Daniel Pel

Grunde til at tro på bibelen: historie, videnskab, arkæologi. Men den største grund er at troen kan forandre vore liv. Evangeliet handler om forvandling. Genoprettelse af Guds billede i mennesket. I bibelens to første kapitler læser vi om en fuldkommen verden og et fuldkomment menneske. I 1. Mos 3 læser vi om syndefaldet. Alt som var fuldkommet var nu ødelagt. Det eneste som nu er fuldkommet er Gud. Denne verden, og skabelsen blev ødelagt af synd. Men når vi igen læser de to sidste kapitler i bibelen, i Åbenbaringen, læser vi atter om en fuldkommen verden. Alt hvad vi læser mellem de første to kapitler og de sidste to kapitler i bibelen er genoprettelsesplanen. Det er om den store strid mellem godt og ondt. Hvor står vi? Ved Jesu Kristi lam? Og sige ja til genoprettelsen. Vi er på rejse mellem det tabte eden og nye eden. Og på den rejse behøver vi vejledning. Mellem de to første kapitler og de to sidste kapitler i biblen handler det om dette eneste emne: Hvordan vi kan blive genoprettet. Hvordan vi kan overvinde synden i vore liv. Vi kan aldrig overvinde synden i vore egen kraft. Mange af os har prøve, men for alle er det mislykkedes. Vi behøver Kristi kraft. Mellem de to edener har vi evangeliet. Jesus Kristus, og han korsfæstet. Og da Jesus Kristus, og det offer han gjorde for os. Det er vejen til genoprettelse. Gal 2,20 Evangeliet inkluderer at tage korset, dø fra selvet, og leve for Kristus. Så når mennesker ser dig, så ser de Kristus. Løftet er at når Kristus drages op til sig, så vil han drage alle mennesker til sig. Igen der er ikke noget lys i dig, men Kristus er lyset. Han ønsker at lyse igennem os.

Når vi tænker på frelsen, så lad os se det i eden til eden perspektivet. Vi har mistet eden, men er på rejse til et nyt eden. Under denne rejse behøver vi at erfare korsfæstelsen med Kristus, og stadig leve. Så at mennesket må se Kristus gennem os. Tiden er inde til at menneskene må se kristendommen. Evangeliet er blevet forkyndt for hele verden, er det også på tide at verden må se evangeliet. Dette kan vi alle tage del i. Ved daglig at overgive os til kraften, som kommer over os. Gennem bøn, bibelstudier, vidnesbyrd så vi kan blive vidner for Kristus. Snart vil striden være endt, snart vi Kristus vise sig på himlens skyer. Spørgsmålet er, hvor vil du stå? Jeg beder at vi må forene os under Jesu Kristi banner. At når han kommer kan vi møde ham i skyerne.

Christian Brockmann

Hvordan ser vi frelsen i retfærdiggørelse ved tro. Bibelen siger om retfærdighed: Salme 119, 172. Alle Guds bud er retfærdighed. Tro: Hebr. 11,1 Tro fast tillid til det man håber, fast overbevisning til det man ikke ser. Når retfærdig og tro er sammen skal vi se på Daniel. Daniel og hans tre venner blev taget i Babylons fangenskab. Nebukadnezar havde lavet en støtte alle skulle bøje sig for. Når musikken lød skulle alle kaste sig ned, ellers blev de smidt i ildovenen. De ønskede at være trofaste mod Gud og ville erfare retfærdighed ved tro. Fra deres barndom af, havde deres forældre lærd dem om Guds bud. Daniel 3, 14-15. De blev truet med at blive kastet i ildovnen. Her kunne de være i en situation, hvor de kunne betvivle Guds kraft til at bevar dem. De talte i frimodighed over for kongen. Hvordan kunne de have denne frimodighed? 16-18, De vil kun tilbede Gud. Disse unge mænd var oplært i retfærdighed. De vidste at Guds bud var retfærdighed. De vidste at de første bud, er imod afgudsdyrkelse. Selvom de stod ansigt til døden, ville de være trofaste over for Gud. De ønskede at være retfærdige ved tro.

