Tilbage
E. J. Waggoner
E. J. Waggoner

Ellet J. Waggoner (1855-1916) sagde nej til en lysende karriere som læge for at følge sin vision om på heltid at forkynde den korsfæstede Kristus, som Bibelens altoverskyggende tema.


Udgivelse på dansk:

 • Artikelsamling fra E. J. Waggoner og A. T. Jones: At leve ved tro

 • Kristus og hans retfærdighed
  Af E J Waggoner. Pacific Press Publishing Compagny 1890.
  Udgivet af Håbets budskab - Kr Såby. 1994

  Læs online - pdf

  Indhold

  Indledning
  1. Hvorledes skal vi betragte Kristus? 13
  2. Er Kristus Gud? 15
  3. Kristus som Skaberen 19
  4. Er Kristus et skabt væsen? 22
  5. Gud åbenbaret i kødet 26
  6. Vigtige praktiske lærdomme 31
  7. Kristus som Lovgiver 37
  8. Guds retfærdighed 43
  9. Herren vor Retfærdighed 51
  10. At blive modtaget af Gud 61
  11. Troens sejr 68
  12. Livegne og frie mænd 73
  13. Praktiske illustrationer af frigørelse fra slaveri 76

 • 9. april , 1901 - “Prædiken” generalkonferense bulletin 4, 6.


  E. J. Waggoner, 6. og 7. april P.M.

  “Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den.” (Kol 2,6-10)

  Budskabet er det samme i aften som det var den anden aften. Det er rigets evangelium, det evangelium som skal forkyndes i hele verden som vidne for alle folkene, for at enden kan komme. Det kræver rigets styrke at forberede til riget; den kraft som vil skabe nye himle og en ny jord, og der er ikke brug for mindre end denne kraft til at skabe nye mennesker der kan på jorden og i de himlen; og det er evangeliets kraft om riget, som skal være vidne for folkene.

  Lad os læse nogle få vers fra hebræerbrevet to: “Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånt om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham, alt imens Gud føjede sit vidnesbyrd til ved tegn og undere og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden efter sin vilje. For han underlagde ikke den kommende verden, som vi taler om, under engle; men som én et sted har vidnet: Hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle, med herlighed og ære har du kronet ham, alt har du lagt under hans fødder. For da han lagde alt under ham, undtog han intet fra at være underlagt ham. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham; men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighed og ære.”

  Se på de fjerde og femte vers: ”forkyndt af Herren”, blev ”stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham”. Når Herren siger: ”Kom”, ”Lad ham som hører sige: Kom.” Bekræftes det ”ved tegn og undere og mange slags mægtige gerninger og ved tildeling af Helligånden,” efter Guds vilje; ”for han underlagde ikke den kommende verden, som vi taler om, under engle”.

  Hvorfor ligger Helligånden med at tale om engle, og den kommende verden, når han tænker at forkynde evangeliet? Har han underlagt den kommende verden under nogen? – Ja. Hvem har han da underlagt denne verden? – under menneskene. Den kommende verden er den verden som, og som var fra begyndelsen, de nye himle og den nye jord – og blev underlagt menneskene, og han blev gjort hersker over den under Gud, og ved Guds kraft i mennesket.

  Nu er Herredømmet væk. I stedet for at mennesket er over verden, er det underlagt, med verden over sig. Hvad skal der gøres? Det som var tabt på vindes tilbage, og siden mennesket døde, hvorved mennesket også genopstår fra døde, skal mennesket betros genoprettelsen af riget – ikke af engle, men fordi herredømmet ikke blev givet dem. ”Hvad Herren gør, skal blive for altid.” Med riget overdraget til menneskene, er det menneskenes for altid, og må blive menneskenes. Her er vor forsikring. Nogle gange vil I høre folk sige at når et mennesket har syndet, kan Gud udslette hele slægten, om han ønsker det, og starte på en frisk. Nej; han kunne ikke. Hvorfor? Fordi han ikke fornægte sig selv. Der er nogle ting Gud ikke kan gøre. Han kan ikke lyve. Han ikke fornægte sig selv. Han er, og han har ret, og han kan ikke ændre. Da han så havde gjort menneskene, og givet verden til menneskets, kunne han ikke tage den tilbage igen.

  Derfor, som apostlen siger senere: ” Det står altså endnu tilbage” at nogle må indtage riget, og hvis menneskene så viser sig som upålidelige, som evangeliet blev forkyndt først til, må menneskene ikke føre det tilbage, endog hvis Gud skulle gøre nye mennesker af sten.

