E F F A T A

"Öppna dig!"

- sade Jesus till den dövstumme mannen. Mark 7:34Veckans tanke

På de marker där David som pojke hade lett sin hjord höll herdar alltjämt vakt om natten. Under de stilla och tysta timmarna samtalade de om den utlovade Frälsaren och bad om Konungens ankomst till Davids tron. ”Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem: ’Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Da-vids stad’.” Genom dessa ord fylldes de lyssnande herdarnas sinnen med härliga syner. Befriaren hade kommit till Israel. Makt, upphöjelse och seger skulle följa hans ankomst. Men ängeln måste för-bereda dem på att de skulle komma att möta sin Frälsare i fattigdom och ringhet. ”Detta skall för eder vara tecknet”, säger han, ”I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.” Det him-melska sändebudet hade stillat deras fruktan. Han hade meddelat dem hur de skulle finna Jesus. Med mild omsorg om dem på grund av deras mänskliga svaghet hade han gett dem tid att bli förtrog-na med den gudomliga strålglansen. Men nu kunde glädjen och härligheten inte längre hållas dold. Hela slätten upplystes av den lysande glansen från Guds härskaror. Det blev stillhet på jorden och himmelen böjde sig ner för att lyssna till sången. ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag.” {Vändpunkten s.38-39}


Kristen Litteratur ur adventistiska lärosatser, texter av Ellen G. White, bibliska citat, bibliska bilder mm finner Du
 • Kristen Litteratur
 • Adventistiska lärosatser
 • Nu är Jorden 6023 år. mera info....
 • Texter av Ellen G. White, bibliska citat, mm
 • Bibliska bilder


 • Edens trädgård
  Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. - 1. Mos. 1, 29

  - mera under Bibliska bilder
        -       Hemsidorna startade 11/8 1999.