Josef sagde i Ægypten: Hvordan kan jeg synde mod min Gud? Det samme sagde Daniels venner. Vi kan ikke synde og bryde Guds bud. Deres håb var at Gud ville udfri dem. De havde allerede erfaret hvordan Gud Havde prøvet dem ved deres andre kostvaner i kapitel 1.

Dette vers har disse måske kendt til: Es 43,2. De kunne gå gennem ild, uden at der skete noget. Selvom de blev kastet i ilden var de retfærdige ved tro, - for Jesus var i deres midte. Hvor Jesus er, er der frelse. De var trofaste mod Gud, ved at holde hans bud. De så med deres egne øjne, at Jesus kom for at frelse dem.

Retfærdiggørelse ved tro er at tro på hans ord. Holde os til hans løfter. Give os kraft. Vi kan have den samme erfaring, som Daniel og hans venner.

Stine Gro Struksnæs

Joh 8,31-36: ”….Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie.” Hvis Jesus gør os frie kan vi blive virkelige frie. Det er så kedeligt at så mange kristne i dag føler sig ufrie, og har skyldfølelse. Mange oplever den samme erfaring som Paulus i Rom 7,15-16. Mange har det sådan at man godt vil gøre noget som er godt, men det ender altid med at man ikke gør det man vil. Er det frihed? Nej, Jesus siger at hvis synden gør jer fri, bliver I virkelige frie. Rom 7,24: Hvem skal fri mig fra syndens legeme? Svaret er at sønnen gør fri. Han siger, den der gør synd, er syndens træl. Matt 1,21: Jesus vil frelse sit folk af deres synder. Hvordan oplever vi et kristenliv i glæde? Et kristenliv uden skyldfølelse?

Her har Gud givet en fantistisk billedbog: Helligdomstjenesten. Gud byggede en helligdom hvor han viser skridt for skridt, hvordan vi kan blive lykkelige og frie. Inden man kom ind i helligdommen mødte man lammet. Joh 1,21 peger Johannes Døber på Jesus og siger ”Se Guds Lam”. Jesus er lammet vi må komme til, når vi har syndet i vores liv. Vi skal ikke forsøge at holde Guds bud i egen kraft, nej vi må komme til Guds Lam. Ved helligdommens indgang møder vi porten, hvor Jesus siger ”Jeg er døren”. Og kom til Jesus, og Jesus vil give jer hvile. Kommer vi til Jesus, viser han sin kærlighed, og vi drages vi af hans kærlighed. Joh 8,12 Jesus er verdens lys. Skinner Jesu lys ind i vore hjerter, så kommer synden frem. Det er Guds nåde, at vi kan se at der er rodet i vort liv, Men han viser os også sin kærlighed, der viser at han kan blive fri for vor synd. Kommer vi til offeralteret, et billede på korset, hvor Jesus offrede sig selv for os. Men også at når vi kommer til Jesus, må vi ofre alt for Jesus.

Men forsøg ikke at plukke en synd væk, en efter en. En have med ukrudt, hvor ukrudtet hives væk, men roden ikke er kommet op. Det er grundlaget hvis vi skal have sejr i vores liv. Nu er det ikke længere mig som lever, men Kristus som lever i mig. Det kræver at vi er villige til at opgive os selv.

Vaskekaret i helligdommen er efter alteret. Et symbol på ny fødsel og på dåben. Jesus ønsker i forgårdens erfaring, at han ønsker at sætte os fri til at vandre med ham. Han ønsker at retfærdiggøre os, sætte os i stand til at leve.

Det hellige har tre møbler som viser at vi kan blive ved med at leve et frit liv. Skuebrødsbordet: Mennesket lever ikke af brød alene men ethvert ord som udgår af Guds mund. Dagligt må vi fylde vort liv med Guds ord. Til hjælp i vort liv. Røgelsesalteret er symbol på bønnen. Åb 5,8 og Åb 8,3.4. Lysestagen Jesus siger: Jeg er verdens lys. Matt 8,14: I er verdens lys. Hvis vi har gennemgået helligdommens vej, opgivet os selv, er vi verdens lys. Det handler alt om noget meget væsentligt om venskab: Kommunikation. Vi taler til verden om Gud, vi er lys.