  Arbejdes må udføres med at gøre en ny himmel og en ny jord, for at riget må fortsætte sådan som Gud gav det til menneskene. Genoprettelsen af det givet til menneskene; og Kristus er mennesket, og vi er mennesker i ham, så at evangeliets kraft, forkyndelseskraften fra evangeliet, er den kraft der skaber nye himle og en ny jord. Verdens kraft kommer, den kraft som vil genskabe denne jord, er den kraft som skal forkynde evangeliet; og hvis vi ser at det er sådan, fordi det skaber menneskene, gør det nye skabninger.

  Således læser vi profetien i Esajas 51,16: ”Jeg lægger mine ord i din mund og skjuler dig i skyggen af min hånd; jeg spænder himlen ud og grundlægger jorden og siger til Zion: Du er mit folk.” Dette er evangeliets kraft. Således kan vi sige: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro ? som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.« For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.” For lige siden verdens skabelse ”for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

  Riget er genoprettet, og dets kraft kan ses for at de nye himle og jorden kan dannes; fordi den kommer ned på allersidste gang, før prøvetiden er ophørt, må der være en fuldstændig ubrudt skillelinje mellem retfærdige og onde. Når den tid kommer, vil enhver kunne skelne mellem retfærdige og onde, mellem ham der tjener Gud og ham der ikke tjener ham; og der må være en så udstrakt kraft i evangeliet at enhver sjæl på jorden ikke kun har hørt evangeliet, men vil have hørt det i sin krafts fylde, og når det er forkastet, vil der ikke være noget mere til ham. Han har forkastet Guds fulde styrke, og når han har forkastet alt hvad Gud har vil der ikke være mere der bringer ham tilbage, hvis prøvetiden skulle slutte efter tusinde år; og således vil der ikke længere være brug for at forlænge prøvetiden; for enhver har taget stilling med sin forstand.

  ”Blev synden større, er nåden blevet så meget desto større,” er Guds kraft så stor at han har fået djælvelen selv til at tjene ham. Han tager menneskenes vrede, og får dem til at prise ham. Han tager menneskenes vrede, og påbyder den, om at binde sig selv op, og end føre sejr ved hjælp af denne. Han tager menneskenes onde lidenskaber, og får dem til at udvirke hans mål. Vidste du ikke hvad han gjorde med Josef? Hans brødre blev bevæget af fjendskab, og solgte ham til Ægypten: Men det var Gud som sendte ham dertil. Ligeledes Herrodes, og Pontius Pilatus, og Jerusalems herskere stod op imod Herren og imod Kristus. Hvorfor? For at gøre alt han har bestemt der skal ske. De tjente ikke Herren forsætligt, men selvom de konspirerede imod Herren, for at gøre Satans yderste vilje, arbejdede Gud ikke desto mindre. Er det ikke fantastisk? Gud han arbejde på trods af djælvelen. Mere end dette, siden menneskenes og djævlenes vrede priser Gud, vil alle bestræbelser imod sandheden kun gøre Guds kraft mere slående. Således prøvede Satan, brødrenes anklager, i begyndelsen at forpurre Guds plan med at oprette et rige med mennesket som hersker, og det lykkes ham tilsyneladende. Nu anklager han brødrene for Herren. Han siger til Gud: ”Du kan ikke få et menneske til at stå loyalt over for dit rige. Jeg kan oprette mit rige på trods af dig.” Men Herren har i Kristus demonstreret muligheden for dette. Hen sendte Kristus i syndig køds lighed, så at Ham ”der er ringeagtet og afskyet” kan sige: ”Jeg vil tage dette tilfangetagne menneske, det fornedre menneske, dette faldne, degenererede mennesket, at du har udvirke din vilje i, - vil jeg tage ham, og med sit syndige kød vil jeg demonstrere det faktum at han er en konge; jeg vil bruge mennesket, ikke kun fordi han var i begyndelsen, men bruge dem der er faldne, degenereret plet i menneskeheden, så at han vil så større på grund af Guds evige kraft.

