för en skrymtare - En förutsägelse inträffade - Skuld erkännes - Sanningens budbärare - Råd och förutsägelse - "Messenger"-partiet söndradt - Verkan på budskapet - Rådplägning angå ende lägermöten - De första lägermötena - Räddad från en järnvägsolycka - Motståndare bestraffade - Stephen son och Hall- Förutsägelse angående dessa personer - Ett sorgligt öde drabbade dessa män - J. H. Waggoner antager budskapet - Helad genom trons bön - En annan förutsägelse Ellen G. Whites pröfning - Befrielse enligt förutsägelse - Förutsägelse angående det amerikanska inbördeskriget - Det amerikanska borgarkrigets omfattning.

NITTONDE KAPITLET.
ORGANISATION 177
Motstånd till organisation - Ordning i den apostoliska tiden - James Whites anmärkningar öfver organisation - H varuti enighet består - Organisation bland s. d. a. - Tjänstemännen i församlingen äro tjänare - Vittnesbörd angående ordning - Änglarnes verksamhet - Gud är ordningens Gud - Den största omsorg, Kristus lade i dagen före sin bortgång - Försiktighet i fråga om personlig själfständighet - Satans afsikt är att upplösa verksamheten genom oreda - Ett system för predikanters underhåll - Samfundsnamn - Rekommendationsbref - Predikantens underhåll- Organiserad verksamhet.

TJUGONDE KAPITLET.
HÄLSOANSTALTER 186
J. N. Andrews' antydningar angående hälsoreform - Beredelse för upprättandet af hälsoanstalter - Förutsägelse om resultat - Passande beklädnad - Ellen G. White s åsikter angående hygien - D: r Tralls erkännande - Herrens afsikt rörande sanatorier - Stora verk utförda enligt vittnesbörden.

TJUGUFÖRSTA KAPITLET.
LÄROANSTALTER 190
Prof. G. H. Bells skola - Behofvet af en samfundsskola - Medel tecknas för ett kollegium - Byggnadstomt anskaffas - Två samfundsskolor öppnade - Skolan i Battle Creek - Healdsburg College - South Lancaster Academy - Bibelskolan i London, England - Bibelskolan i Chicago - Walla Walla College - En skola i Australien - Industriskola i Keene, Texas - Claremont Union College.

TJUGUANDRA KAPITLET.
ANDRA PROFETIOR UPPFYLLAS 194
Vittnesbörd angående karaktärer - Hr. Pratts tillvägagående framhållet - Broder Borr uppmuntras - En familjesvårighet bilagd - Äldste J. White drabhas af slag-Bön för äldste White-Ellen G. Whites anmärkningar - Satans anfall- Hjälp för den förtviflande- Vittnesbörd för broder Harvey - - Vittnesbörd angående verksamheten i Kalifornien - Den förutsagda framgången inträffade - Mötet i Kaltifornien - Församlingsmöte utlyst - Skrifven bekännclse - Hur synen blef nedtecknad - Andra vittnesbörd stadfästade- Profetia om verksamheten på de europeiska fälten - Vittnesbördet öfverträffar världslig visdom - Värdet af såld litteratur - Förföljelsen i Förenta Staterna förutsagd - Oreda bland de ogudaktiga - Våra motståndares vittnesbörd - En förändring af Förenta Staternas grundlag - Protestanterna förena sig med katoolikerna - D: r Mitchell och fader Dalton - Bibelns vittnesbörd om uppenbarelser - Varning mot att bosätta sig i Battle Creek - Flyttning af Generalkonferensens kontor - Tillit till Herrens profeter, det enda säkra.

TJUGUTREDJE KAPITLET.
ADVENTISTERNAS UTLÄNDSKA MISSIONER 209
Deras första missionsverksamhet utom Förenta Staterna - En pastor i Tyskland börjar iakttaga sabbaten - Verksamheten i Ryssland - Antalet sjundedagshållare i Tyskland. Österrike och Ryssland - Adventisternas verksamhet i England - Antalet sabbatshållare på det latinska union-missionsfältet och Algeriet - Adventisternas missionsverksamhet i Skandinavien - Verksamheten i Finland, på Island och i Indien, i Kina och Japan samt Korea - S. N. Haskell, en af de första sjundedags adventistmissionärer till Australien - Nya Zeeland besökes af S. N. Haskell- A. G. Daniells verksamhet i Nya Zeeland och Polynesien - Verksamheten på ön Pitcairn Skeppet Pitcairns missionsturer - De västindiska öarna och dess befolkning - Sabbatshållare på Raratonga - Folket inlärdt att hålla den sjunde dagen af misstag på daglinien - Stridigheter angående sabbaten - Missionsverksamhet på ön Pitcairn - De ostindiska öarna - Sabbatshållare i Singapore, på Sällskapsöarna och Raratonga- Verksamheten på Norfolk-öarna och Samoa - Kannibaler på Fiji-öarna - Sydamerika - Sabbatshållare i Brasilien - Verksamhet i västkustens proviner- Missionärer duka under i striden mot hedendomen - Sjundedags adventisternas verksamhet i Sydafrika - Sabbatshållare i Natal-Transvaal-konferensen - Verksamhetens framgång i hela världen.
Läs online