Så vil vi være rede til at gå ind i det Allerhelligste, hvor de ti bud står. De ti bud, vi skal dømmes efter til sidst. Præd 12,13-14. Hebr 8,10: Lægge love i sindet, og skrive dem i deres hjerter. Den lov som skal dømme os. Det gør vi ved at komme til Lammet. Han lyser ind i vores liv, vi lader opgive roden til ondt, vort ego. Han renser os fra uretfærdighed, sætter os i stand til at leve med ham. Gennem kommunikation med ham, daglig bøn, bibelstudium og vidnestjeneste, vil lovens principper være skrevet i vore hjerter. Vi vil ikke være bange for de ti bud længere. Forsøg ikke at tiltvinge dig adgang til de ti bud, uden om Jesus.

Jay Krüger

I begyndelsen skabte Gud mennesker fuldkomne De var hele oprigtige i sine tanker, handlinger ord og motiv. De var af Guds afbillede, for at hellige og ære deres skaber, Jesus Kristus. Men efter syndefaldt blev det anderledes. Mennesker var ikke længere hellige, oprigtige i deres tanker. Frelsesplanen går ud på at genskabe og udvikle det i mennesker igen som Gud vil have, i vor handliger ord taker og motiver. At genoprette Guds skaberens karakter. Det er målet med frelsesplanen. Det er ikke at give os et flot og godt liv, med alt hvad vi ønsker. Frelsesplanen er ikke at forlænge livet, uden at forvandle mennesker tilbage til den oprindelige Guds afbillede. Frelsesplanen er at forvandle karakteren. Bibelen siger at Jesus Kristus er ren, han syndede ikke og han er hellig. Jesus er vort eksempel. Vi ønsker at være som Jesus var og som han er. Jesu liv er et bevis som menneske i syndigt kød, i den faldne natur som du og jeg har. Hans eksempel er bevis på at vi kan leve for at hellige og ære Gud. Da Jesus var på jorden, brugte han ikke sin guddommelige magt for at leve et helligt liv. Han beroede på Gud Faderens kraft. Hver dag, hver mogen kom Jesus til Gud Faderen i bøn, med sine planer, det som han skulle gøre i løbet af dagen. Samtidig fik Jesus guddommelig kraft for at sejre, for at leve et rent og rigtigt liv. Den samme kraft som findes i evangeliet, er tilgængelig for os alle. Retfærdighed gennem tro. Vi tror at Jesus var retfærdig, vi tror at Gud er retfærdig. Og vi tror at Gud kan gøre os retfærdige, i sit afbillede. Retfærdighed gennem troen, begynder med noget som hedder retfærdiggørelse. Hvor vi angrer os, bekender vore synder, vi kommer til Gud, han drager os til sig, ved sin kærlighed, gennem Jesus på korset. Jesus siger i 1.Joh. 1,9: Han er trofast om vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, og forlade os vore synder, og rense os fra al uretfærdighed. Retfærdiggørelse sker på et øjeblike, hvor Gud gør os retfærdige, efter at vi har bekendt vore synder. Vi kommer til Jesus og vil give vore liv til ham for Jesus, og tage korset op hver dag. Ellen White skriver at retfærdiggørelse er titlen til himmelen. Det sker på et øjeblik hvor Gud tilregner os retfærdighed. Efter retfærdiggørelsen kommer vi i en proces, ligesom i helligdommen kommer vi fra forgården ind i ”det hellige”. Så kommer vi ind til noget som hedder helligelsen. Helligelsen og retfærdiggørelsen går i spænd ligesom manden og kvinden, ligesom gerninger og troen. Det kan ikke adskilles. Om helligelsen ikke er der, kan retfærdiggørelsen ikke fortsætte. Helligelsen kan ikke eksistere samtidigt uden retfærdiggørelsen. Ellen White skriver at helligelsen er et livstidsværk. Noget som foregår hele livet. Når Jesus kommer tilbage, og nådedøren er lukket, eller når vi dør. Helligelse er hvor Gud bevarer os, i retfærdighed. Det hedder også tildelet retfærdighed. Så vi tror at Jesus kan gøre os retfærdige. Vi kan ikke gøre os selv retfærdige. Bibelen siger at vor egen retfærdighed er som beskidte klædninger. Der er ingen som ønsker at gå rundt i beskidte klæder. Ligesom Jesus/ Herren engel gav Josva ypperstepræsten, i Zakarias 3, og klædte om. Englen tager de beskidte klæder af ham, og iklædte Josva, et nyt hvidt klædningsstykke. Det vil sige at det gamle menneske tages bort, og mennesket blev nyt. Og det er det som sker, når vi er retfærdiggjort i Herren. Det er ikke noget vi kan gøre ved os selv. På samme måde kan vi ikke holde os selv retfærdige. Det er Helligelsen som kommer fra Herren. Ef 3, 10: Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud har forberedt, så at vi skal vandre i dem. Gud har skabt os til at vandre i gode gerninger. Og det hedder også helligelse. Vi kan ikke være hellige uden Guds kraft. Frelsesplanen er at Gud borttager vort gamle liv, vore gamle klæder, vore beskidte klæder, og iklæde os nye klæder, i Jesu kristi retfærdighed. Og vi er en ny skabelse, skabt af Herren Jesus Kristus, for at vandre i de gode gerninger han har forberedt for os. Det er ikke vore egne gerninger, det er Jesus Kristi gerninger. Og når vi tager imod Jesus, bor Jesus i vore hjerter. Det er Jesu liv vi lever, det er ikke vort eget liv vi lever. Så længe vi bliver i Kristus, vil han blive i os. Kristus lever i os, og Kristus lever sit liv ud i os. Så det er om Guds skabelse, om frelsesplanen, om retfærdighed gennem tro. Vi tror på Jesus, på Jesu retfærdighed. Jesus kan gøre os retfærdige og Jesus kan bevare os retfærdige. Dette er forunderligt, og det er vigtigt at forstå, i evangeliet.