  “Kan mennesket leve et syndfrie liv? Blev jeg spurgt. Nej, men Kristus kan. ”Jeg er korsfæstet med Kristus: alligevel lever jeg; dog ikke jeg, men Kristus lever i mig.” (Gal 2:20) Jeg har tydelige bevist, at jeg kan ikke gøre noget. Syndens løn er døden, og derfor skal jeg dø, og lade Herren tage over hele styring. Den første mand viste sin afmagt, så nu kommer den anden mand, den anden Adam ind. Og i ham har Guds styrke og magt fuldstændig åbenbaret. Der er kun én mand, og det er Herren Jesus Kristus: Fordi der er kun én sæd. Ved denne enes lydighed er mange retfærdiggjort. Vi bliver til sande mænd, perfekte mænd, udelukkende som vi er i ham. Og kun i ham.

  ”Så mange af jer som blev døbt i Kristus, har også iført jer Kristus.” (Gal 3:27) ”I er alle én i Kristus” (Gal 3:28) Han er manden. Den perfekte mand. Derfor, ved erkendelsen af Guds Søn, kommer vi ”til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde.” (Ef 4:13) Han er ”manden”. ”Se, hvilket menneske”, denne ene mand, den eneste retfærdige mand, Kristus.Vi ser i alle Guds hellige hans ansigt, hans karakter, hans retfærdighed og hans godhed, og vi selv må synke ude af syn.

  ”Jeg er korsfæstet med Kristus: alligevel lever jeg; dog ikke jeg, men Kristus lever i mig; og dette liv som jeg nu lever i kødet, lever jeg i Guds Søns tro, han som elskede mig, og gav sig selv for mig.” (Gal 2:20) Dette er Rigets evangelium; Guds Rige inde i os. Gud hersker i mennesket, og viser sin magt i mænd. Dette er Kristus, reproduceret i hans skabninger. Dette er Riget, og dette Rigets evangelium, Gud i mennesket, skal prædiges i hele verden som et vidnesbyrd til alle nationer, og verden skal se dette. ”Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det ny Jerusalem, der kommer ned fra Himmelen, fra min Gud, og også mit eget nye navn.” (Åb 3:12) Gud skriver sit navn på sit folk, så alle andre få vide, hvem de tilhører. Mænd skriver deres navne på deres erhverv og butikker som et tegn. Kristus siger: ”Se, jeg og de børn, Herren gav mig, er varsler og tegn.” (Es 8:18) Hvorsomhelst verdens mænd kommer i kontakt med Guds folk, skal de se Guds navn, og erkende ved første øjekast at Gud bor der, og at det er hans butik. Guds navn på folket vil forkynde det; men hvad er navnet? - Når miraklet for den vanføre mand foran templets porte skete, og Peter og Johannes blev bragt foran Rådsherrer og Ældste og skriftkloge, for at forsvare denne gode gerning, og blev spurgt, i hvilket navn de havde gjort dette, da svarede Peter, fyldt med den Hellige Ånd, ”I folkets rådsherrer og ældste! Når vi i dag på grund af en velgerning mod en vanfør mand forhøres om, hvordan han er blevet helbredt, så skal alle I og hele Israels folk vide, at det er ved navnet Jesus Kristus fra Nazaret, ham, hvem I korsfæstede, men som Gud har opvakt fra de døde – det er ved hans navn, at manden her står rask for jeres øjne.” (ApG 4:8-10) Dette vil sige, Jesu navn er lige med Jesu liv. Altså, er vi da døbt ind i Jesu navn, så er vi døbt ind i Kristi liv. Dette er vidnesbyrdet til verden. ”jeg og de børn, Herren gav mig, er varsler og tegn.” (Es 8:18) Her har vi Guds rige, den perfekte Guds rige, her på jorden, før selve jorden bliver genskabt for menneskerne. Når Gud har et folk som er trofast mod ham, som tillader ham at bo i dem, og når hans rige er manifesteret i dem, så vil han sørge for et bedre sted for dem, et sted hvor de kan tjene ham, et sted som svarer til deres karakter, som er i harmoni med dem.Og på dette tidspunkt vil de blive gjort udødelige.

  ”For dette forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelighed, og dette dødelige iføre sig udødelighed.” (1Kor 15:53) Men, du skal ikke få en fejlagtige ide. Du må ikke få den ide, at du og jeg nogensinde vil være god nok, til at kunne leve uafhængige af Herren: Tror ikke, at denne syndige natur kan omvende sig. Hvis du tror det, kommer du i seriøse problemer og stor synd. Tror aldrig, at du selv kan gøre forkrænkelighed uforkrænkelig. Denne forkrænkelighed vil iføre sig uforkrænkelighed når Herren kommer; ikke før. Dette dødelige vil iføre sig udødelighed når Herren kommer, ikke før. Når mennesker får den ide, at deres kød, deres legeme, deres natur er uden synd, og at alle deres impulser er fra Gud, så forvirrer og forveksler de deres syndige kød med Guds Ånd. De erstatter Gud med dem selv, sætter sig selv i Guds sted, hvilket er selve essensen af pavedømmet.