Retfærdighed gennem tro, er at tro på Jesus og også at eje Jesu Kristi tro. For Jesus Kristi tro kommer gennem Helligånden. Gennem Åndens frugt. Det er også noget vi kan have gennem Helligånden nemlig tro, retfærdighed gennem tro. Og det er et fantiastik løfte i 1 Kor. 10.13, som Paulus skriver – og gælder også os: ”Gud er trofast, han skal ikke tillade at I friste over evne, men sammen med fristelsen skal han også berede en udvej, så at I kan stå igennem.” Så det står i bibelen. Og jeg ønsker virkelig at vi spørger os selv om vi tror på hvad bibelen siger. Om vi tror det, jeg tror det, at vi ikke behøver behøver at synde. Der står her at Gud give os en udvej, stå igennem. I Judas 24 og 25: Han formår at bevare os fra fald. Og det var netop på grund af synd at Gud behøvede at skabe frelsesplanen. Problemet er synd. Problemet er ikke Gud, problemet er synd. Guds mål er at tage synden bort. Jesus kom for at frelse os fra synd. Og Gud skal genetablere en ny verden uden synd, uden død. Når vi er gjort retfærdige, forklaret retfærdig. Jesus giver os sin retfærdighed for at regne os retfærdige. Da har han taget vore synder bort, når vi har bekendt vor synder, og angret os. Det hedder forladelse og renselse. Så er vi i helligelsen. Det er ikke Guds mening at vi skal fortsætte at synde. Helligelse er ikke at vi tager synd ind, og lægger den bort, og tager en anden synd og lægger den bort. Nej, er vi retfærdiggjorte, tager Gud alle vore synder bort. Og bibelen siger: Når vi fristes behøver vi ikke at synde. Det er hvad bibelen siger. Om vi ikke erfarer dette, betyder ikke at bibelen ikke taler sandt. Vi ser Daniels liv, Josefs liv, Johannes Døberen, og mange andre i bibelen, som levede et helligt rent liv, uden at synde. Bibelen siger også, om vi synder har vi en Advokat og Talsmand og han er Jesus Kristus. Det er ikke vort mål at synde, men om vi synder har vi en Talsmand, Jesus Kristus. Vi kan komme tilbage til ham, idet han drager os, og han kan forlade vore synder igen, når vi bekender dem. Og forklare os, og gøre os retfærdige igen. Og da fortsætter vi i helligelsen.