  Men før dette forkrænkelige legemet er gjort uforkrænkelige, og denne naturlige, syndige krop er byttet til en åndelige, syndfrie krop, vil Gud fremføre hvad han kan gøre, på trods af forkrænkelighed og dødelighed. Han fældede nemlig dødsdom over synden i kødet (Rom 8:3) og beviste, at han selv i syndigt kød kan leve et syndfrie liv. Hans egen perfekte liv vil være manifesteret i dødelige kød, og som du ved, vil alle se det mens de sidste syv plager stå på.

  Igennem denne tid, når pest og sygdom er over landet, når selve luften er med pest i sted for liv, når solen ikke længere giver liv, men ødelægger vegetationen og brænder jorden og svider mænd, og når vandene, i sted for værende en livs kilde og forfriskning, er forurenede og dødelige, - igennem denne tid vil Gud have et folk, som lever et rent, velbeholdent og sund liv, på trods af deres egen dødelighed og på trods af al den forkrænkelighed omkring dem i verden. ”Falder end tusinde ved din side, titusinder ved din højre hånd, til dig når det ikke hen; du ser det kun med dit øje, er kun tilskuer ved de gudløses straf; for du, Herre, er min tilflugt, den Højeste tog du til bolig. Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej nær.” (Sl 91:7-10)

  På denne måde vil Herren vise styrken og kraft af hans liv. Dette er simpelthen den kraft, der overvinder døden; den kraft, der overvinder kødets begær; den kraft, der oprejser de døde til livet. Det er opstandelsens kraft. Det, som vi skal forstå er, at den samme kraft som vil vise sig gennem de sidste syv plager, vil og er manifest gennem de nuværende plager på jorden, før Guds vredes plager kommer. Hvis ikke det var sådan, ville der ikke være et vidnesbyrd. Hvis denne kraft ikke kunne ses før nådetiden slutter for altid, ville der ikke være et vidnesbyrd for folkene, der ville ikke være nogen bevis for dem. Men før nådetiden ender, vil der være et folk som er komplet skjult i ham, at disse, på trods af deres syndige natur vil leve syndfrie liv. De vil leve syndfrie, levende i syndigt kød, fordi han som har bevist at han har magt over al kød lever i dem, - han lever et syndfrie liv i syndigt kød, et sund liv i dødelige kød, og dette vil være et vidnesbyrd ingen kan modsige, - det største vidnesbyrd som nogensinde kan gives.Derefter kommer enden.Det vil være Guds rige manifesteret for alle nationer som et vidnesbyrd af Guds kraft. ”Guds rige er inden i jer.” (Lk 17:21)

  Det leder til spørgsmålet, hvad er loven i dette rige? Vi har riget; hvad er loven i dette rige? Ethvert regering bygger på love, på et grundlov, kunne man sige. Der er en ånd i mennesker, og den Almægtiges inspiration giver dem forståelse. ”Så er da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov.” (Rom 8:1-2) Hvad er Rigets lov? Det er Guds liv. ”Hans befaling er evigt liv” (Joh 12:50). Jesus sagde: ”jeg sætter mit liv til, for at tage det igen. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det igen. Dette bud fik jeg af min Fader.” (Joh 10:17-18) Hvad er budet? Budet er det liv som ingen kan tage fra. Budet er evigt liv. Guds lov, rigets lov, er hans evige liv. De ti bud er kun skrevne ord. Nej, de er ikke loven. Hvad er de? De er et billede, en fremstilling af loven, men de er ikke selve loven. Disse bogstaver kan ikke frigøre nogen. De kom aldrig ned fra tavlerne og fungerede for nogen som helst. Alting som står skrevet der, er sand. Men det gjorde aldrig noget. Men Guds sande lov, som denne beskriver, er evigt liv. Det er livet af vore Herre Jesus Kristus. Hans liv er denne ”perfekte frihedens lov”, fordi ”Herren er denne Ånd, og hvor Herrens Ånd er, der er frihed.” (2Kor 3:17)

  “Herren har rejst sin trone i himlen, alt er hans kongedømme underlagt.” Det fortælles om Frederik den store, af Prøjsen, at han indtog en skole, og begyndte at eksaminere børnene. Han tog en stump af en sten op fra katateret, og sagde til børnene: ”Hvilke rige tilhører dette?” De svarede: ”Tilhører minralriget.” Der var også en plante, og hn tog den op og sagde: ”Hvilket rige tilhører dette?” De svarede ”Planteriget.” Og han sagde til ham: ”Hvilket rige tilhører jeg?” Vel var han kongen, og fandt det vanskeligt at sige, “Tilhører dyreriget;” så de sagde: “Til Guds rige.” Dette var korrekt. Og dette svar kunne ligeså godt give de andre spørgsmål. Alt er en del af Guds rige.

  Lad os antage at vi har en plante. I har alle set plante, så I kan se dem for jeres øjne. Denne plante vokser hen mod lyset. Den vokser til modenhed, sender sine rødder ned, længere ned, længere ned, indtil de finder næring, hvis der er næring under dem. Hvis der er spirring på den ene side af træet, vil bladene gå direkte hen mod vandet. Det gør de altid. Her er en klatrende plante. Den står alene, og det virker som om den knapt ved hvad den skal gøre. Træk en tråd lidt fra den. Så vil du vide hvad den gør. Den plante vil række sine slyngtråde ud, og den vil klatre op ad den tråd, som om de har øjne til at se den, og den vil gribe fat i den og slynge sig om den, og klatre til toppen. Hvis du så redder den ud, og begynder på en anden måde, slynger den sig omhyggeligt i modsat retning, som den ellers var på vej til, vil den ikke forblive der. Den vil løse sig selv uden igen, og begynde en ny vej.

  Hvorfor vil den tage den anden vej? Vil du sige: ”Det er den plantes lov.” Hvor har den plante studeret loven? Hvordan ved den plante hvilken vej den skal tage? Hvor er den lovbog som planter studerer; og hvem har lovgivet for dem? Hvem lægger loven ned for dem? Hvem fortæller dem, så at de ved hvordan de skal finde den rigtige vej? Folk taler om planternes lov, som om der stod love skrevet som de kan følge. Hvilken lov har planten? – Det er livet. Det er Herrens liv i dem; det er det ords liv, som fra begyndelsen sagde: Lad jorden frembringe græs, urter og træer. Gud lægger sit liv ind i dem; og dette livende ord fortsætter med at arbejde i dem. De gør aldrig oprør imod hans ord, og således går de på den rigtige vej. Men tænk over, at det ikke er nødvendigt for dem at loven skal skrives i en bog, for loven er i dem – den er deres liv; det vil heller ikke være nødvendigt for mennesker at få skrevet en bog, hvis det var trofast mod Gud.

  Hvad er vi så? Vi har det nedskrevet i Esajas bog kapitel 61,1-3: ”Den herre Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med glædesbud til ydmyge, med lægedom for sønderbrudte hjerter, for at udråbe frihed for fanger og udgang for dem, som er bundet, udråbe et nådeår fra Herren, en hævnens dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger, give dem, som sørger i Zion, højtidspragt for sørgedragt, for sørgeklædning glædens olie; lovsang for modløst sind. Man kalder dem retfærds ege, Herrens plantning til hans ære.” I er Herrens gård, Herrens plantning. ”Salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han lykke til.”

  ”Alt kød til hobe er græs”. Vi er planter, planter i Herrens hus, der blomstrer i vor Guds gårde. Herren er en, og han har kun en lov – sit eget liv. Nogle siger til mig, hvis det er sådan som det er med Gud slov og hans personlige tilstedeværelse I alt, hvordan kan det så vær at de altid er det samme. Du ser de samme ting der hele tiden vender tilbage. Hvorfor ikke så hypptigt en forandring? – Kun fordi Herren er der. Hvis det ikke var for Herren, så ville der være forvirring; men fordi det er Herren, ved vi hvad der beror på ham, for han forandrer ikke.

  Så er der kun en lov for hele universet, og det er Guds livs lov. Vi kan tydeligvis tage ”de to loves” sag op en anden gang. Herrens liv er al skabelses lov; og planterne, ja og ligeså godt dyrerne, følger den lov; ikke fordi de ved hvordan de læser, men fordi der er en lov som de rådfører for at finde ud af hvordan de skal vokse. Nej; Herrens liv er i dem, og det er deres lov.