Alberto Rosenthal

Evangeliet er kraft. Jesus Kristus kom for at give os kraft. Vi er hans børn, han skabte os. Han genløser os, han ønsker at vi altid skal være hans. Jesus sagde om sig selv, jeg er Vejen, Sandheden, og Livet. Bibelen siger at Helligdomstjenesten giver os en fremstilling af vejen til Jesus. Salmisten siger at Din vej er i Helligdommen siger Salmisten. Helligdommen er en lignelse på Kristi kraft. Joh 5,39. Skrifterne vidner om Jesus. Joh 20,30-31. I skal Tro at Jesus er Guds søn. Joh 5,39: Vi skal ransage skriften, for i dem finder vi det evige liv. Det er dem, som vidner om Kristus. Joh 20, 30-31. De vidner om Kristus. Verden ville ikke kunne rumme alt det, som jesus har gjort. Det er nok hvad der er blevet skrevet. At vi kan få troserfaringen at Jesus er Kristus. Den lovede Messias. At vi gennem Jesu navn kan få evig liv. Jesus kom og gav sit liv for os.

Da Jesus døde på korset var der to strømme der kom ud af hans side da han blev stukket: Vand og blod. I helligdomstjenesten står alle Jesu frelses-faser nævnt. Jesus siger at han er døren til livet. Jeg giver mit liv og tager det tilbage igen. Han giv sit liv for dig og mig. Betalte vor forløsningspris, fordi vi har syndet. Syndens løn er døden. Vi var i dødens ørken. Tabernaklet var egentlig opført at Moses i ørknen. Jesus lod os gå igennem døren til tabernaklet. Men vi er stadig på ørknenes område. Vi er ikke mere uden for døren. Det er ikke længere dødens ørken men livets ørken. Gud ønsker at vi hver dag skal vandre i tro i Helligdommen. Når vi møder den evige Gud og forstår hvad han har gjort for os, kom han ned fra himlen og gav sit liv, udtrykt af de blodstrømme, for os. Vandet som flød ud fra ham er repræsenteret i tabernaklets vandkar, renser mig fra synderne. Gennem vandet og blodet er jeg regenereet som en ny person. Alt dette sker gennem tro. Helligdommen er et billede på hvad Jesus gjorde. Han gjorde det første skridt ved at komme ned til os, og vi svarer ved at acceptere hans blod. Vi bliver tilgivet ved tro. Vi tager imod vandet, som symboliserer Helligånden, at vi antager Helligånden. Fyldt med hans kraft bliver vi holdt rene. Det hellige og det allerhelligste repræsenterer Kristus. Skuebrødene reprsæenterer Jesus som livets brød. Lysestagen er at ”han er verdens lys. ”Røgelsesalteret er ham som mellemmand. Røgen fra røgelsesalteret er hans liv i bøn. I det allerhelligste har vi de ti bud, der fremstiller ham som Herren for os. Han gør lovens person til hver tanke ord og handling. Når vi tager imod Kristi offer på Golgata for os, ledes vi til at føre et dagligt liv, Derved er Guds lov skrevet i vore hjerter. Det er gennem Kristi blod at Guds lov er skrevet i vore hjerter.

Jeg kan bevidne at Gud taler sandt. Han tilgav mine synder. Han rensede mit hjerte. Han gav mig sit ord. Han gav mig et bønnens og glædens liv. Han begyndte at lyse i mit hjerte. Du skal bare skinne, jeg har gjort alt for dig. Besvare mine løfter. Et løfte i Es 60,1: I kan modtage fylden fra Guds lys. Gør dig rede, bliv lys. Herrens herlighed er oprundet over dig.