  Take the animals. The Lord said to Job: “Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?” Of the ostrich he said: “God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.” So we see that it is God that imparts understanding even to the birds. It does not come to them by accident. {GCDB April 9, 1901, p. 148.2}

  Take the birds that go south in the autumn. How do they know where to go? How do they know they ought to go? How do they know winter is coming? Or having learned that, how do they know the way there? How do they know the way back again? Oh, you say, they have been there before, and those that have been there before lead the others. But, mind you, every year the birds that fly south first are the young birds, that have never been there before. It is always the young birds that lead the way. The birds that are born this year, will next autumn fly south before the old birds start. That is a fact demonstrated by observation. How do they know where to go? Who taught them? “Oh, that is the law of their nature.” Ah, where did they learn that law? Where is the birds’ law book, where are their chart and compass, so that they know the way to get there? {GCDB April 9, 1901, p. 148.3}

  You call it instinct. Very good; call it so, if you please. I will show you that instinct is the highest law of man. Read Isaiah 11:1-3: “And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, [notice that it is a plant], and a Branch shall grow out of his roots: and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord: and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord.” {GCDB April 9, 1901, p. 148.4}

  “Make him of quick understanding;” literally, make him scent the face of the Lord. He will know it by his very nature. The fear of the Lord was instinctive with him, as that is the very highest, and most perfect form of knowledge. {GCDB April 9, 1901, p. 148.5}

  It is a marvelous thing as one stands on the deck of a steamer, at midnight, to think that through the darkness, and in the fog that steamer keeps on its way across the trackless ocean, and we come, without varying one particle, to the right or to the left, to the very harbor for which we started three thousand miles away. It takes years of hard study, and long practice afterwards, to give a man the skill to guide a ship across the ocean; but a bird six months old will make its way across the first time it tries. The bird is better off than a man, isn’t it? {GCDB April 9, 1901, p. 148.6}

  Well, can man ever get so he can do that?-Yes; when he gets the instinct of a bird: but to as much greater extent, however, than the bird has it, as he is greater than the bird. Then he will be of quick understanding in the fear of the Lord, and he will know what to do the first time, although he never did it before; because God in him will do that. He will understand righteousness, and judgment, and equity, yea, every good path.” Proverbs 2:9. {GCDB April 9, 1901, p. 148.7}

  You know that in the new heavens and the new earth, from one Sabbath to another, and from one new moon to another, all flesh shall appear before God to worship. They go up to Jerusalem from the uttermost parts of the earth, and they will not have a chart or compass to guide them; but every person, wherever he may be, will go directly to the place. All will then have instinct, the wisdom of the life of the Spirit of God in them. {GCDB April 9, 1901, p. 148.8}

  In the first chapter of Ezekiel we have a picture of the throne of God, a living throne, pulsating with the life of God, sending it forth in a stream of life; it is a throne composed of living creatures, and they go to the right, and they come and go like a flash of lightning, “whithersoever the Spirit was to go, thither their spirit was to go.” Because the spirit of life was in them. That is the way it is in God’s kingdom, when he is allowed his own way, and reigns supreme. That is the working out of the law of God, the life of God in the man. {GCDB April 9, 1901, p. 148.9}

  Now that is the thing that God is going to work among his people. He tells us in the thirty-second psalm, “Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, or they will not come near to you.” That is the literal rendering. Do not be like the horse, whose adornment is a badge of slavery. To us God says, “I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.” God, looking at us, will guide us, yea he will look his life into us, and that will set us in the way of his steps. {GCDB April 9, 1901, p. 148.10}

  What is man made for?-For the dwelling-place of God. What was the body created for?-For the Spirit of God; the Spirit of the Almighty is that which gives us understanding. “If the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.” “Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?” Now when God, by his Spirit, writes his law in the heart, and puts it in the mind, the man will know the law of God. That is, it will be his very life. It will be his very being; he will think the law of God, because it will be his whole mind, and he will not have any thoughts of his own. He will have forsaken his thoughts and his ways, and taken God’s thoughts. {GCDB April 9, 1901, p. 148.11}

  When man, who is the throne of God, has the Spirit of God fully dwelling in him, that one universal, undivided Spirit thinks God’s thoughts in him, just the same as when my brain thinks, my foot moves. My brain thinks, and I move; whithersoever my spirit is to go, thither my foot is to go, because the same spirit is in it. So when we are joined to the Head, mind you, joined to the Head, with joints and bands, making increase with the increase of God, then as God thinks, the body will move. Impossible?-Oh, no. {GCDB April 9, 1901, p. 148.12}

  The perfect man is the man who does not think for himself, but lets God do his thinking for him. He is a free man; a free thinker, if you please. It is God’s presence that makes a man free. When we get away from God, we come into bondage; only when we hold ourselves as servants of God, are we free. God is to think through our brains, and move through our nerves and muscles, controlling every movement of the body. We yield ourselves voluntarily to God, that God may live in us, using the voluntary muscles just as he does the involuntary muscles; then everything is according to the will of God. All things are of God, then, and God’s life is perfectly manifested. That is the law of God perfectly established in his kingdom. It is the constitution of God. An unwritten law?-Nay; a law written on the fleshly tables of the heart, by the Spirit of the living God. {GCDB April 9, 1901, p. 148.13}

  Now just a few minutes here, that we may bring this truth to bear upon a thing that comes up often; and I do not care how you decide it, when you come into Conference; I only want you to see the principle. I want you to see the possibilities there are before the people of God. I want you to see what must necessarily come to the people of God before the end comes, because this gospel of the kingdom must be preached for a witness to all nations, and there will be a people who will be free in God. {GCDB April 9, 1901, p. 149.1}

  Some time ago, this kingdom here [the speaker’s own body] had a little insurrection in it. There was lack of harmony in the kingdom. The constitution got out of order. In fact, my constitution was nearly gone. It was about to expire by limitation. It sadly needed amending, and I got it amended. How?-In the only way possible. I got some life into it. I got some fresh life from the Lord, and lo! my constitution was amended; it was right again. And now I have it amended every day. Because although our outward man perish, the inward man is renewed day by day. It is because of the Lord’s mercies that we are not consumed; because his compassions fail not; they are new every morning. Great is his faithfulness. The life of the Lord is the constitution of the human body. That determines whether we have a good constitution or a bad constitution. If the life of the Lord is held down and repressed, the man has a bad constitution. If the life of the Lord is given free course; if the word of the Lord is glorified in him, then the man has a good constitution. {GCDB April 9, 1901, p. 149.2}

  Do you suppose it will ever be possible for God to have a people on this earth that he can rule by his thoughts: that he can work in and dwell in, and that will do as he thinks?-Yes. Now I don’t want you to think that you can get that by abolishing constitutions. That will not do any good. You may say we don’t have any written constitution; but throwing the constitution into the waste basket will not give us the real constitution-God’s life. Not a bit of it. But the thing to do is simply to get the life of the Lord. Just recognize that life wherever it is manifested; recognize God wherever you see him; let that life flow into you, and then, as God thinks, you will act; and not simply you, but also your brother who has the same spirit. Then you will find that you all think the same things, because it is one spirit in you all. If you here in Battle Creek have one spirit, and I over in London have the same spirit, we will find we are thinking the same things. Now I know that this is possible, for I have seen it. I have had that experience again and again; I found that my brother here was thinking the same thing that I over there was thinking,-something new to us both,-and we were preaching the very same thing, almost word for word, as some said: yet we have never had any communication whatever. The Spirit of the Lord talked to us both, and told us both the same thing. {GCDB April 9, 1901, p. 149.3}

  I have had this experience, that while one man was receiving a particular truth in one place, another was receiving it in another place, and another getting the same thing in another place, and still another man thinking in the very same line somewhere else; everybody was thinking just alike, and each one knew what the others were thinking about, and yet no one spoke a word to any other. {GCDB April 9, 1901, p. 149.4}

  There are marvelous possibilities with the Spirit of God. I am not telling you to-night how to get hold of this life, but only to show you what we have a right to expect, and what we must come to before the end. I hope we may have time later on to learn how to get good constitutions, not simply in the Conferences, but in our own bodies, for that is where the work must begin, because the kingdom of God can never be on this earth as a witness to all the people until every individual person is a witness for God; until we each get the testimony of Jesus; until God speaks through us with his voice. Then will the kingdom of God be here upon this earth; his kingdom will come, and his will will be done in this earth in sinful flesh even as it is done in heaven. {GCDB April 9, 1901, p. 149.5}

  What I want you to know is this fact: That somebody will form a part of that perfect kingdom of God. We may, or we may not,-we have our choice. We can do as we please; but that thing is going to be. There is going to be a people composed of representations of every tribe, and nation-white men, black men, yellow men, red men, poor men mostly-some rich men, a few great men, and a great many small men; men of all dispositions, and of all races and nationalities, all over the world-all speaking the same thing at the same time; all manifesting the characteristics of the Lord Jesus Christ. That is yet to be. Now if we believe and know that the thing must be, it can be done. The only reason why we fail in realizing it, is because we do not realize what has to be. Our ideas are so limited; we go by precedent, by what we have been taught. Well, does not the apostle Paul say, “Stablished in the faith as ye have been taught”? Yes, but not “after the tradition of men,” not even after our own traditions. Get your orders direct from headquarters. That won’t make you independent from all others. No. Every man is a king, but a king ruling in his own body, and recognizing every other man as a king; and although no man expects anybody to be subject to him, he is subject to every other man. There will be perfect harmony in that kingdom of God, won’t there? Each one will give up his own way, and take God’s way, holding himself subject to the will of God in the others. Then everybody will have what the others have, won’t they? Each person gives up to everybody else, so that each individual will have all that all the rest have. {GCDB April 9, 1901, p. 149.6}

  There is glorious freedom for the children of God now; and when at the last the creation itself, that is, the visible creation, the earth itself and all that it contains, which is now subject to vanity-is delivered from the bondage of corruption, it will be delivered only into the glory of the present liberty of the children of God. It is some disadvantage to have a mortal body; it is some disadvantage to have sinful flesh. There are some limitations that will be taken off when we get into the kingdom of God. We can not fly now. By and by we shall be able to fly. We are confined very closely to this earth now; but by and by we shall be able to go wherever we please, throughout all space, and we shall have so much of that instinct that is now in the birds, that we shall be able to take a straight course to Jupiter, or to the utmost bounds of God’s universe, and strike the star we started for, and then we will be able to go back, and we shall not get lost. Why?-The Spirit of God will be in us; the Spirit of God clears the way for us, and guides us in the way. God guides us with his eye, and his eyes are in every place. {GCDB April 9, 1901, p. 149.7}

  When we learn the possibility, and know what is expected of us, we shall begin to learn how to come to it: and if we have a chance to talk again, we shall study something of how to get hold of this marvelous life; how to make the connection, so it won’t be simply theory with us, but practice. I know you can come so into touch with the divine life of God that you may have his power, his life, his righteousness, dwelling in you. You know it, too,-some of you. We all know it to some extent, but we want to know it to its perfection; for there is perfection for God’s people. O, in him ye are complete! Think of it! In him! In his fullness; in his perfection, we are complete; because he clothes us with himself; puts himself upon us. Then there will be a people clear as the sun, fair as the moon, and terrible as an army with banners, marching, step by step, shoulder to shoulder, each one shining forth the glory of the Lord, each one of them speaking the words of God; each one living the life of God; each one and all together, the throne of God; so from each one, and from all, the stream of life will flow forth for the refreshing of those who are thirsty. Then every soul will unite with Christ, saying, “If any man thirst, let him come unto me, and drink.” {GCDB April 9, 1901, p. 150.1}

  O, what marvelous blessings God has for his people! What a wondrous high-calling it is, that every one is called to be a priest, a minister of God! I do not mean “minister” in the technical sense, but I mean that “as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God:” that every Christian soul is to be a minister of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Christ says: “If any man thirst, let him come unto me, and drink,” and they can get a drink. “The Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.” Christ says, “Come.” Come where?-Come to the river of life, and drink. “We can not say the same thing,” you say? Yes, we may; for Christ says, “He that believeth on me, out of his belly shall flow rivers of living water.” So we can say, “Let him that is athirst come.” Come. What for?-To get a drink. {GCDB April 9, 1901, p. 150.2}

  O that God would so fill all his people now, at this time, with his life; he will do it; we do not need to wait on him. He has come that we might have life, that we might have it more abundantly. The Spirit of God is brooding over us, to bring order out of chaos, even as in the beginning. What do we need to pray for, that we may live? Come, Lord, in and fill me with thine own fullness. Then we shall all be ministers of life-water carriers, if you please, carrying the water to the people, because that life will overflow, and the people will have a drink. “Whosoever will, let him take the water of life freely,” not only for himself, but take it to the people, and let them drink from that fountain of God’s life. {GCDB April 9, 1901, p. 150.3}